eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › Przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- Edycja 2."Ogłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- Edycja 2.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Milanówku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002195730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 16

1.5.2.) Miejscowość: Milanówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227249792

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cus.milanowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://milanowek.naszops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- Edycja 2.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4681f8c1-17ac-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028195/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- Edycja 2.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- edycja 2", wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milanowek.naszops.pl/bip/przetargi-zapytania-ofertowe/n,zapytania-ofertowe-przetarg-w-trybie-podstawowym-nr-cus-260-9-2021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8dc8a4c-47c1-4361-b8a9-bd8e44c1a714

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8557d394-a11b-4bf7-a9f8-5ab196110bae
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/opsmilanowek
3) poczty elektronicznej: cus@cus.milanowek.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 19 ustawy Pzp w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO” informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie jest Centrum Usług Społecznych w Milanówku, adres: ul. T. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek,
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@cus.milanowek.pl
3) dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania czynności Zamawiającego, w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca podając dane osobowe osób wskazanych w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien wypełnić w stosunku do tych osób obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 -14 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS.260.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 248702,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- Edycja 2”,
w Milanówku, ul. Wylot 6.
Wykonanie termomodernizacji budynku oraz remontu parteru (prace wykończeniowe).
Budynek jest własnością Miasta Milanówka, remont będzie obejmował parter budynku, piwnicę oraz elewację budynku. Prace będą obejmować min.:
Wykonanie termomodernizacji oraz remontu piwnicy i parteru:
I. Wymiana drzwi i okien;
II. Okablowanie ścian
III. Naprawa elewacji i ocieplenie ścian i fundamentów;
IV. Montaż balustrad i poręczy;
V. Naprawa i montaż posadzki zewnętrznej;
VI. Montaż okapów;
VII. Pozostałe prace zewnętrzne;
VIII. Wykonanie remontu piwnicy i parteru (prace wykończeniowe);
IX. Wymiana i montaż instalacji elektrycznej, wod-kan.;
X. Montaż instalacji C.O., gazowej;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:
Pi = P (C) + P (G) + P (R) gdzie:
Pi ocena punktowa oferty "i"
P(C) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Cena
P(G) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Gwarancja
P(R) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Czas wykonania robót

Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
1. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 100 punktów.
2. W przypadku złożenia większej liczby ofert Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie ustalonego rankingu ofert (rozpoczynając od ofert z najwyższą liczbą punktów), do wyczerpania kwoty, jaką Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, lub liczby wykonawców umożliwiających wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli w toku przetargu wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może przyjąć ofertę, pod warunkiem, że oferta ta będzie spełniać wszystkie wymagania przetargu oraz cena oferty nie przekroczy możliwości finansowych Udzielającego zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium „Czas wykonania robót” (R) za okres wykonanych robót budowlanych do momentu zakończenia prac

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium „Gwarancja” (G) za okres gwarancji wykonanych robót budowlanych od momentu zakończenia prac

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na ociepleniu budynku o powierzchni ocieplenia 200 m2 wraz z pracami towarzyszącymi wewnątrz budynku;
• dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
jeżeli dysponuje min. 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienie budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.);
 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 250 000,00 zł (słownie; dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00 PLN).
 dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Powyższe warunki będą oceniane na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

• Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych W związku z powyższym, Zamawiający wymaga przedłożenia policy OC, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ;
 dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
 dokumenty potwierdzające ilość zatrudnionych osób skierowanych do realizacji zamówienia (nie mniej, niż 5 oraz dodatkowo jednej na stanowisku Kierownik budowy);
 oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - przez ustanowionego pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8dc8a4c-47c1-4361-b8a9-bd8e44c1a714

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.