eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Dostawa materiałów opatrunkowychOgłoszenie z dnia 2021-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów opatrunkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431010878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Leśmiana 4

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 814523067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozswidnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów opatrunkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b80a4307-52ae-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa materiałów opatrunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty za pośrednictwem zakładki „OFERTY” na Platformie Zakupowej pod adresem https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

4. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

5. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale 7. SWZ oraz zawarte w „Instrukcji dla Wykonawcy”, dostępnej pod adresem https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, adres e – mail: sekretariat@spzozswidnik.pl , telefon: 81 4523050.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Pan Sławomir Zagojski, kontakt: adres e-mail: iod@spzozswidnik.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów opatrunkowych - Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/09/12/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
2) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.
6. Posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/09/12/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1 ( lignina, wata opatrunkowa, chusta trójkątna, gaza opatrunkowa, serwety operacyjne z nitką radiacyjną, kompresy gazowe, kompresy włókninowe, setony, paski do zamykania ran, plastry z opatrunkiem, plastry z opatrunkiem na włókninie, piastry z opatrunkiem na tkaninie, taśma przylepna włókninowa, przylepce z tkaniny, siatkowe rękawy opatrunkowe, opaski dziane podtrzymujące, opaski elastyczne tkane z zapinką, gaza jałowa, przylepiec włókninowy, przylepiec ze sztucznego jedwabiu, kompresy włókninowe, kompresy z gazy, opaski gipsowe i podgipsowe, tupfery jałowe ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

33141112-8 - Plastry

33141114-2 - Gaza medyczna

33141115-9 - Wata medyczna

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena pakietu brutto 60%
Termin dostawy 20 %
Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej 20%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100.

Kryterium cena :
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru :

KCx = Cmin / Cb x 60 punktów, gdzie :

KCx- liczba punktów w ramach kryterium cena
Cmin - cena pakietu brutto ( najniższa z oferowanych )
Cb - cena pakietu brutto badanej oferty

Kryterium termin dostawy
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin dostawy na podstawie podanego przez
Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ ) terminu dostawy.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KTx = Tmin / Tb x 20 punktów, gdzie :

KTx - liczba punktów w ramach kryterium termin dostawy
Tmin - minimalny termin dostawy ( 2 dni )
Tb- termin dostawy przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze ( Wykonawca oferując taki
termin dostawy może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).
Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy krótszy niż 2 dni robocze, ocenie będzie podlegał termin dostawy - 2 dni robocze.
Kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej na
podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ )
terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej, obejmującego okres od dnia zgłoszenia reklamacji jakościowej
do dnia wymiany towaru na wolny od wad.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KRx = Rmin / Rb x 20 punktów, gdzie :

KRx- liczba punktów w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Rmin - minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej ( 2 dni )
Rb - termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze
( Wykonawca oferując taki termin może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).

Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej dłuższy niż 10 dni roboczych,
jego oferta zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria ceny, termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2 ( jałowe opatrunki hydrokoloidowe, jałowe opatrunki regulujące poziom wilgoci nieprzylepne i przylepne, sterylny opatrunek hydrowłóknisty ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena pakietu brutto 60%
Termin dostawy 20 %
Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej 20%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100.

Kryterium cena :
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru :

KCx = Cmin / Cb x 60 punktów, gdzie :

KCx- liczba punktów w ramach kryterium cena
Cmin - cena pakietu brutto ( najniższa z oferowanych )
Cb - cena pakietu brutto badanej oferty

Kryterium termin dostawy
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin dostawy na podstawie podanego przez
Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ ) terminu dostawy.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KTx = Tmin / Tb x 20 punktów, gdzie :

KTx - liczba punktów w ramach kryterium termin dostawy
Tmin - minimalny termin dostawy ( 2 dni )
Tb- termin dostawy przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze ( Wykonawca oferując taki
termin dostawy może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).
Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy krótszy niż 2 dni robocze, ocenie będzie podlegał termin dostawy - 2 dni robocze.
Kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej na
podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ )
terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej, obejmującego okres od dnia zgłoszenia reklamacji jakościowej
do dnia wymiany towaru na wolny od wad.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KRx = Rmin / Rb x 20 punktów, gdzie :

KRx- liczba punktów w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Rmin - minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej ( 2 dni )
Rb - termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze
( Wykonawca oferując taki termin może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).

Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej dłuższy niż 10 dni roboczych,
jego oferta zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria ceny, termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 3 ( opatrunek impregnowany solami srebra, opatrunek wykonany w technologii lipidowo - koloidowej, opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien, miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii lipidowo — koloidowej ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena pakietu brutto 60%
Termin dostawy 20 %
Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej 20%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100.

