eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pokój › Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. PokójOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. Pokój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pokój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Pokój

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-034

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774693080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminapokoj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. Pokój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeb1f578-5372-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000978/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. Pokój

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie ofert, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia(BZP,TED
lub Id Postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej zamowieniapobliczne@gminapokoj.pl lub a.hadamik@gminapokoj.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Jest administratorem danychosobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym
postępowaniu;2.dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
"Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. Pokój" odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”; 4.dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowyprzekracza4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. obowiązek
podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; 6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; c.d. SWZ Rozdział I podrozdział 20

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy Rozdział I podrozdział 20

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.III.271.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. „ Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. Pokój” i obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie drogi gminnej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

„ Remont drogi wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m. 1 ob. Pokój”
Obejmuje wykonanie remontu nawierzchni jezdni i poboczy na drodze wewnętrznej dz. nr 892/133 k.m.1 w miejscowości Pokój, położonej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasu. Projektowany odcinek remontowanej drogi o długości 278,00 mb, jest odcinkiem prowadzącym ruch do zabudowań jednorodzinnych.
Początek remontowanego odcinka znajduje się w przyjętym do projektu km 0+000. Koniec remontowanego odcinka drogi znajduje się w km 0+278. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 278,00 mb. Na remontowanym odcinku od km 0+000,00 do km 0+278 drogi projektuje się nawierzchnię z mieszanki bitumicznej AC 11S grubości 4 cm na warstwie wiążącej z mieszanki bitumicznej AC 16W o grubości 4 cm. Warstwy bitumiczne zostaną ułożone na oczyszczonej i wyprofilowanej podbudowie tłuczniowej tłucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm. Cała konstrukcja zostaną ułożone na warstwie odsączającej z piasku naturalnego o grubości 10 cm.
Całość nawierzchni zostanie obramowana obustronnie poboczem gruntowym (0,5 m pobocze wykonane z tłucznia). Odwodnienie drogi poprzez prawidłowo wykonane spadki na pobocze gruntowe. Projektowany zakres robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego oraz nie ingeruje w działki sąsiadujące. Planowany remont nie zmienia trasy istniejących dróg. Mieści się w krawędziach istniejącej nawierzchni, zachowuje szerokości przedmiotowej drogi i maksymalnie wykorzystuje istniejącą nawierzchnię. Należy wytyczyć geodezyjnie teren budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 - Rekultywacja gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena i Długość okresu gwarancji na roboty budowlane
oraz zamontowane materiały i urządzenia.Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną
na podstawie wzoru:PO = PC + PG gdzie: PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej, PC - liczba
punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac takich jak: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej wraz z mechanicznym oczyszczaniem i skraplaniem emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na powierzchni jezdni co najmniej 500 m2

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zadania w charakterze kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946), w specjalności drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: Zamawiający nie
wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Wymagane
jest natomiast Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: nie podlega wykluczeniu, - Załącznik nr 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.2 ppkt 4 lit. a SWZ,
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2 ppkt 4 lit. b SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 125 ust. 1 i w związku z art. 266 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
RODO. - składane przed podpisaniem umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji.
2) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 7.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
7.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku.
9.3 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu
wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz
akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót
budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji
wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania
decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie
może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w § 3 ust. 1, cd. Wzór umowy § 18 Zmiany umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dozłożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku lub wniosku dostępnego na miniPortalu UrzęduZamówień Publicznychoraz w systemie ePUAP. Elektroniczna Skrzynka Podawcza:/86frc5f0pl/SkrytkaESP znajdująca się naplatformie ePuap pod adresemhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.