eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno 2022r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625909400

1.5.8.) Numer faksu: 625909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-527585fa-4e95-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000395/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Sprzątanie ulic i dróg na terenie miasta i Gminy Kępno w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/kepno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/kepno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/kepno3. Preferuje się,
abykomunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 4.
Zamawiający będzieprzekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretnywykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl dokonkretnego wykonawcy.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.
2452), określaniezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,b. komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ichnowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany
program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa
według standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru
danych przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca,
przystępującdoniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki
korzystania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jestBurmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w
Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, tel.625909404, e-mail kępno@um.kepno.pl;2)
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, zktórym można się kontaktować pod adresem
e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl 3) Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)
obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowymokreślonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku,gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłkumoże zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonegopostępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniaPani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania,w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.30.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 844866,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 351945,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno w 2022r.”.
1.1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 7).
1.2. Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. „Sprzątanie wybranych dróg będących w zarządzie Gminy Kępno w 2022r.”.
1.3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Sprzątanie/zamiatanie ręczne (bez odśnieżania) wybranych ulic miasta Kępna i osiedla Hanulin będących w zarządzie Gminy Kępno;
b) Sprzątanie ręczne przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Kępno,
c) Mechaniczne oczyszczanie na mokro jezdni;
d) Opróżnianie koszy ulicznych;
e) Odśnieżanie chodników przyległych do terenów będących w administracji Gminy Kępno;
f) Odśnieżenie chodników i ścieżek na terenach parków i skwerów;
g) Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.;
h) Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów nt. ilości zebranych odpadów z koszy ulicznych, raport w formie elektronicznej, w formacie pdf należy przekazać na adres -mail kepno@um.kepno.pl w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego raport dotyczy.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych prac objętych umową.
1.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkodę oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, w tym także pojazdów mechanicznych – powstałe w związku z prowadzonymi usługami.
1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia minimum raz w tygodniu kontroli doraźnych z przeprowadzonych prac. Dwukrotne niezachowanie warunków sprzątania skutkować będzie karami umownymi przewidzianymi w § 6 ust.2 pkt 3 umowy, włącznie z odstąpieniem od umowy.
1.7. Szczegółowy zakres zadania określa załącznik nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
1.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
1.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
1.11 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
1.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
1.13 Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1.14 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. ani dołączenia katalogów elektronicznych do ofert, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wznowienie usługi w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium znaczenie
1) Cena (brutto) (C) – waga 60%
2) Ilość osób niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych przy realizacji zamówienia (N) – waga 30%
3) Czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji odśnieżania chodników i ścieżek na terenach parków i skwerów oraz przyległych terenów będących w administracji Gminy Kępno(Z) – waga 10%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) według kryterium „ilość osób niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych przy realizacji zamówienia(N) Xn ofercie zostaną przyznane punkty w sposób wskazany poniżej:
xN = (N/Nm) ·100=……… pkt x 30% (waga kryterium)

gdzie Nm oznacza największą ilość osób niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych przy realizacji zamówienia spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, zaś N oznacza ilość osób niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych przy realizacji zamówienia danej oferty, xN – punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium „ilość osób niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych przy realizacji zamówienia”
3) według kryterium „czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji odśnieżania chodników i ścieżek na terenach parków i skwerów oraz przyległych terenów będących w administracji Gminy Kępno ” XG ofercie zostaną przyznane punkty w sposób wskazany poniżej:
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale < niż 60 minut - 10 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 60 minut < 120 minut - 5 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 120 minut i powyżej – 0 pkt
Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi powyżej 120 minut.

4) Sposób wyliczenia łącznej liczby punktów oferty - X
X 1,2,3… = Xc + Xn +XG
2.3. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi powyżej 120 minut.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji odśnieżania chodników i ścieżek na terenach parków i skwerów oraz przyległych terenów będących w administracji Gminy Kępno

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość osób niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych przy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostaje uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeżeli że, przez co najmniej przez 3 miesiące świadczył usługi polegające na sprzątaniu dróg o łącznej wartości co najmniej 200.000 zł brutto (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie); wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wykaz usług – załącznik nr 5)
b) Warunek ten, w zakresie narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia następującymi pojazdami (załącznik nr 6)
Wymagania minimalne dotyczące sprzętu:
a/ zamiatarka samochodowa lub samojezdna – 1 szt.
b/ ciągnik z przyczepą – 1 szt.,
c/ polewaczka – 1 szt.

5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -Załącznik nr 6 do SWZ;
3) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- dokumenty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Santander Bank Polska S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 z dopiskiem „Wadium – WR.271.30.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kępno
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określa załacznik nr 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kepno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.