eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Bia造mstoku w ramach programu " Laboratoria Przysz這軼i".Og這szenie z dnia 2021-12-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Bia造mstoku w ramach programu " Laboratoria Przysz這軼i".

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAΧMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001245985

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Stroma 16

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-662

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.wysocka@sp43.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sp43bialystok.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Bia造mstoku w ramach programu " Laboratoria Przysz這軼i".

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-755eff89-53a2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00297462

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00148323/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Bia造mstoku w ramach programu " Laboratoria Przysz這軼i".

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

sp43bialystok.edupage.org

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Ma dost瘼 do formularzy: " Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do " Formularza do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, 鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
niniejsze post瘼owanie ( w tym ID post瘼owania) mo積a wyszuka na li軼ie wszystkich post瘼owa w miniPortalu klikaj帷 opcj " Dla Wykonawc闚" lub ze strony g堯wnej z zak豉dki Post瘼owania.
Szczeg馧owe instrukcje u篡tkowania miniPortalu opisane zosta造 w "Instrukcji u篡tkownika" dost瘼nej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP43/2/210/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

dostawa drukarek oraz innego sprz皻u wraz z instalacj oraz dostawa pomocy dydaktycznych

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19730000-2 - W堯kna sztuczne

30213100-6 - Komputery przeno郾e

32341000-5 - Mikrofony

32342100-3 - S逝chawki

32342400-6 - Sprz皻 nag豉郾iaj帷y

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y stosowa b璠zie nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa mebli oraz wyposa瞠nia

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39150000-8 - R騜ne meble iwyposa瞠nie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195900-1 - Tablice do pisania itablice magnetyczne

39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y stosowa b璠zie nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-12-10 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-01-08

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wraz z Ofert Wykonawca zobowi您any jest z這篡:
1) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, chyba 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w odniesieniu do Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o zam闚ienie.
W przypadku wskazania przez Wykonawc dost瘼no軼i ww. dokument闚 pod okre郵onymi adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy przedstawienia t逝maczenia na j瞛yk polski pobranych dokument闚.
2) Pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba 瞠 umocowanie do reprezentacji wynika z dokument闚 z這穎nych przez Wykonawc.
3) Pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia ( np. umowa o wsp馧dzia豉niu). Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy.
4) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp.

Termin realizacji zam闚ienia: maksymalnie do 100 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zam闚ienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.