eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › POPRAWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY PRZEZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCHOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
POPRAWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY PRZEZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 9

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POPRAWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY PRZEZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91220a28-17c0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044049/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 POPRAWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ PRZEZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminazagan.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP-u: /o6580tjec4/skrytka
3) poczty elektronicznej: urzad@gminazagan.pl
5. Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
urząd@gminazagan.pl lub ePUAP-u: /o6580tjec4/skrytka w temacie pisma należy podać numer referencyjny.
adres strony internetowej http://gminazagan.pl/
adres strony na której prowadzone jest postępowanie, udostępniane będą zmiany:https://bip.gminazagan.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na skrytkę Zamawiającego: /o6580tjec4/skrytka na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencją elektroniczną (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o danych (Dz. U. UE L Nr 119, str. 1 ze zm.), zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: kontakt@ndsp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja lamp solarnych przy drogach gminnych, - doświetlenie terenu Gminy Żagań zestawami fotowoltaicznymi, instalowanymi na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 oraz z 2022 r., poz. 88).
1. Roboty inwestycyjne swoim zakresem obejmują:
• dostawę,
• instalację,
• uruchomienie/oddanie do użytku,
6 (sześciu) oświetleniowych zestawów solarnych (fundament prefabrykowany, słup stalowy, panel fotowoltaiczny, oprawa oświetleniowa wraz z magazynem energii i sterownikiem) wg niżej określonej specyfikacji.
2. Specyfikacja techniczna oświetleniowego zestawu solarnego:
1) Wymagania dotyczące poziomu oświetlenia
1. klasa oświetlenia drogi ME6;
2. droga o maksymalnej szerokości 5m;
3. słup zlokalizowany w odległości 1m, od krawędzi jezdni;
4. rozstaw słupów min. co 30m, rozmieszczenie jednostronne;
5. punkt świetlny na wysokości około 6m;
2) Oprawa oświetleniowa
a) oprawa LED 12/24 VDC z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg-asymetryczna;
b) moc świetlna oprawy nie mniejsza niż 35W;
c) temperatura barwiona biała;
d) wskaźnik oddawania barw CRI/Ra>70;
e) skuteczność nie mniejsza niż 190lm/W;
f) wyposażenia w uchwyt i wysięgnik do lampy i słupa o wysięgniku 0,5m z regulacją od 00do 100 cynkowanie ogniowo wg. PN-EN ISO 1461;
g) wysokość zamontowania lampy około 6m;
h) obudowa oprawy wyposażona w filtr umożliwiający wyrównanie ciśnienia między wnętrzem oprawy, a otoczeniem;
i) dystrybucja strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń 0%;
j) materiał oprawy, wysokociśnieniowy odlew aluminium i szkło hartowane;
k) stopień ochrony nie mniejszy niż IP66;
l) oprawy przystosowane do pracy od -35 do +50 stopni Celsjusza;
m) zabezpieczenie przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi
na napięcie udarowe wytrzymywane 10kV dla napięciowego impulsu udarowego normalnego 1,2/50µs przy maksymalnym prądzie wyładowczym 20kA;
3) System zasilania zestawu solarnego
a) panele słoneczne o mocy jednostkowej powyżej 120W;
b) Sprawności powyżej 18% moduły solarne w liczbie dopasowanej do zapotrzebowania mocy;
c) Spadek sprawności paneli fotowoltaicznych nie więcej niż 10% po 10 latach użytkowania;
d) Moduły wykonywane z ogniw krzemowych powinny posiadać certyfikat ICE 61215-1:2016, który jest potwierdzeniem spełnienia normy PN-EN IEC 61215-1-1:2021-11 (moduły fotowoltaiczne PV z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.), - powinny również spełniać normy z serii PN-EN IEC 61730-2:2018-06 (ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego PV- Część 2: wymagania dotyczące badań);
4) Bateria/akumulatory
a) akumulatory litowo-jonowe, żelowe lub AGM bezobsługowy o mocy minimum 500Wh;
b) niezależne magazynowanie baterii zapewniające niezawodne działanie systemu przez cały rok, wartość zmagazynowanej energii powinna zapewniać pracę minimum 60h;
c) akumulatory (o pojemności jak w pkt. 4.1) przechowywane w obudowie oprawy oświetleniowej;
5) Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym
a) stalowy gr. min. 4mm, wysokość od 6m do 7m, okrągły stożkowy, cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1461, od dołu malowany elastomerem, dobrany wytrzymałością do całkowitej masy systemu oświetleniowego i obciążenia dla klasy I strefy wiatrowej, podstawa kwadratowa z możliwością montażu na fundamencie prefabrykowanym, z przygotowanym miejscem na przyłączenie uziemia;
b) Fundament prefabrykowany dostosowany do słupa w I strefie wiatrowej, warunków posadowienia (glebowych), wytrzymałości całkowitego obciążenia systemu oświetleniowego;
6) Kontroler/Sterownik
a) zabezpieczenie przed przeładowaniem i rozładowaniem z automatyczną funkcją regulacji oświetlenia (ściemniacz);
b) praca autonomiczna minimalnie 60h pracy;
c) od zmierzchu do świtu z adaptacyjnymi funkcjami oświetlenia: 6 godzin przy pełnym natężeniu, ściemnianie do poziomu 50% i powrót do pełnej intensywności świecenia
na 2 godziny przed świtem;
d) Zewnętrzny czujnik temperatury w celu kompensacji temperaturowej ładowania
i zabezpieczeniem przed przegrzaniem akumulatora;
e) Załączenie i wyłączenie lamp za pomocą wyłącznika zmierzchowo programowalnego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: W ramach tego warunku wykonawca
zobowiązany jest do: wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym –wykonuje) należycie: minimum jedno zamówienie obejmujące zakup (dostawę) i montaż lamp solarnych w ilości minimum 17 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji oraz nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym –
wykonuje) należycie: minimum jedno zamówienie obejmujące zakup (dostawę) i montaż lamp solarnych w ilości minimum 17 szt.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu zakresie, w jakim każdy wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału;
3) zobowiązanie innego podmiotu, dotyczące udostępnienia zasobów zał. nr 3 -(jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa -jeżeli dotyczy);
5) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile zastrzeżenie takie zostało złożone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3. Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3. Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:55

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w związku z art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.