eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie.Ogłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SZCZECIN

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-456

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sim.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 851-323-53-04

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Mieszka I 33

1.11.4.) Miejscowość: Szczecin

1.11.5.) Kod pocztowy: 71-011

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sim.szczecin.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/sim

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-581255ab-5431-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/sim

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/sim

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich
oświadczeń i wniosków (w tym o wyjaśnienie treści swz), a także przekazywanie zawiadomień i informacji odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP
(zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim.
2. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot.
czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny
sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).
3. Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania -
platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/sim Przeglądanie
i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie,
ani logowania do Systemu.
4.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich
oświadczeń i wniosków (w tym o wyjaśnienie treści swz), a także przekazywanie zawiadomień i
informacji odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP
(zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim. 2.Zamawiający nie będzie
udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w
postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem
Platformy (np. na adres e-mail). 5.Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony internetowej
prowadzonego postępowania - platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://portal.smartpzp.pl/sim Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania
nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
6.Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących
minimalnych wymagań technicznych: 1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu
kwalifikowanego): a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub
Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11; b) Lista
zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web;
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
8. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg,
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
ZAMAWIAJĄCY ZALECA UŻYCIE FORMATU PDF

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIM/ZP/P/15/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie”. Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo- rowerowymi oraz budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, budowę miejsc postojowych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów zastępczych oraz pozostałe prace zgodnie z dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami wskazanymi w Rozdz. IV stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa w zakresie m.in.:
a) robót branży drogowej,
b) robót branży sanitarnej,
c) robót branży elektroenergetycznej,
d) zieleni,
e) inżynierii ruchu.
3. Warunki na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:
a) na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych;
b) z przyczyn uzasadnionych społecznie;
c) w przypadkach uzasadnionych technologią;
d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi;
e) w związku z wystąpieniem konieczności zmian pierwotnie wykonanych robót bądź w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót;
f) celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę;
g) z powodu zmian wynikających z uwarunkowań realizacji zadania inwestycyjnego (w tym w szczególności związanych z postępowaniami administracyjnymi dot. tego zadania, uwarunkowań środowiskowych, wpływu inwestycji sąsiadujących, itp.);
h) z powodu zmiany stanu prawnego lub wytycznych właściwych instytucji polskich lub UE;
i) w przypadku błędów w dokumentacji przetargowej;
j) w przypadku powierzenia Zamawiającym nowych zadań gospodarczych lub publicznych;
k) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, warunek ten musi być spełniony w całości przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej o długości co najmniej 600 m każda, z których co najmniej jedna była o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek powinien spełniać w całości jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.: dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Kierownik Budowy:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
 doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
 udział w realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej oraz o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
5 000 000 zł (pięć milionów złotych) brutto.

b2) Kierownik robót branży drogowej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót drogowych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,

b3) Kierownik robót branży sanitarnej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót
w zakresie sieci sanitarnych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

b4) Kierownik robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jako spełnianie warunku określonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 1) SWZ.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) Wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XV pkt 3 ppkt 2 lit a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykazu osób, o których mowa w rozdziale XV pkt 3 ppkt 2 lit b) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminem składania ofert wnieść Wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia
umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, zgodnie
z treścią Formularza ofertowego.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej)
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić
zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian istotnych do niniejszej Umowy polegających na:
1) zmianie terminów wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,
2) zmianie wynagrodzenia brutto,
3) zmianie zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do
niniejszej Umowy i będą skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 4 do SWZ - we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://portal.smartpzp.pl/sim

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.