eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630077644

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 20 Października 2

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 605905284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola-3@sp3sroda.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3sroda.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70494be2-5355-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.sejmiksredzki.pl/cms/16306/szkola_podstawowa_nr_3_w_srodzie_wielkopolskiej

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. 20 Października 2, 63-100 Środa Wielkopolska,
 Inspektorem Ochrony Danych jest Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Platanowej 15, 62-200 Gniezno.
 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@lesny.com.pl, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD wskazany powyżej.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Praw zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.271.01.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 373800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 2. Zgodnie z wymaganiami OPZ
-Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami: Zestaw elektryczność – obwody elektryczne - 5 zestawów
-Komplet do doświadczeń z magnetyzmu - 1 zestaw
- Zestaw optyka laserowa - 1 szt.
- Drukarka 3D wraz z akcesoriami i systemem uruchomienia i wdrożenia druku 3D - 1 szt.
- Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - 10szt.
- Stacja lutownicza typu 2 w 1 z wbudowaną dodatkową stacją na gorące powietrze HOTAIR. - 2szt.
-Filament biały - 2 szt.
-Filament czarny - 2 szt.
-Filament niebieski - 2szt.
-Filament żółty - 2szt.
-Filament czerwony - 2szt.
-Filament zielony - 2szt.
-Klocki konstruktor: Zestaw - 15 zestawów
-Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami (1) - 1 zestaw
-Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami (2) - 1 zestaw
-Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami (3) - 2 zestawy
-Robot edukacyjny wraz z akcesoriami- zestaw 4 robotów wraz z wyświetlaczami LED matrix - 4 zestawy
-Biblioteka modeli 3D lub robotów online 1 szt.
-Mikroskop wraz z akcesoriami - 1 szt.
-Pen 3D z akcesoriami (1) - 10 szt.
-Pen 3D z akcesoriami (2) - 5 zestawów
-Skaner kombatybilny z drukarką 3D - 2 szt.
-Wizualizer kompatybilny z mikroskopem - 2 szt.

4.2.5.) Wartość części: 119520,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

38520000-6 - Skanery

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usuniecie awarii/wad w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 20 Października 2. Zgodnie z wymaganiami OPZ.
-Mikrofon nagłowny z akcesoriami - 2 szt.
-Bateryjna kolumna mobilna Bluetooth + Mixer i bezprzewodowy mikrofon (w zestawie jeden nagłowny) - 1 szt.
-Zestaw nagłośnieniowy - 1 szt.
-Gimbal - 3 szt.
-Statyw z akcesoriami - 3 szt.
-Mikroport z akcesoriami - 15 szt.
-Oświetlenie do realizacji nagrań -3 szt.
-Mikrofon kierunkowy z akcesoriami - 3 szt.
-Aparat cyfrowy/kamera - 4 szt.
-Aparat fotograficzny z akcesoriami - 2 szt.
-Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - wspierającymi ich funkcjonowanie - 2 komplety ( 8 sztuk)
-Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - wspierającymi ich funkcjonowanie - 6 zestawów

