eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowale Oleckie › Dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach OleckichOgłoszenie z dnia 2023-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KOWALACH OLECKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: SPGOZ Kowale Oleckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790307070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witosa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kowale Oleckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-420

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goz@kowaleoleckie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spgozkowale.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowaleoleckie.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfbd50c1-ff86-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00298916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00221930/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240560

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKm.271.7.2023.mk

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich:
- ultrasonograf (USG) – 1 szt.,
- kardiotokograf – 1 szt.,
- chłodziarka farmaceutyczna na szczepionki i leki – 1 szt.,
- aparat do elektroterapii prądami TENS – 1 szt.,
- aparat do terapii podciśnieniowej – 1 szt.
wraz z dostawą kompletu materiałów dotyczących użytkowania urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi (w wersji papierowej), aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie a także winien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33112000-8 - Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229870,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229870,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229870,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEDCOMPLEX Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123300938

7.3.3) Ulica: Mełgiewska 9F/4

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-209

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229870,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.