eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno 2022r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625909400

1.5.8.) Numer faksu: 625909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/kepno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-527585fa-4e95-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00336117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000395/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Sprzątanie ulic i dróg na terenie miasta i Gminy Kępno w 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296781/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.30.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 844866,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 351945,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Sprzątanie wybranych dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Kępno w 2022r.”.
1.1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 7).
1.2. Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. „Sprzątanie wybranych dróg będących w zarządzie Gminy Kępno w 2022r.”.
1.3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Sprzątanie/zamiatanie ręczne (bez odśnieżania) wybranych ulic miasta Kępna i osiedla Hanulin będących w zarządzie Gminy Kępno;
b) Sprzątanie ręczne przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Kępno,
c) Mechaniczne oczyszczanie na mokro jezdni;
d) Opróżnianie koszy ulicznych;
e) Odśnieżanie chodników przyległych do terenów będących w administracji Gminy Kępno;
f) Odśnieżenie chodników i ścieżek na terenach parków i skwerów;
g) Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.;
h) Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów nt. ilości zebranych odpadów z koszy ulicznych, raport w formie elektronicznej, w formacie pdf należy przekazać na adres -mail kepno@um.kepno.pl w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego raport dotyczy.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych prac objętych umową.
1.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkodę oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, w tym także pojazdów mechanicznych – powstałe w związku z prowadzonymi usługami.
1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia minimum raz w tygodniu kontroli doraźnych z przeprowadzonych prac. Dwukrotne niezachowanie warunków sprzątania skutkować będzie karami umownymi przewidzianymi w § 6 ust.2 pkt 3 umowy, włącznie z odstąpieniem od umowy.
1.7. Szczegółowy zakres zadania określa załącznik nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
1.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
1.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
1.11 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
1.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
1.13 Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1.14 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. ani dołączenia katalogów elektronicznych do ofert, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358236,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358236,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 358236,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych „CALORING” s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250747745

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 358236,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.