eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 C

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ugzduny.nv.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5526a2e-17bb-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034738/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297650/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.3.03.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z bazą edukacyjną dostępną dla mieszkańców
miejscowości Zduny w systemie zaprojektuj i wybuduj. W projekcie przewidziano aranżację terenów zieleni: założenie
trawników, obsadzenie rabat, wykonanie nawierzchni mineralnej na ciągach pieszych oraz utworzenie miejsc rekreacji, w
tym aktywności fizycznej – siłowni plenerowej oraz strefy edukacyjno – rozrywkowej, wyposażonej światowid, tablicę
dydaktyczną i ławostół edukacyjny, a także utworzenie miejsca z fontanną w nawierzchni.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
• Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej
• Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych
• Wykonanie prac rozbiórkowych i robót budowlanych
• Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie użytkowania utworzonych w przestrzeni publicznej terenów zieleni
wraz z bazami edukacyjnymi.
UWAGA! W Opisie i wymaganiach wykonania wskazano strefę edukacyjno – rozrywkową, wyposażoną w stoły do gry w
szachy, chińczyka, piłkarzyki. Zamawiający informuje, że przedmiotową strefę należy wyposażyć zamiennie w światowid, tablicę dydaktyczną i ławostół edukacyjny.
2. Projekt zakłada przebudowę obecnego terenu działek nr ewid. 609, 610/4, 611/2, 612/4 na potrzeby stworzenia parku
dydaktyczno – ekologicznego. W projekcie zaplanowano zmianę istniejącego układu ścieżek na bardziej swobodny, z
wyznaczoną strefą do gier plenerowych oraz miejscem rekreacyjnym z fontanną multimedialną. Zaprojektowano przestrzeń
do wykonywania aktywności fizycznej – siłownię plenerową, wyposażoną w urządzenia typu: orbitrek, rowerek klasyczny,
motyl, biegacz, wioślarz, jeździec, pajacyk, podciągacz, wypychacz, ławka do brzuszków, stepper i drabinka do
podciągania. Zakresem opracowania objęto aranżację terenów zieleni – nasadzenia drzew, krzewów, bylin, założenie
trawników, wprowadzenie oświetlenia parkowego, budowę fontanny multimedialnej, elementów małej architektury, urządzeń
dydaktycznych, montaż domków dla owadów i ptaków oraz założenie monitoringu.
Wykonanie utwardzenia terenu stanowiącego dojazd do budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Projektowane ciągi piesze wykonane będą z naturalnej nawierzchni mineralno - żywicznej, która jest całkowicie
przepuszczalna dla wody i powietrza oraz nie wymaga budowy dodatkowych systemów odprowadzania wody.
3. W ramach inwestycji zaplanowano uzupełnienie istniejącej roślinności o szlachetne drzewa i krzewy rodzimego
pochodzenia. Wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej, wieloletniej oraz utworzenie tzw. „zielonej bariery” – nasadzeń
roślinności w pasach przyulicznych, która będzie stanowiła barierę wizualną oraz ograniczała hałas i zanieczyszczenia
przedostające się od strony drogi. W projekcie przewidziano wprowadzenie wielogatunkowej szaty roślinnej, w tym
naturalizowanych kompozycji rabat, pomiędzy ścieżkami spacerowymi, a także utworzenie trawników. Duży wybór
gatunkowy szaty roślinnej, wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność planowanej przestrzeni.
4. Zamawiający złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę części budynku zlokalizowanego na działce
610/4.
5. Lokalizacja inwestycji:
- działki nr ewidencyjny 609, 610/4, 611/2, 612/4 w miejscowości Zduny, jednostka ewidencyjna Zduny;
Dokumenty stanowiące załączniki do SWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03451000-6 - Rośliny

03452000-3 - Drzewa

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1692480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1692480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1692480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AS BUD Albert Śpiewakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242409356

7.3.3) Ulica: Ciołkosza 2/41

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-134

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1692480 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.