eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tłuchowo › REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 938C TŁUCHÓWEK - GAJEOgłoszenie z dnia 2023-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 938C TŁUCHÓWEK – GAJE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tłuchowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sierpecka 20

1.5.2.) Miejscowość: Tłuchowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-605

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542876260

1.5.8.) Numer faksu: 542876204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugtluchowo@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tluchowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 938C TŁUCHÓWEK – GAJE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bb2266f-0434-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00297783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015306/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi gminnej Nr 170938C Tłuchówek-Gaje

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249609

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ORG.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 398904,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

11. Przedmiotem zamówienia jest „REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 938C TŁUCHÓWEK – GAJE” Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, zjazdów, remont elementów odwodnienia oraz oznakowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa/techniczna, która stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Załącznik nr 6 do SWZ, Projekt Stałej Organizacji Ruchu – Załącznik Nr 10 , Przedmiar robót stanowi Załącznik nr 7 do SWZ i ma charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej/technicznej i służy określeniu rodzaju robót wchodzących w skład zamówienia, zaś pełny zakres robót Wykonawca zobowiązany jest określić na podstawie dokumentacji projektowej /technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 590274,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 730000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 590274,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660128889

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 590274,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.