eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa pojazdu czterokołowego typu quad na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pojazdu czterokołowego typu quad na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000589228

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 29

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-221

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sportgdansk

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sportgdansk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pojazdu czterokołowego typu quad na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47b876f7-1705-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022498/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa 3 elektrycznych pojazdów samochodowych dla potrzeb Gdańskiego Ośrodka Sportu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.sportgdansk.pl/powyzej/dostawa-pojazdu-czterokolowego-typu-quad-na-potrzeby-gdanskiego-osrodka-sportu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (przesyłanie: pytań do SWZ, wniosków, podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów) odbywa się za
pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: przetargi@sportgdansk.pl
2. Ofertę, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca przesyła za pośrednictwem „Formularza do złożenie, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego przez miniPortal na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Zamawiający w § 6 pkt 6 części I SWZ opisał „krok po kroku” procedurę przesłania oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar wszystkich przesyłanych plików: 1) za pośrednictwem strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl, to 150 MB, 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: przetargi@sportgansk.pl, to 100 MB. W przypadku korzystania z podpisu zaufanego, maksymalny rozmiar podpisanego pliku 10 MB.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w zdaniu poprzedzającym, można także przekazać jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych powyżej.
4. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, przekazuje się, odpowiednio: 1) gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument, 2) gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób opisany w § III pkt. 1.6.1 części I SWZ.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, oraz pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób opisany w § III pkt. 1.6.2 części I SWZ.
8. Oferta, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca szyfruje w sposób opisany w § 6 pkt 3 i 4 części I SWZ.
9. Zamawiający REKOMENDUJE sporządzanie dokumentów w formacie .pdf oraz ich podpisywanie podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel.: +48 58 524-34-73, +48501-596-316, e-mail: biuro@sportgdansk.pl,
www.sportgdansk.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gdański Ośrodek Sportu jest:
Pan Daniel Grzybowski, e-mail: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl
tel.: +48 501-091-004
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego: Dostawa pojazdu czterokołowego typu quad na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu - numer referencyjny: ZP1/272/14/2022, prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 2 PZP,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1/272/14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego pojazdu czterokołowego typu quad z silnikiem czterosuwowym, dwucylindrowym o pojemności skokowej od 640 do 990 centymetrów sześciennych, o mocy od 55 do 95 KM, z automatyczną bezstopniową skrzynią biegów.
Szczegółowy opisu wymagań pojazdu został określony w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (który stanowi zał. nr 5 do SWZ), tj. Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych.
Uwaga:
Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie potencjału technicznego, jeżeli dysponuje co najmniej jednym punktem obsługi technicznej, w którym będą świadczone usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego w celu zachowania pełnej
sprawności techniczno-użytkowej oferowanego pojazdu, zlokalizowanym na terenie administracyjnym miasta na prawach powiatu: Gdańsk lub Sopot lub Gdynia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą składa dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych. (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca składa:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca posłużył się formularzem określonym zał. nr 2 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty.
Uwaga:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca podlega wykluczeniu, chyba, że: wraz z oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złoży dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja Techniczno-Użytkowa pojazdu oferowanego przez Wykonawcę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja Techniczno-Użytkowa pojazdu oferowanego przez Wykonawcę.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o akceptacji Wzoru Umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium w wysokości 1.000,00 PLN Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W Formularzu Oferty należy wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, składa się wraz z ofertą.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, tj. oświadczenie wstępnie potwierdzające:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w zakresie określonym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby składającej w/w oświadczenie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP,
z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania zostały określone w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.