eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 C

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5526a2e-17bb-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034738/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ugzduny.nv.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
1.2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
2. Drogi komunikacji elektronicznej przewidziane w postępowaniu.
2.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl .
2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
2.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
2.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx,
.dwg, .kst, .ath.
2.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Składanie oferty wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi
oświadczeniami lub dokumentami.
3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym ze wskazanych przez
Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
3.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz inne
oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą (np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
3.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów i oświadczeń...

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1c, Tel. 46 838 74 26, Fax. 46 838 74 23, adres
e-mail: sekretariat@gminazduny.pl ;
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@kiodo.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.272.01.01.2022 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi na terenie gm. Zduny Etap III, budowa sieci wodociągowej oraz
budowa zbiornika wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW
położonej we wsi Retki”, prowadzonego w trybie podstawowym;
• odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
• nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.3.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z bazą edukacyjną dostępną dla mieszkańców
miejscowości Zduny w systemie zaprojektuj i wybuduj. W projekcie przewidziano aranżację terenów zieleni: założenie
trawników, obsadzenie rabat, wykonanie nawierzchni mineralnej na ciągach pieszych oraz utworzenie miejsc rekreacji, w
tym aktywności fizycznej – siłowni plenerowej oraz strefy edukacyjno – rozrywkowej, wyposażonej światowid, tablicę
dydaktyczną i ławostół edukacyjny, a także utworzenie miejsca z fontanną w nawierzchni.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
• Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej
• Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych
• Wykonanie prac rozbiórkowych i robót budowlanych
• Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie użytkowania utworzonych w przestrzeni publicznej terenów zieleni
wraz z bazami edukacyjnymi.
UWAGA! W Opisie i wymaganiach wykonania wskazano strefę edukacyjno – rozrywkową, wyposażoną w stoły do gry w
szachy, chińczyka, piłkarzyki. Zamawiający informuje, że przedmiotową strefę należy wyposażyć zamiennie w światowid, tablicę dydaktyczną i ławostół edukacyjny.
2. Projekt zakłada przebudowę obecnego terenu działek nr ewid. 609, 610/4, 611/2, 612/4 na potrzeby stworzenia parku
dydaktyczno – ekologicznego. W projekcie zaplanowano zmianę istniejącego układu ścieżek na bardziej swobodny, z
wyznaczoną strefą do gier plenerowych oraz miejscem rekreacyjnym z fontanną multimedialną. Zaprojektowano przestrzeń
do wykonywania aktywności fizycznej – siłownię plenerową, wyposażoną w urządzenia typu: orbitrek, rowerek klasyczny,
motyl, biegacz, wioślarz, jeździec, pajacyk, podciągacz, wypychacz, ławka do brzuszków, stepper i drabinka do
podciągania. Zakresem opracowania objęto aranżację terenów zieleni – nasadzenia drzew, krzewów, bylin, założenie
trawników, wprowadzenie oświetlenia parkowego, budowę fontanny multimedialnej, elementów małej architektury, urządzeń
dydaktycznych, montaż domków dla owadów i ptaków oraz założenie monitoringu.
Wykonanie utwardzenia terenu stanowiącego dojazd do budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Projektowane ciągi piesze wykonane będą z naturalnej nawierzchni mineralno - żywicznej, która jest całkowicie
przepuszczalna dla wody i powietrza oraz nie wymaga budowy dodatkowych systemów odprowadzania wody.
3. W ramach inwestycji zaplanowano uzupełnienie istniejącej roślinności o szlachetne drzewa i krzewy rodzimego
pochodzenia. Wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej, wieloletniej oraz utworzenie tzw. „zielonej bariery” – nasadzeń
roślinności w pasach przyulicznych, która będzie stanowiła barierę wizualną oraz ograniczała hałas i zanieczyszczenia
przedostające się od strony drogi. W projekcie przewidziano wprowadzenie wielogatunkowej szaty roślinnej, w tym
naturalizowanych kompozycji rabat, pomiędzy ścieżkami spacerowymi, a także utworzenie trawników. Duży wybór
gatunkowy szaty roślinnej, wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność planowanej przestrzeni.
4. Zamawiający złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę części budynku zlokalizowanego na działce
610/4.
5. Lokalizacja inwestycji:
- działki nr ewidencyjny 609, 610/4, 611/2, 612/4 w miejscowości Zduny, jednostka ewidencyjna Zduny;
Dokumenty stanowiące załączniki do SWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03451000-6 - Rośliny

03452000-3 - Drzewa

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym rozdziale SWZ, spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu na każdą z Części przedmiotu zamówienia wybierze najkorzystniejszą
ofertę.
2. Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie każdej z Części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów (stosunek jakości do ceny), z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny ofert:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia” – G.
Punktacja będzie przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach odrębnie dla każdej Części Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
2.1. Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
3. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej jednego zamówienia (na podstawie umowy), polegającego na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych o wartości minimum 500.000,00 zł.
Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie wykonanie ww. robót budowlanych w ramach jednej umowy.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy
3.2. Warunek dotyczący potencjału kadrowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej):
1) projektant branży drogowej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
2) projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych;
3) projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;
4) kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży ogólnobudowlanej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
5) kierownik robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych;
6) kierownik robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;
7) kierownik robót branży drogowej - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).
WYJAŚNIENIE! W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 220).
UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na obie części zamówienia, warunek dotyczący potencjału kadrowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą do pełnienia każdej z ww. funkcji (nie jest wymagane wskazanie odrębnych osób do pełnienia tej samej funkcji w odrębnych częściach zamówienia). W szczególności Wykonawca może wskazać tę samą osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie obu części zamówienia pod warunkiem, że spełnia ona warunki wymagane dla każdej z obu Części, o które Wykonawca się ubiega.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Formularz pn. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” stanowi
załącznik nr 7 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 2,3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy Pzp.
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Formularz pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu” stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca zagraniczny, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w ust. 4.4. pkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.2. Dokument, o którym mowa w ust. 5.1 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek
złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.
3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego
zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
3.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci
papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez mocodawcę albo notarialnie.
4. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
4.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.1. niniejszego SWZ;
Formularz pn. „Wykaz wykonanych robót budowlanych” stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.2.
niniejszego SWZ.
Formularz pn. „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z
innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wniesienie wadium.
1.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art.
98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 95 9288 1109 1270 1384 2000
0040, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ZP.272.3.01.2022 – „Utworzenie w przestrzeni publicznej
terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny”.
1.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w ust. 3.1. - Wykonawcy spełnią łącznie lub jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
2) warunek określony w ust. 3.2. - Wykonawcy spełnią łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy – na zasadach określonych w postanowieniach umowy.
5. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu
graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy.
6. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku
zawierającego co najmniej:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis proponowanego zakresu rzeczowo-finansowy lub terminu wykonania umowy.
7. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
8. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczeń
wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
9. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zmiana
terminu realizacji nie będzie kolidowała z rozliczeniem się Zamawiającego z instytucją dofinansowującą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.