4.2.5.) Wartość części: 163110,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usunięcie awarii/wad w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego fabrycznie nowego sprzętu, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 20 Października 2. Zgodnie z wymaganiami OPZ
Maszyna do szycia z akcesoriami - 1 szt.
Maszyna do szycia z akcesoriami - 1 szt.
Maszyna do szycia z akcesoriami - 6 szt.
Igły do maszyny do szycia - 10 zestawów
Igły cerówki - 1 szt.
Ramy tkackie - krosna do tkania - 5 szt.
Nożyczki uniwersalne - 10 szt.
Nożyczki uniwersalne - 30 szt.
Zestaw igieł - 10 zestawów
Plastikowe igły krótkie - 2 zestawy
Zestaw igieł - 5 zestawów
Szpilki - 5 szt.
Szydełka - 5 szt.
Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym - 2 szt.
Zlew + kran - 1 szt.
Zestaw garnków i patelni - 1 zestaw
Zestaw garnków i patelni - 1 zestaw
Komplet sztućców - 1 komplet
Komplet sztućców - 1 komplet
Blender - 1 szt.
Blender - 1 szt.
Mikser - 1 szt.
Mikser - 1szt.
Robot wielofunkcyjny - 1 szt.
Robot wielofunkcyjny - 1 szt.
Zestaw noży - 1 zestaw
Zestaw noży 1 zestaw
Zestaw desek do krojenia - 1 zestaw
Zestaw desek do krojenia - 3 szt
Zastawa stołowa - 1 zestaw
Zastawa stołowa - 1 komplet
Sito - 1 szt.
Sito - 1 szt.
Durszlak - 1 szt.
Durszlak - 1 szt.
Durszlak - 1szt.
Stolnica - 2 szt.
Stolnica - 1 szt.
Wałek - 1 szt.
Wałek - 2szt.
Miska - 2 szt
Miska - 3szt
Miska - 3szt
Patelnia - 1 szt
Patelnia - 1 szt
Patelnia - 1 szt
Ubijaczka - 1 szt.
Ubijaczka - 1 szt.
Ubijaczka - 1 szt.
Deska do prasowania - 1 szt
Żelazko - 1 szt
Mała lodówka - 1 szt
Opiekacz - 2 szt
Papier ścierny - 7 szt
Klej pojemność 500 g - 50 szt
Klej do pistoletu - 4szt.
Wkłady klejowe do pistoletu - 2 szt.
Wkłady klejowe do pistoletu - 30 szt.
Lupa - 2 szt
Gwoździe - 10 zestawów
Zszywki (do takera) - 6 kompletów po 1 z każdego rodzaju
Tekstylia - 25 m
Lakiery - 5 szt.
Farby (do drewna i metalu) - 10 szt.
Pędzle - 2 szt
Koszyk na baterie - 2 szt.
Przewody elektryczne - 1komplet
Stół warsztatowy stolarski - 15 szt.
Szafa na narzędzia zamykana na klucz - 3 szt.
Obrotowy stołek warsztatowy - 30szt.
Pojemnik warsztatowy - 10szt.
Stolik meblowy - 1 szt.
Tablica ścieralne - 5 szt.
Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka z akcesoriami - 10szt.
Narzędzie ręczne + zestaw wierteł - 10szt
Szlifierka oscylacyjna z akcesoriami - 15szt.
Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami - 10szt.
Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami - 1 szt
Akumulatorowy pistolet do kleju - 10szt.
imadło obrotowe - 15 szt.
Suwmiarka - 12 szt
Zestaw młotków -1 sztuka
Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) - 3 zestawy
Skrzynka narzędziowa duża z wyposażeniem - 15 szt.
Miernik uniwersalny (multimetr) - 5 szt.
Kątownik stolarski - 6 szt.
Nóż do cięcia - 1 szt
Taśma miernicza - 5 szt
Wypalarka do drewna z akcesoriami - 1szt.
Strug do drewna - 10 zestawów
Młotek stolarski - 5 sztuk
Taker - 5 sztuk
Wyrzynarka stołowa do drewna z akcesoriami - 1 szt.
Piła ręczna - 5 szt.
Zwierciadła - 1 szt.
Uchwyt szybkozaciskowy stolarski - 10 szt.
Odzież ochronna - 30 szt.
Okulary ochronne - 30 szt.
Rękawice ochronne - 60 szt.
Apteczka - 2 zestawy
Instrukcja BHP - 1 szt.
Instrukcja BHP - 1 szt.
Instrukcja BHP - 1szt.
Zmiotka z szufelką - 7 szt

4.2.5.) Wartość części: 87055,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195400-6 - Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

39121200-8 - Stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usunięcie awarii/wad w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz dodatkowo:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku.
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zmiany wskazanych lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, na zasadach określonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku;
1) przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie dostawy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, których wystąpienie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego - stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji. W przypadku zdarzeń siły wyższej zaistniałych w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, dla ich potwierdzenia nie jest wymagana akceptacja Zamawiającego.
Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o okres trwania tych okoliczności, a jeżeli okres ten wywołał kolejne konsekwencje w zakresie terminu wykonania, także o okres niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmiany w umowie w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP: /KamilaWaligoraSP31/domyslna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.