eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w WięcborkuOgłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Więcborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

1.3.) Oddział zamawiającego: SP2W

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001156260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyzwolenia, 19

1.5.2.) Miejscowość: Więcbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523897163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spwiecbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spwiecbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Więcborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b498eba-1713-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028884/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

spwiecbork.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: spwiecbork.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami według SWIZ odbywa się za pośrednictwem miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostarczenie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Więcborku, tj. trzech posiłków dla dzieci przedszkolnych i jednodaniowego
dla uczniów szkoły podstawowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość posiłków

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt
2 i pkt 4 ustawy Pzp w zakresie:
1) w art. 112 ust. 2 pkt 2 - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej - posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej
potrawy z możliwością ich transportu na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021);
2) w art. 112 ust. 2 pkt 4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) doświadczenie wykonawcy - Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał - w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 2 usług polegających na
przygotowaniu wyżywienia dla określonych grup konsumentów np. dla szkół, internatów, szpitali,
domów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, stołówek pracowniczych oraz innych
miejsc zakwalifikowanych do żywienia zbiorowego
- w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat,
b) dysponowanie osobami - Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował co najmniej
następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia:
- szef kuchni/kuchmistrz (osoba, która posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w
zawodach z obszaru gastronomii),
oraz
- dietetyk (osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe dietetyka, czyli legitymująca się co
najmniej wykształceniem średnim w zakresie dietetyki) lub/i specjalista do spraw żywienia
(osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe i co najmniej wykształcenie średnie na kierunkach
technik żywienia i usług gastronomicznych lub/i technik żywienia i gospodarstwa domowego ze
specjalizacją żywienie zbiorowe).
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez
osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji
- o ile czynności te nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej,
c) dysponowanie sprzętem - Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował co najmniej
jednym samochodem do przewozu żywności, który został wpisany do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do transportu
posiłków na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany
przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
- potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 7.2 ppkt 1 oraz ppkt 2 SWZ, tj.:
a) uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021),
b) doświadczenie wykonawcy - wykaz co najmniej 2 usług wraz z poświadczeniami (referencjami) lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
c) dysponowanie osobami - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie przygotowywaniem posiłków, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
d) dysponowanie sprzętem - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzająca, że samochód, którym Wykonawca dowozi posiłki
odpowiada wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj.:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie art. 454 - 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.