eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogard › Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardzieOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL REJONOWY W NOWOGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812372658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Nowogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spsr_nowogard@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.nowogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Proffman Broker Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 810773583

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Mickiewicza 19

1.11.4.) Miejscowość: Szczecin

1.11.5.) Kod pocztowy: 70-383

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zp@proffman.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.proffman.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe704de1-5373-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031039/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/proffman/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający informuje, że SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w Załączniku nr3 do SWZ oraz w zestawieniach do Załącznika nr3. W związku z powyższym, na podstawie art. 280 ust. 3 ustawy Zamawiający udostępni w/w załącznik i zestawienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” bądź na adres e-mail: zp@proffman.pl Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/proffman/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/proffman
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zp@proffman.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PB.2021.12.02.NOW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I zamówienia - zwana dalej Zadaniem A
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku:
- wejścia w posiadanie składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
- wejścia w posiadanie składników majątkowych w okresie trwania umowy,
- zwiększenia wartości ubezpieczonych składników majątkowych,
- podwyższenia konsumowanych lub uzupełnienia skonsumowanych: limitów / sum ubezpieczenia/ sum gwarancyjnych (w porozumieniu z Wykonawcą)
- ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych ubezpieczeń (w porozumieniu z Wykonawcą)
- obejmowania ochroną pojazdów, które nie były ubezpieczone, włączania do floty innych w tym także nowo nabytych pojazdów (w porozumieniu z Wykonawcą w odniesieniu do rodzajów pojazdów dotychczas nie ujętych we flocie)
- przedłużenia okresu ubezpieczenia (w porozumieniu z Wykonawcą) w odniesieniu do ubezpieczeń innych niż komunikacyjne)
- przedłużenia okresu obsługi flotowej (w porozumieniu z Wykonawcą)
Zamówienia te będą udzielane na warunkach tożsamych do warunków zamówienia podstawowego. Składka będzie naliczana „pro rata” za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej liczony w dniach. Nie będą również miały zastosowania składki minimalne wynikające z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.
Wartość zamówień, o których mowa, nie przekroczy 50% łącznej wartości zamówienia podstawowego (lub jeśli zamówienie podstawowe składa się z części, nie przekroczy 50% wartości każdej z części).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Postanowienia preferowane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II zamówienia - zwana dalej Zadaniem B
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku:
- wejścia w posiadanie składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
- wejścia w posiadanie składników majątkowych w okresie trwania umowy,
- zwiększenia wartości ubezpieczonych składników majątkowych,
- podwyższenia konsumowanych lub uzupełnienia skonsumowanych: limitów / sum ubezpieczenia/ sum gwarancyjnych (w porozumieniu z Wykonawcą)
- ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych ubezpieczeń (w porozumieniu z Wykonawcą)
- obejmowania ochroną pojazdów, które nie były ubezpieczone, włączania do floty innych w tym także nowo nabytych pojazdów (w porozumieniu z Wykonawcą w odniesieniu do rodzajów pojazdów dotychczas nie ujętych we flocie)
- przedłużenia okresu ubezpieczenia (w porozumieniu z Wykonawcą) w odniesieniu do ubezpieczeń innych niż komunikacyjne)
- przedłużenia okresu obsługi flotowej (w porozumieniu z Wykonawcą)
Zamówienia te będą udzielane na warunkach tożsamych do warunków zamówienia podstawowego. Składka będzie naliczana „pro rata” za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej liczony w dniach. Nie będą również miały zastosowania składki minimalne wynikające z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.
Wartość zamówień, o których mowa, nie przekroczy 50% łącznej wartości zamówienia podstawowego (lub jeśli zamówienie podstawowe składa się z części, nie przekroczy 50% wartości każdej z części).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 92

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Postanowienia preferowane

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI niniejszej SWZ
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (na podstawie art. 112 ust.2 pkt.2 ustawy) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020, poz. 895 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 1.2:
2.1 warunek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie;
2.2 pokrycie ubezpieczeniowe dla ryzyk objętych przedmiotem zamówienia Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/proffman/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.