eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 latOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 11 lokal 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 654 70 68

1.5.8.) Numer faksu: +48 56 652 96 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kujawsko-pomorska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl/khp/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc43263b-17b7-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045471/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl/khp/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski ( w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na elektronicznej platformie miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/(zwana dalej ,,Platformą’’), ePUAP dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pli pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2) Korespondencja przekazywana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy, składa się , pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3) Dokumenty wymagane przez zamawiającego opisane w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
4) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i instrukcją postępowania dla wykonawców platformy miniPortalpod adresem https://moj.gov.pl/nforms/e-zamowienia/zalaczniki/Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w nim.
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na portalu ePUAP, które umożliwia dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku’’ oraz formularz do komunikacji’’.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których mowa w pkt 5 wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań na platformie miniPortal, klikając opcję ,,Dla Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki ,,Postępowania’’
9) W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni posługiwać się 32 znakami identyfikatora z platformy miniPortal.
Uwaga: w przypadku gdy wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularz ID z platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwe na jej odszyfrowanie.
10) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty).
11) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
12) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej KPWK OHP pod adresem: http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl/khp/zamowienia-publiczne
13) Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z zapytaniem ofertowym dla zadania: Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku 14-18 lat, uczęszczającej do 2-2 OSIW w Toruniu, 2-1 OSIW w Grudziądzu, 2-1 HP Brodnicy, 2-2 HP Bydgoszczy, 2-3 HP w Inowrocławiu, 2-5 HP we Włocławku, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń;
b) kontakt do inspektora ochrony danych: iodo.kupo@ohp.pl lub pisemny na adres: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy,
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
g) w odniesieniu dodanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawca posiada :
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
i) Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPWK.ADM.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 24000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Część 1 - Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat stacjonarnej zrekrutowanej do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 18 osób nie więcej niż 20 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2 Część 2 – Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat dochodzącej zrekrutowanej do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 1 osoba nie więcej niż 2 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. Część 3 - Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat stacjonarnej zrekrutowanej do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 10 osób nie więcej niż 12 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.4. Część 4- Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat dochodzącej zrekrutowanej do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 3 osoby nie więcej niż 4 osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.5. Część 5 - Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat zrekrutowanej do Hufca Pracy w Brodnicy na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 2 osoby nie więcej niż 3 osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.6. Część 6 - Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat zrekrutowanej do Hufca Pracy w Bydgoszczy na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 5 osób nie więcej niż 6 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.7. Część 7 - Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat zrekrutowanej do Hufca Pracy w Inowrocławiu na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 3 osoby nie więcej niż 4 osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.8. Część 8 - Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat zrekrutowanej do Hufca Pracy we Włocławku na rok szkolny 2022/2023 w liczbie – nie mniej niż 3 osoby nie więcej niż 4 osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

Lp Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1 Cena 60
2 Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia 40
RAZEM 100
Oferty oceniane będą metodą punktową w skali 100 punktowej.
1% = 1 punkt

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena’’

2) Referencje wynikające ze zrealizowanych w latach 2019 — 2022 zleceń podobnych do przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40 punktów
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Referencje’’
• przedstawienie 1 referencji - 0 punktów,
• przedstawienie 2-3 referencji - 10 punktów,
• przedstawienie 4 -5 referencji - 20 punktów,
• przedstawienie 6 referencji i więcej - 40 punktów

Uwaga
Przedstawione referencje w Załączniku nr 6 do SWZ i dołączone do oferty muszą dotyczyć usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie badań diagnostycznych młodzieży (osoby w wieku 14 – 21 r.ż) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.Zamawiający nie uzna jako referencji protokołów odbioru zrealizowanych usług. Zamawiający nie uzna referencji, jeżeli nie będzie z nich wprost wynikało, ze usługa była wykonana dla młodzieży we wskazanym przedziale wiekowym a usługa została wykonana należycie.
3. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów i wybierze ofertę która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia określony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że
a. Posiada doświadczenia w realizacji badań diagnostycznych o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.
b. W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał jedno badanie diagnostyczne o zbliżonym charakterze potwierdzone referencjami, z których jednoznacznie wynika, że usługa została wykonana należycie. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia warunek powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełniać warunek.
c. Dysponuje kadrą, która ma stosowne wykształcenie psychologiczne, (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna), wykształcenie z zakresu psychologii klinicznej (do przeprowadzenia diagnozy pogłębionej - klinicznej), uprawnienia do realizacji działań diagnostycznych oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą,
d. Warunkiem rozpatrzenia Oferty jest złożenie wraz z nią imiennej listy psychologów, psychologów klinicznych spełniających powyższe wymagania, którzy będą realizowali badania z uczestnikami z jednostek organizacyjnych OHP,
e. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
f. Włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 SWZ.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 3 SWZ.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust 1 pkt 4, pkt 5 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy. Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, składany na potwierdzenie spełnienia warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (dokument wymagany do oferty na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy).
Uwaga w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy w szczególności wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych usług,
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia usługi w przypadku uzasadnionej konieczności zwiększenia koniecznych do wykonania diagnoz,
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością wydłużenia terminu świadczenia usługi, w celu zapewnienia jej ciągłości.
d) Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana koniecznością realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których obowiązek realizacji wynikać będzie z dokumentów lub decyzji właściwych organów.
4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.