eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 6633111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatbrzeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzeski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6d1733f-5361-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001280/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku – przebudowa i nadbudowa dachów wraz z dociepleniem stropów oraz wykonanie nowej kotłowni i przebudowa instalacji C.O..

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zamowienia.powiatbrzeski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - przetargi@powiatbrzeski.pl.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego.
6. Adres skrzynki Powiatu Brzeskiego – Starostwa Powiatowego w Brzesku na ePUAP: 0398dqqqoz/skrytka
7. Identyfikator postępowania: wskazany został w Rozdz. IX ust 7 SWZ
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zamowienia.powiatbrzeski.pl
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@powiatbrzeski.pl (nie dotyczy składania oferty).
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Wykonawca składa ofertę, wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in. w formatach: pdf, .doc, .docx, .odt, .odp, .jpg, .png, .rtf, kompresja danych : .zip, .7Z, .tar, .gz. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje wskazano w Rozdz. XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ABR.272.13.2021.MŚ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5” w ramach zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku – przebudowa i nadbudowa dachów wraz z dociepleniem stropów oraz wykonanie nowej kotłowni i przebudowa instalacji CO”

Zamówienie obejmuje między innymi:
• prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy
• rozbiórkę istniejącej instalacji odgromowej
• rozbiórkę istniejącego pokrycia oraz warstw nienośnych stropodachów
• rozbiórkę istniejących gzymsów i rur spustowych
• rozbiórkę kominów wentylacyjnych i spalinowych ponad stropodach i sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych
• wykonanie ścian kolankowych i wieńców żelbetowych oraz belek żelbetowych
• nadbudowę kominów
• wykonanie konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia dachowego
• montaż obróbek, rynien, rur spustowych
• wykonanie ocieplenie ścian kolankowych oraz tynków zewnętrznych
• wykonanie ocieplenia stropu z wełny
• montaż instalacji odgromowej
• wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ oraz Decyzja nr 704/2021 z dnia 12 października 2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu budynku Sali gimnastycznej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Dyrekcją ZSTiB w Brzesku – tel. 14 6631603.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
5. Roboty budowlane powinny być wykonane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i w sposób ograniczający do minimum ich uciążliwość dla Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić szczególne bezpieczeństwo osobom pracującym i przebywającym w obiekcie. Roboty szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy obiektu.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Odpowiedzialność ta obejmuje również działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich działających na rzecz Wykonawcy.
7. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
d) dokumentacje powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
e) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, BHP, ppoż. oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
9. Wykonawca jest zobowiązany:
a) umożliwić wstęp na teren budowy oraz (w razie potrzeby) wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,
b) wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia,
c) zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników,
d) zapewnić sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatne korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponosić koszty za ich korzystanie,
e) zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

10. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru lub innych zdarzeń, które mogłyby powstać w okresie realizacji robót lub spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Na terenie budowy należy zapewnić odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
11. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
12. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Gwarancja na pokrycie dachowe zgodne z gwarancją producenta pokrycia dachowego.
13. Rękojmia za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy liczonych od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 320 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp,
- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Łączna ilość punktów przyznana ofercie stanowić będzie sumę punktów przyznanych ofercie w każdym z kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 pkt 3.1.a) SWZ (według Załącznika Nr 3 do SWZ oraz załącznika 3a do SWZ - jeżeli dotyczy),
b) posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN,
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 pkt 3.1.a) SWZ (według Załącznika Nr 3 do SWZ oraz załącznika 3a do SWZ - jeżeli dotyczy)
b) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub nadbudowie i/lub remoncie budynku, przy czym zakres ww. budowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy i/lub remontu musi obejmować między innymi roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego. Wartości wykonanej roboty budowlanej co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto. Poprzez pojęcie jednej roboty budowlanej należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość roboty to wartość umowy.
c) dysponuje, co najmniej:
• jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
• jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy i Kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r. poz.1333 ) oraz ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz.768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021 poz.1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 1.1.3) i pkt 1.1.4) SWZ:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w rozdziale VI pkt 1.1.3 b) SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
b) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1.1.4 b) SWZ.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1.1.4 c) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.1. Aktualne na dzień składania ofert :
a)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp. wg. Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp. wg. Załącznika nr 4 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1.2. Oświadczenia, o których mowa pkt 3.1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 3.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby wg. Załączników Nr 3a i 4a do SWZ.
3.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1., składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.2. formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ – złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3.3. jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo osoby uprawnionej do złożenia oferty, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3.4. jeżeli dotyczy – oświadczenie, o którym mowa w Rodz. VII ust 8 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3.5. jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w Rozdz. VII ust. 3 SWZ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3.6. dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu,
b) Gwarancjach bankowych,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr konta: PKO BP SA O/Brzesko nr konta : 03 1020 2892 0000 5802 0678 2637,
z dopiskiem „Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5”
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 3 litera „b”-„d” zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji, w postaci elektronicznej.
6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1., składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1.1.3) i 1.1.4), Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną lub finansową.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty i na warunkach określonych w Rozdz. XXI SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących zał nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. Adres skrzynki Powiatu Brzeskiego – Starostwa Powiatowego w Brzesku na ePUAP: 0398dqqqoz/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Za termin wykonania całego przedmiotu zamówienia należy rozumieć termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.