eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupia › Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna GóraOgłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słupia 136

1.5.2.) Miejscowość: Słupia

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-128

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468315591

1.5.8.) Numer faksu: 468315514

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@slupia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de697d70-1719-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045501/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.slupia.com.pl/67,zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-netto

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: gmina@slupia.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały wskazane w paragrafie 14, paragrafie 17 i paragrafie 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136,
96-128 Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby, e-mail
gmina@slupia.com.pl, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@bodo24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych związku z
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych;
1) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następnie przez okres wynikający z
zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2) Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
• otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych
osobowych;
• zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
• zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
• zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności;
• zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie
możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
• wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
• nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec nie skutki prawne lub w
inny sposób na nią wpływa;
• wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.
• Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji
żądanego prawa.
• W ciągu 30 dni od złożenia żądani administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
• Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.34.2022.JJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości
Winna Góra w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n.
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra", zgodnie z dokumentacją projektową - Załącznik Nr 7 do
SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w zakresie:
1) budowy zbiornika wyrównawczego na wodę o pojemności 170m3;
2) przebudowy istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą przeznaczenia na stację uzdatniania wody oraz zabudowę
technologii nowej stacji uzdatniania wody w zaadaptowanym do tego budynku,
3) sieci międzyobiektowych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,
4) zbiornika na nieczystości płynne DN 1500 mm,
5) neutralizatora chloru DN 1000 mm,
6) osadnika wód popłucznych DN 2000 mm
7) rozdzielnicy głównej stacji wodociągowej,
8) instalacji elektrycznych stacji wodociągowej,
9) podłączenia studni głębinowych,
10) podłączenia zbiornika wyrównawczego,
11) automatyki procesu technologicznego
Lokalizacja inwestycji: działki Nr ewid. 128/5, obręb (0008) Winna Góra
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) organizacji i zabezpieczeni placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku
z prowadzonymi robotami,
2) oznakowania terenu budowy;
3) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym;
4) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w
wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
5) wykonania operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie
ofertowej;
6) sporządzenia i przedłożenia dokumentacji powykonawczej;
7) wszelkich innych prac określonych w dokumentacji projektowej, nie ujętych w niniejszej SWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
8) oznakowania inwestycji tablicą informacyjną/pamiątkową wykonaną zgodnie z warunkami szczegółowych warunków i
zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz
Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu Nr 01/2021/6043/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44611500-1 - Zbiorniki na wodę

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39370000-6 - Instalacje wodne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego zajdzie konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, a stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. robót polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz
posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej
ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny
ofert:
1) Cena brutto przedmiotu zamówienia - C - 60 pkt oraz Gwarancja na wykonane roboty - 40 pkt
1. Cena brutto przedmiotu zamówienia - C zostanie obliczona w następujący sposób:
cena najniższa spośród badanych ofert
C = ---------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty
2. Gwarancja na wykonane roboty - G - 40, zostanie obliczona w następujący sposób:
gwarancja w miesiącach badanej oferty
G = ----------------------------------------------- x 40
najdłuższa gwarancja w miesiącach
spośród wszystkich ocenianych ofert
UWAGA:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji
możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę wynosi 60 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach:
P= C +G
P – łączna liczba punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz gwarancja na wykonane roboty
C – liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia
G – liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancja na wykonane roboty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:,
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: dysponują lub będą
dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane* tj.:
- minimum jedną osobę - kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej - posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
- minimum jedną osobę - kierownika budowy branży sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
- minimum jedną osobę - kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza stanowiącego
Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw - do złożenia oferty
musi być załączone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez pełnomocnika
(upełnomocnionego).
5) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie przekazuje się w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. – jeżeli dotyczy;
6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zostało sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. – jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Nr 94 9288 1079 1720 0446 3000 0030 w Banku Spółdzielczym w Łowiczu o/Słupia, tytuł przelewu: Wadium – nr postępowania: RIGKiOŚ.271.34.2022.JJ
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert)
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania, beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w § 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.
5. W FORMULARZU OFERTY w miejscu „Wykonawca” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy,
określone zostały w Załączniku Nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w art. 454-455 ustawy oraz
wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załączniku Nr 7 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, https://epuap.gov.pl/wps/portal https://miniportal.uzp.gov.pl. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego – /x52urx05pw/SkrytkaESP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.