eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Adamów › Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczest. proj. pn. "STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu SeniorOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczest. proj. pn. „STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ADAMOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006055611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adamów 11b

1.5.2.) Miejscowość: Adamów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-442

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846187722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@adamow.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://adamowjo.bip.gmina.pl/index.php?id=696

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczest. proj. pn. „STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e57def71-eb1c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080945/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczest. proj. pn. „STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207099/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.2202.2.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników projektu pn. „STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie), trzy razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla uczestników Klubu Seniora z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego. Zamawiający zastrzega że w przypadku braku możliwości funkcjonowania Klubu z uwagi na obowiązujące na terenie Polski stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego częstotliwość świadczenia usług może zostać zmieniona, lub całkowicie zawieszona. Częstotliwość może ulec zmianie również na skutek zmian projektowych (w uzasadnionych przypadkach częstotliwość dowozu może ulec zwiększeniu do 5 dni w tygodniu oraz na weekendach o każdym przypadku Zamawiający poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić produkty niezbędne do przygotowania posiłków.
4. Posiłki nie mogą być przygotowywane z produktów gotowych i półproduktów oraz potraw w proszku (wyjątek to kisiele i budynie). Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserw, produktów z glutaminianem sodu, mięsa odkostnionego mechanicznie.
5. Wyklucza się podawanie następujących dań: wątróbka, kaszanka, parówki.
6. Do przygotowania posiłków należy używać wyłącznie produktów wysokiej jakości zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi.
7. Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone.
8. Zupy muszą być gotowane na wywarze warzywnym lub mięsno – warzywnym i ewentualnie zagęszczane śmietaną. Zupy krem muszą być gęste.
9. W przypadku dań mięsnych należy serwować całe sztuki mięsa. Mięso przerobione (mielone) może pojawiać się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem.
10. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu (minimum), potrawy powinny być lekkostrawne, w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie cukru i soli. Ważna jest estetyka potraw i posiłków.
11. W planowaniu jadłospisu Wykonawca uwzględni pory roku, tak aby posiłki wysokoenergetyczne i tłuste nie były podawane w czasie upałów.
W miesięcznym jadłospisie winno być uwzględnionych minimum 6 dni zawierających dania mięsne, minimum jedno danie rybne. Dopuszcza się 2 razy w miesiącu, nie częściej niż raz w tygodniu, uwzględnienie przez Wykonawcę w jadłospisie jednego dnia zawierającego dania półmięsne (bigos, fasolka po bretońsku, pierogi z mięsem, krokiety z mięsem, makaron z kawałkami mięsa) lub bez mięsa oraz ryb (naleśniki, racuchy, krokiety z kapustą, grzybami, pierogi z serem, owocami, dania warzywne). Do zestawu obiadowego z mięsem lub z rybą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatki w postaci surówki lub warzyw gotowanych;
W ramach miesięcznego jadłospisu dana surówka lub jarzyny nie mogą powtarzać się w tym samym tygodniu.
Objętość/waga posiłków powinna spełniać następujące standardy:
1) Zupa – 400 ml/os.
2) Drugie danie, w tym:
a) ziemniaki lub kasza lub ryż lub makaron – 250 g/os.
b) porcja mięsa (schab, szynka wieprzowa, polędwica)– 150 g/os.
lub porcje kurczaka (udko, 3 skrzydełka) – 150 g/os.
lub ryba – 100 g/os.
c) surówka lub jarzyny gotowane – 100 g/os.
d) drugie danie – naleśniki z dodatkami, krokiety, racuchy – 300 g/os.
e) drugie danie – pierogi (z serem lub z mięsem), kluski – 300 g/os.
f) drugie danie – fasolka po bretońsku, bigos, dania warzywne – 300 g/os.;
3) Zamawiający zaleca stosowanie surówek – warzyw gotowanych lub parzonych.
Zamawiający zaleca stosowanie do surówek warzyw miękkich i drobno pokrojonych;