Kryterium cena :
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru :

KCx = Cmin / Cb x 60 punktów, gdzie :

KCx- liczba punktów w ramach kryterium cena
Cmin - cena pakietu brutto ( najniższa z oferowanych )
Cb - cena pakietu brutto badanej oferty

Kryterium termin dostawy
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin dostawy na podstawie podanego przez
Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ ) terminu dostawy.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KTx = Tmin / Tb x 20 punktów, gdzie :

KTx - liczba punktów w ramach kryterium termin dostawy
Tmin - minimalny termin dostawy ( 2 dni )
Tb- termin dostawy przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze ( Wykonawca oferując taki
termin dostawy może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).
Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy krótszy niż 2 dni robocze, ocenie będzie podlegał termin dostawy - 2 dni robocze.
Kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej na
podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ )
terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej, obejmującego okres od dnia zgłoszenia reklamacji jakościowej
do dnia wymiany towaru na wolny od wad.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KRx = Rmin / Rb x 20 punktów, gdzie :

KRx- liczba punktów w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Rmin - minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej ( 2 dni )
Rb - termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze
( Wykonawca oferując taki termin może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).

Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej dłuższy niż 10 dni roboczych,
jego oferta zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria ceny, termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 4 ( sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej, sterylny opatrunek wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, sterylny, wodoodporny 5- warstwowy wysokochłonny opatrunek, sterylny samoprzywierający, wysokochłonny wodoodporny 5- warstwowy opatrunek ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena pakietu brutto 60%
Termin dostawy 20 %
Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej 20%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100.

Kryterium cena :
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru :

KCx = Cmin / Cb x 60 punktów, gdzie :

KCx- liczba punktów w ramach kryterium cena
Cmin - cena pakietu brutto ( najniższa z oferowanych )
Cb - cena pakietu brutto badanej oferty

Kryterium termin dostawy
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin dostawy na podstawie podanego przez
Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ ) terminu dostawy.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KTx = Tmin / Tb x 20 punktów, gdzie :

KTx - liczba punktów w ramach kryterium termin dostawy
Tmin - minimalny termin dostawy ( 2 dni )
Tb- termin dostawy przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze ( Wykonawca oferując taki
termin dostawy może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).
Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin dostawy krótszy niż 2 dni robocze, ocenie będzie podlegał termin dostawy - 2 dni robocze.
Kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej na
podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ )
terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej, obejmującego okres od dnia zgłoszenia reklamacji jakościowej
do dnia wymiany towaru na wolny od wad.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

KRx = Rmin / Rb x 20 punktów, gdzie :

KRx- liczba punktów w ramach kryterium termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej
Rmin - minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej ( 2 dni )
Rb - termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedstawiony w badanej ofercie
Minimalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej określony przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze
( Wykonawca oferując taki termin może uzyskać maksymalną ilość punktów za to kryterium tj. 20 punktów).

Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca poda termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej dłuższy niż 10 dni roboczych,
jego oferta zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria ceny, termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający wymaga dokumentów:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
- wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę materiałów opatrunkowych o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego ( składane wraz z ofertą) – Załącznik Nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 i art. 125 ust. 5 ustawy Pzp ( Załącznik Nr 6 i Załącznik Nr 7 do SWZ ) - jeśli dotyczy - składane wraz z ofertą.
3) Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:


1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę materiałów opatrunkowych o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 złotych brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, dla każdego wyrobu medycznego ( w przypadkach wymaganych prawem ) Wykonawca składa :
a/ kopię deklaracji zgodności,
b/ kopię certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu medycznego.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. ( t.j. : Dz. U. z 2020r., poz. 186 ), Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia dla produktów nie posiadających w/w dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dla każdego wyrobu medycznego :
a/ kopia deklaracji zgodności,
b/ kopia certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu medycznego.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. ( t.j. : Dz. U. z 2020r., poz. 186 ), Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia dla produktów nie posiadających w/w dokumentów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ ( tj. Formularzem Ofertowym – Załącznik Nr 3 do SWZ oraz Formularzem Asortymentowo – Cenowym – Załącznik Nr 1 do SWZ ) Wykonawca składa:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik Nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców,

b) przedmiotowe środki dowodowe – dokumenty wymagane ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. ( t.j. : Dz. U. z 2020r., poz. 186) :
a/ deklaracja zgodności,
b/ certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu medycznego.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. ( t.j. : Dz. U. z 2020r., poz. 186 ), Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia dla produktów nie posiadających w/w dokumentów.

c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik Nr 6 do SWZ i Załącznik Nr 7 do SWZ – jeśli dotyczy ( tj. jeśli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu ),

d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,

e) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu - jeśli dotyczy,

f) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).

2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy :
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

a) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem Umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji, na produkty równoważne w cenach nieprzewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;
b) trwałego wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;
c) zmiany danych podmiotów zawierających Umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.);
d) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej Umowy.

2. Strona zgłaszająca propozycję zmiany Umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie jej wprowadzenia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niezrealizowania Umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w Formularzu cenowym, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

4. W każdym przypadku Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany Umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w Umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić Umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.