eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słubice › Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080445872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadodrzańska 6

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalslubice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslubice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78a853df-d506-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160588/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/08/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku głównego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o., przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania nieistotnych zmian na etapie wykonawstwa oraz zatwierdzania rozwiązań pod względem estetycznym i kolorystycznym.
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelką dokumentację wbudowanych materiałów, potwierdzeń dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi dla danego typu obiektów.
W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i uzyskaniem wszelkich innych niezbędnych pozwoleń) oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – szpitala w Słubicach zgodnie z niniejszą specyfikacją (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonana termomodernizacja powinna spełnić co najmniej parametry ekologiczne określone w audycie energetycznym (w zakresie zmniejszenia poziomu emisji oraz efektywności energetycznej).
Obiekt objęty przedmiotowym zamówieniem nie jest obiektem zabytkowym.
Obiekt objęty przedmiotowym zamówieniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - strefa ochrony konserwatorskiej B1 (historyczny układ urbanistyczny Słubic).

Zakres zadania obejmuje prace termomodernizacyjne:
1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:
• wykonanie termomodernizacji w zakresie ocielenia przegród budowlanych – ścian zewnętrznych, stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej (wraz z usprawnieniem wentylacji grawitacyjnej) i drzwiowej, zgodnie z audytem energetycznym i programem funkcjonalno-użytkowym,
• wykonanie modernizacji instalacji branży sanitarnej - instalacji c.o., c.w.u., wod-kan wraz z modernizacją źródła ciepła. w zakresie wynikającym z audytów i programu funkcjonalno- użytkowego,
• wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach związanych z modernizacją źródeł ciepła.
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 50 kW (lub równoważnej zapewniającej uzysk energii 50000 kWh/rok) wraz z układem pomiarowo- rozliczeniowym i zdalnym monitorowaniem, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,
• instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z uzgodnionym z energetyką projektem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
• wymianę istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe LED, wraz, tam gdzie konieczne będzie doprowadzenie nowej instalacji, zakłada się prowadzenie kabli w korytarzach ochronnych.

Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej.

Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.
Zamawiający wymaga żeby w wyniku realizacji inwestycji wszystkie przyjmowane współczynniki przenikania ciepła U, zostały przyjęte z wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według normy WT 2021, stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. z 2019 poz. 1065). Powyższe wymaganie należy uwzględnić przy kalkulacji ceny ofertowej.
Inwestycję należy przeprowadzić w warunkach obiektu czynnego (szpital),należy zabezpieczyć budowę w celu możliwości bezpiecznego korzystania z obiektu.
Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji postępowania określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dokumentacja techniczna, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12710000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12710000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12710000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JBM Michał Radojewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821251971

7.3.3) Ulica: Zielarska 29

7.3.4) Miejscowość: Plewiska

7.3.5) Kod pocztowy: 62-064

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne - IN-ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 145 lok 3, 51-118 Wrocław
Roboty żelbetowe, murarskie, stolarka, fasada - Jackal sp z o.o. Oborniki Wkpl. ul. Czarnkowska 5

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12710000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.