eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sarbinowie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sarbinowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sarbinowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ad0fba5-17bb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012783/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/um_debno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/um_debno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną. Zaleca się składanie podpisu bezpośrednio na każdym dokumencie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI/03.01/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania wykonane zostanie na terenie Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej i nożnej, koszykówki i siatkówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami oraz odwodnieniem liniowym boiska i częściowym utwardzeniem terenu działki.
1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
1.1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
1.2) wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy o łącznej powierzchni 578m2 wraz z wyposażeniem i drenażem z rur drenarskich PCV o łącznej długości 171m,
1.3) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości 58m wraz z prefabrykowanymi studzienkami z tworzywa sztucznego szt.4 i studnią betonową szt.1,
1.4) wykonanie odwodnienia liniowego korytkowym długości 49,5m,
1.5) wykonanie ogrodzenia wys. 4m o łącznej długości ok. 72m, w systemie panelowym na słupach stalowych wraz z bramą oraz dwiema furtkami,
1.6) wykonanie piłkochwytów wys. 6m o łącznej długości ok. 31m - z siatki polipropylenowej,
1.7) przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV (likwidacja kolizji) - długość nowego rurociągu ok 56m,
1.8) wykonanie utwardzenia terenu - chodniki z kostki betonowej, o powierzchni łącznej ok. 19m² ,
1.9) wykonanie terenów zielonych (trawnik - odtworzenie) o powierzchni ok. 60 m² ,
1.10) zabezpieczenie przewodów rurami osłonowymi dwudzielnymi dł. ok 22m.
2) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace i obowiązki:
2.1) Roboty budowlane.
2.2) Nadzór nad robotami - kierownik robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wskaźnik DTEX

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
3.1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 900.000,-zł.
3.2) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości 650.000.-zł.
4) Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
4.1) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał osobiście w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.
4.2) Narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne, jakie muszą być dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia: Wykonawca posiada lub będzie dysponować odpowiednim sprzętem mechanicznym m.in. tj.: koparka, ładowarka kołowa, zagęszczarki, a także odpowiednim sprzętem transportowym tj.; samochodami samowyładowczymi i dostawczymi oraz innymi narzędziami umożliwiającymi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.3) Potencjał kadrowy: Wykonawca posiada potencjał kadrowy w odpowiedniej ilości osób, umożliwiający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.4) Wykształcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu oraz posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.
4.5) Osoba skierowana do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. Kierownikiem budowy/robót – z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,-zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym dołączają do oferty także oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę i załączą do oferty umowę spółki cywilnej.
3) Oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ składa każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim spełnia poszczególne warunki, przy czym doświadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pełnym zakresie musi posiadać przynajmniej jeden z Wykonawców. Oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ każdy z Wykonawców składa odrębnie wykazując brak podstaw wykluczenia z postępowania w pełnym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:
1) opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej),
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4) zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
5) potwierdzonego przez dostawców wydłużenia się okresu dostawy urządzeń lub materiałów w stosunku do terminów określonych w umowach pomiędzy Wykonawcą a dostawami, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/um_debno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw podwykonawców. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
2) Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace budowlane (roboty ziemne, roboty montażowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni oraz obsługa sprzętu budowlanego i pojazdów transportowych). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.