eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie.Ogłoszenie z dnia 2022-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SZCZECIN

1.2.) Oddział zamawiającego: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 1

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-456

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sim.szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049191

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00298991/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, warunek ten musi być spełniony w całości przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej o długości co najmniej 600 m każda, z których co najmniej jedna była o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek powinien spełniać w całości jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.: dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Kierownik Budowy:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
 doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
 udział w realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej oraz o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
5 000 000 zł (pięć milionów złotych) brutto.

b2) Kierownik robót branży drogowej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót drogowych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,

b3) Kierownik robót branży sanitarnej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót
w zakresie sieci sanitarnych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

b4) Kierownik robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, warunek ten musi być spełniony w całości przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „D” lub wyższej o długości co najmniej 400 m każda, z których co najmniej jedna była o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek powinien spełniać w całości jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.: dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Kierownik Budowy:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
 doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
 udział w realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej oraz o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
5 000 000 zł (pięć milionów złotych) brutto.

b2) Kierownik robót branży drogowej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót drogowych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,

b3) Kierownik robót branży sanitarnej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót
w zakresie sieci sanitarnych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

b4) Kierownik robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej:
 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
 posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-02-18 10:00

Po zmianie:
2022-03-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-02-18 10:30

Po zmianie:
2022-03-18 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-19

Po zmianie:
2022-04-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.