eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Kurs prawa jazdy kat. C+E IIOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kurs prawa jazdy kat. C+E II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030238853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 41

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (83) 343 29 82

1.5.8.) Numer faksu: (83) 343 29 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty13.2@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pcpr.powiatbialski.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kurs prawa jazdy kat. C+E II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0cc6d28-17b3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach projektu pn.: „Jestem – więc działam” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=180

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PCPR_Biala_Podlaska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• ePUAP: /PCPR_Biala_Podlaska/SkrytkaESP
• poczty elektronicznej: projekty13.2@wp.pl
• miniPortalu: link w Załączniku nr 8 do SWZ
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Adam Golec, tel. 83 343 29 82 email projekty13.2@wp.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania jako Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email projekty13.2@wp.pl
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
4.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w pkt 2.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (PCPR), ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisemnie lub elektronicznie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby oraz podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja z postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 PZP.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. Dostępu do treści danych,
b. Sprostowania danych,
c. Ograniczenia przetwarzania,
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencja niepodania danych osobowych wynika bezpośrednio z ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR 2600.10.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu pt: „Prawa jazdy kat. C+E” dla 1 osoby na terenie miasta Biała Podlaska, w ramach projektu pn.: „Jestem – więc działam” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” - C
2) „Doświadczenie” – D
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Liczba punktów Sposób oceny
Cena ofertowa brutto 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Doświadczenie 40 Zrealizowane zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat (minimum 2) Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
2 kursy – 0 pkt
3 kursy – 10 pkt
4 kursy – 20 pkt
5 kursów – 30 pkt
6 i więcej kursów – 40 pkt
RAZEM 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C+D
gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”
4. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania określone w SWZ, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę (uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca posiada zdolność zapewniającą wykonanie przedmiotowego zamówienia. (Załącznik nr 4 do SWZ)
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów
Firma posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz przedłoży wypis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. (Załącznik nr 4 do SWZ)
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a) W zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie i potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia co najmniej dwóch usług zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. C+E” zrealizowanego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie). (Załącznik nr 4 do SWZ i Załącznik nr 6 do SWZ)
b) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą zapewniającą wykonanie przedmiotowego zamówienia. (Załącznik nr 4 do SWZ)
c) W zakresie zdolności zawodowych Wykonawcy:
Opracowanie programu kursu.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu gdy informację może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 marca 2017 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700 z późn. zm.) w innych przypadkach wykonawca zostanie poproszony o przedstawienie stosownych dokumentów.
Podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę. Wszelkie dokumenty w języku obcym wymagają stosownych tłumaczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy zawiera Załącznik nr 3 do SWZ, który jest oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia czy wykonawca nie podlega wykluczeniu gdy informację może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 marca 2017 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700 z późn. zm.) w innych przypadkach wykonawca zostanie poproszony o przedstawienie stosownych dokumentów.

Podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę. Wszelkie dokumenty w języku obcym wymagają stosownych tłumaczeń.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu na Załączniku nr 4 do SWZ;
2) Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
3) oświadczenie potwierdzające posiadanie doświadczenie na Załączniku nr 6 do SWZ;
4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) tj.:
1. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu.
2. Dokumentów poświadczających okoliczność spełnienia warunku posiadanego doświadczenia tj. referencji, protokołów odbioru lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, wykazanych w Załącznik nr 6 do SWZ;
3. Dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie przez osoby szkolące;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają sługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
3.1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.2. Oryginał pełnomocnictwa będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
3.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców.
3.4. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. W tym celu wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SWZ), a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ) dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert.
3.5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach
1) wskazanych w ustawie PZP,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron.
3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony
umowy więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań Powiatu Bialskiego Nr 2022/BZP 00030895/01/P

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.