eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Brzesko › "Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych."Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Brzesko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556228

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 44

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nowe-brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e942f7a-5385-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010430/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.nowe-brzesko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.nowe-brzesko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav,
mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Nowe Brzesko, reprezentowane przez Burmistrza. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Krakowska 44, 32- 120 Nowe Brzesko oraz pod adresem e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl.
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e mail: iod@iods.pl.
3. Źródło pozyskania danych
Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą są one pozyskane od kontrahenta, oferenta.
4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:
- wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia publicznego, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
- prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia publicznego oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
5. Odbiorcy danych osobowych
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu
określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania.
7. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencji nie podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt IV, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR-III.271.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegające na wykonaniu pozostałej części robót (kolejny
etap- część robót budowlanych zrealizowano) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace ogólnobudowlane związane z realizacja budynku wielofunkcyjnego o pow. użytkowej 185,80m2, pow. zabudowy 223,65 m2, kubaturze 664,72m3 wraz z instalacjami, szambem, rozbiórką i wyposażeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wymaganą do zakończenia inwestycji, złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Stan istniejący:
wykonane są fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacja i docieplaniem od zewnątrz
zostawione są wypusty zbrojenia dla słupów kondygnacji parteru wykonana jest kanalizacja podposadzkowa przestrzeń wewnątrz fundamentowa jest zasypana i zakończona płyta podposadzkową z chudego betonu
Prace pozostające do wykonania: prace murarskie, konstrukcje dach wraz z pokryciem i obróbkami, stolarkę zewnętrzna i wewnętrzna, parapety, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, docieplenie ścian i izolacje ciepłochronne budynku, tynki i okładziny ścian zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie, balustrady i poręcze, podłoża i posadzki, instalacje wewnętrzne; wod-kan, c.o., kotłownie, elektryczna, odgromowa , przyłącza energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i wody. Wyposażenie oraz rozbiórka istniejącego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce.

Realizacja zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z CZĘŚCIĄ REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, zagospodarowaniem terenu oraz rysunkami i dokumentacji doprecyzowującej szczegóły wykonawcze i roboty objęte odrębnymi opracowaniami.

Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem został opisany w Załączniku A - Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji zawierającym m.in. dokumentację projektową, zagospodarowanie terenu, przedmiar, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Okres gwarancji i rękojmi
Liczba punktów = (ORbad/4) * 100 *waga
Gdzie:
- ORbad – 0 – 4 punktów przyznane badanej ofercie
Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma dodatkowy punkt za każdy okres dłuższy o kwartał jednak nie więcej niż 4 kwartały. Nie będzie punktowany dłuższy okres rękojmi i gwarancji niż 48 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (maks. 4 kwartały)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wskazanie przez Wykonawcę, że:
a) Wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami o kubaturze min.500m3lub powierzchni zabudowy min. 100m2, z wyłączeniem hal.
b) dysponuje co najmniej: osobą/osobami pełniącą/cymi funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) odpowiedzialną/nymi za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, w następujących specjalnościach i zakresie:
• konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń- kierownik budowy (posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi)
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych- gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót
• instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych-kierownik robót wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy branż wymienionych powyżej pod warunkiem wykazania się uprawnieniami
do kierowania robotami w każdej z branż.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy
lub kadry kierowniczej wykonawcy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słown(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy 00/100 PLN)
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 11:00, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 02 8517 0007 0050 0560 4556 0007; (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być GMINA NOWE BRZESKO, ul. Krakowska 44 , 32-120 Nowe Brzesko;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, które go dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
1. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określonesą w złożonej ofercie
3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców.
4) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego- osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonać wskazanej osobie powierzonych czynności pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:
a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z warunkami wykonania
b) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c) w przypadku, gdy przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy (przedłożone dokumenty uzasadniające powyższe muszą jednoznacznie wskazywać brak winy Wykonawcy)
d) zmianą umowy określoną w art. 455 pzp (po spełnieniu przesłanek) a wpływających na termin wykonania robót.
6) wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
7) zmiany terminu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca.
8) zawieszenia przez Zamawiającego robót
9) siły wyższej
2. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej przed planowanym wprowadzeniem zmian, a rozpatrujący wniosek ustosunkuje się do niego do 7 dni od jego wpływu.
3. Zamawiający określa zasady waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj.:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- tylko jeżeli zmiany te będą miały wpływ na rzeczywisty wzrost kosztów realizacji zamówienia przez wykonawcę.
4. Zgodnie z art. 439 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy:
Pozostałe zapisy zostały uwzględnione w SWZ oraz projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 19.1. Składając ofertę w postaci elektronicznej – Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zp-nowebrzesko.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do 2021-12-17 do godz. 11:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.