eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Dostosowanie obiektów mapy numerycznej: obiektów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i powiatowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz obiektów bazy danych K-1 (EWID2007)Ogłoszenie z dnia 2023-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostosowanie obiektów mapy numerycznej: obiektów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i powiatowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz obiektów bazy danych K-1 (EWID2007)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 773 12 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie obiektów mapy numerycznej: obiektów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i powiatowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz obiektów bazy danych K-1 (EWID2007)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7064dfe-0371-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00297418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030380/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostosowanie obiektów mapy numerycznej: obiektów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i powiatowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz obiektów bazy danych K-1 (EWID2007)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248450

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.17.2023.TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 440450,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektów mapy numerycznej: obiektów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i powiatowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz obiektów bazy danych K-1, dla powiatu gdańskiego, prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007, do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie baz GESUT, BDOT500 oraz obiektów bazy danych K-1 do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi określonymi aktualnymi przepisami rozporządzeń tj.: rozporządzeń Ministra Rozwoju Pracy i Technologii odpowiednio: z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. ( Dz. U. z 2021 poz. 1374 ), z dnia 23 lipca 2021r.w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 poz.1385), w tym:
- Konwersja obiektów baz GESUT, BDOT500 do modelu 2021;
- Dostosowanie geometrii i topologii obiektów GESUT, BDOT500;
- Konwersja obiektów K1 do zgodności z modelem baz GESUT, BDOT500;
- Dostosowanie geometrii i topologii obiektów pochodzących z konwersji z K1 do GESUT, BDOT500 2021 oraz implementację danych w bazie danych systemu EWID2007 v10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 530000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 530000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 530000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Geopartner Geomatics Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833223904

7.3.3) Ulica: Trzy Lipy 3

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-172

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 530000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.