eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i wdrożenie systemu do realizacji zdalnych połączeń typu Virtual Private Network i oprogramowania klienckiego do realizacji bezpiecznego połączenia do sieci Zamawiającego zwanego Systemem VPNOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wdrożenie systemu do realizacji zdalnych połączeń typu Virtual Private Network i oprogramowania klienckiego do realizacji bezpiecznego połączenia do sieci Zamawiającego zwanego Systemem VPN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: CENTRALA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wronia 53

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-874

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargidpr2@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemu do realizacji zdalnych połączeń typu Virtual Private Network i oprogramowania klienckiego do realizacji bezpiecznego połączenia do sieci Zamawiającego zwanego Systemem VPN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d64b5eef-12f3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania), zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. ; włączona obsługa JavaScript;  zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”).
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych
odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv,
.pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca
wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
4. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5. Szczegółowe informacje organizacyjne są dostępne w pkt.14 IDW, stanowiącym Tom I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPZ.DPZ-4.2421.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu do realizacji zdalnych połączeń typu Virtual Private Network, wraz zapewnieniem niezbędnego oprogramowania klienckiego, umożliwiającego realizację bezpiecznego połączenia do sieci Zamawiającego, zwanego „Systemem VPN”. Zamówienia obejmuje także wsparcie gwarancyjne oraz udzielenie odpowiednich praw do 1 500 szt. licencji umożliwiających prawidłowe korzystanie z Systemu w terminie i zakresie określonym w Tomie III SWZ (OPZ). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48514000-4 - Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych dostaw, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Największy możliwy zakres wznowień tych dostaw, uwzględniono przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe funkcjonalności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia, to taki, który
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu do realizacji zdalnych połączeń typu Virtual Private Network, o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie spełni określony wyżej warunek doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1800.00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy
w przypadkach, gdy możliwość taką dopuszczają przepisy prawa, w szczególności art. 455 pzp.
2. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić między innymi w następujących przypadkach:
1) zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy Strony rozumieć będą zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności ( za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne) jeśli ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zmiany mogą dotyczyć postanowień Umowy w szczególności w zakresie terminu wykonania świadczenia przez Wykonawcę, wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu świadczenia Wykonawcy, sposobu wykonania świadczenia przez Wykonawcę. Zakres zmian uwzględniać będzie wpływ siły wyższej na sposób wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4, każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana podatku nastąpiłaby do czasu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy ;
3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 2, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług;
4) w przypadku zmiany, o których mowa pkt. 2, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.