4) Zamawiający wymaga stosowania sosów dodatkowo w ilości 40 ml przy potrawach ziemniaczanych, kaszy, ryżu; sosy winny być różnorodne (jasny, ciemny, pomidorowy, grzybowy itd.);
12. Wykonawca wraz z ofertą złoży miesięczny jadłospis uwzględniający wszystkie powyższe wymagania.
13. Jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i złożony w ofercie będzie obowiązywał przez 1 miesiąc obowiązywania umowy. Następne jadłospisy będą przygotowywane przez Wykonawcę w sposób w jaki został przygotowany jadłospis w ofercie co oznacza, że Wykonawca musi zapewnić w następnych jadłospisach taką samą lub lepszą ilość w zakresie częstotliwości występowania w jadłospisie miesięcznym warzyw i owoców sezonowych, produktów dostarczających białka zwierzęce, urozmaicenie posiłków.
14. Pomieszczenia kuchenne, w których Wykonawca będzie przygotowywał posiłki winny spełniać wszelkie wymogi w tym wymogi Sanepidu, konieczne do prowadzenia zbiorowego żywienia.
15. Maksymalna dzienna liczba dostarczanych posiłków wynosi 30 obiadów, a w trakcie całego okresu realizacji zamówienia 5850 obiadów.
17. Faktyczne ilości obiadów na dany dzień będą potwierdzane telefonicznie przez Zamawiającego w dniu dostawy do godz. 9:30.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby obiadów w zależności od frekwencji uczestników Klubu Seniora.
19. Wykonawca będzie dostarczał obiady własnym transportem do siedziby Klubu Seniora w Jacni pod adresem Jacnia 49B, 22-442 Adamów w godzinach między 12:00 a 12:30.
20. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla uczestników Klubu Seniora.
21. Dania ciepłe dostarczane będą w specjalnych jednorazowych pojemnikach izolacyjnych, zaś zimne w szczelnych opakowaniach gastronomicznych. Zużyte jednorazowe pojemniki będą odbierane przez Wykonawcę do utylizacji w godzinach pracy Klubu Seniora następnego dnia podczas kolejnej dostawy.
22. Sposób transportu musi zapewniać zapobieganie deformowaniu, sklejaniu, odkształcaniu, wylewaniu się i niszczeniu się produktów.
23. Posiłki powinny być estetycznie zapakowane.
24. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu propozycję jadłospisu na następny miesiąc najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.
25. Z obiadów w Klubie Seniora korzystają głównie osoby starsze, dlatego też Zamawiający będzie miał prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym przez Wykonawcę jadłospisie, w przypadku gdy nie będzie on dostosowany do wymagań i upodobań uczestników. Decyzje dotyczące zmian w miesięcznym jadłospisie Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy minimum na dwa dni przed końcem miesiąca poprzedzającego.
26. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków, jak również jakości pracy personelu Wykonawcy, wykonującego przedmiot umowy.
27. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie) musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem do siedziby Klubu Seniora.
28. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 obiad, zgodnie ze złożoną ofertą.
29. Zamawiający przez cały okres wykonywania zamówienia zleci Wykonawcy przygotowanie i dostawę gorących posiłków (obiad dwudaniowy) w ilości maksymalnie 5850 posiłków.
30. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2021 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy,
2) rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139 poz.1)
31. Zamawiający nie korzysta z możliwości podziału zamówienia na części oraz nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Podział zamówienia spowodowałby trudności techniczne, potrzebę skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co zagroziłoby prawidłowemu wykonaniu zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego na minimalnym poziomie, nieutrudniającym dostępu do przedmiotowego zamówienia małym i średnim przedsiębiorstwom. Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Zamawiający zapewnił konkurencyjność między Wykonawcami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

I. Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej ,,Pzp”), zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania pn.: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników projektu pn. „STREFA PLUS 50 -
rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu
Senior, zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 Pzp tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty.
II. Uzasadnienie faktyczne:
1. W postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie wpłynęły żadne oferty.
2. W związku z brakiem ofert w postępowaniu podlega ono unieważnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.