eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowejOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SUWALSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659200

1.5.8.) Numer faksu: 875664718

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@powiat.suwalski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.suwalski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93cdcd93-fe80-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025799/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pomiar i wyrównanie wysokościowej osłony szczegółowej na obszarze powiatu suwalskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245483/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKN.272.129.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pomiar i wyrównanie szczegółowej wysokościowej osnowy (projekt opracowany w 2021 roku, zaewidencjonowany w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pod numerem P.2012.2021.2242). Projektowana osnowa wysokościowa na terenie powiatu suwalskiego została rozwiązana jako wielowęzłowa sieć ciągów osnowy wysokościowej 3 klasy. Jest nawiązana do 83 reperów 1 i 2 klasy. Sieć składa się z 426 odcinków o łącznej długości linii wynoszącej około 808 km oraz 27 odcinków kontrolnych o łącznej długości 36,57 km. Punkty do pomiaru są zastabilizowane.
Wyrównanie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej należy wykonać w sposób ścisły, metodą najmniejszych kwadratów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania. Wyniki wyrównania muszą spełniać wymagania zawarte rozdziale 7 zał. do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Wyrównanie należy przeprowadzić w państwowym geodezyjnym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Ostateczne wyniki pomiarów muszą zostać przekazane w formacie danych przyjmowanych do kontroli poprawności wykonania obliczeń. Po zakończonym i zatwierdzonym wyrównaniu sieci należy sporządzić wykazy punktów osnowy dla poszczególnych arkuszy układu 2000/8 w skali 1 : 10 000. Rozmieszczenie punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, punktów dowiązania oraz przebieg linii niwelacyjnych należy przedstawić w postaci szkiców przeglądowych w skali 1 : 10 000, w kroju arkusza mapy dla układu 2000/24 z podkładem topograficznym w tle. Sporządzone wcześniej opisy topograficzne należy uzupełnić o wyniki wyrównania oraz o współrzędne x,y.
Z wykonanych prac należy sporządzić i przedłożyć dokumentację zgodnie z zapisami rozdziału 9 i 10 załącznika do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych) oraz opisy topograficzne punktów, mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającą czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru, pliki wsadowe do bazy danych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 222876,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 222876,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Geodezyjnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010658667

7.3.3) Ulica: Hoża 86/410

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-682

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222876,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.