eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nozdrzec › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001214536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hłudno 89

1.5.2.) Miejscowość: Nozdrzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-245

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134398570

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zshludno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sphludno.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna administracji samorzadowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fc90b19-17ab-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00295583/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne szczegółowo opisane w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie; inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pani Renata Szpiech, e-mail: rodo.gzeas@onet.pl, tel. 13 4398020 w. 43.
 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2021/2022” prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawcy posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPH.01.ZP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 397440 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr. 1 są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych różnych i produktów suszonych z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.
1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SWZ.
2. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, emailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Dostawa ma nastąpić w określonym dniu do godz. 10.00
3. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym.

4.2.5.) Wartość części: 105000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03115000-0 - Surowce roślinne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15331170-9 - Warzywa mrożone

15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty i termin realizacji dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr.2 są sukcesywne dostawy mięsa, przetworów mięsnych, drobiu oraz wędlin z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.
1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SWZ.
2. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, e-mailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą .Dostawa ma nastąpić w określonym dniu do godz. 10.00.
3. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym.

4.2.5.) Wartość części: 950000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15113000-3 - Wieprzowina

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty i termin realizacji dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr.3 są sukcesywne dostawy warzyw, owoców świeżych i podobnych produktów oraz jaj z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SWZ.
2. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, emailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Dostawa ma nastąpić w określonym dniu do godz. 10.00.
3. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym.

4.2.5.) Wartość części: 70000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

03142500-3 - Jaja

15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty i termin realizacji dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostwy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr.4 są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SWZ.
2. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, emailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Dostawa jogurtów ma nastąpić w określonym dniu do godz. 8.00.
3. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym.

4.2.5.) Wartość części: 45000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty i termin realizacji dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr.5 są sukcesywne dostawy wyrobów garmażeryjnych (świeżych) z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.
1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SWZ.
2. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, emailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Dostawa ma nastąpić w określonym dniu do godz. 10. 00
3. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym.

4.2.5.) Wartość części: 70000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15894200-3 - Posiłki gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty i termin realizacji dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr.6 są sukcesywne dostawy pieczywa z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

1. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SWZ.
2. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, emailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Dostawa pieczywa ma nastąpić w określonym dniu do godz. 8.00
3. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym.

4.2.5.) Wartość części: 12440 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty i termin realizacji dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu oraz;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
• Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do wyżej opisanego warunku.
• Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do wyżej opisanego warunku.
• Zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do wyżej opisanego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 4 (stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 6 – Grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 3 (stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa wraz z ofertą: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 3 oraz oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowanie – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 4;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl /pn/nozdrzec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.