eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5Ogłoszenie z dnia 2021-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 6633111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatbrzeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzeski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zamowienia.powiatbrzeski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6d1733f-5361-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00326584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001280/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku – przebudowa i nadbudowa dachów wraz z dociepleniem stropów oraz wykonanie nowej kotłowni i przebudowa instalacji C.O..

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296537/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ABR.272.13.2021.MŚ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1670856,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5” w ramach zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku – przebudowa i nadbudowa dachów wraz z dociepleniem stropów oraz wykonanie nowej kotłowni i przebudowa instalacji CO”

Zamówienie obejmuje między innymi:
• prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy
• rozbiórkę istniejącej instalacji odgromowej
• rozbiórkę istniejącego pokrycia oraz warstw nienośnych stropodachów
• rozbiórkę istniejących gzymsów i rur spustowych
• rozbiórkę kominów wentylacyjnych i spalinowych ponad stropodach i sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych
• wykonanie ścian kolankowych i wieńców żelbetowych oraz belek żelbetowych
• nadbudowę kominów
• wykonanie konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia dachowego
• montaż obróbek, rynien, rur spustowych
• wykonanie ocieplenie ścian kolankowych oraz tynków zewnętrznych
• wykonanie ocieplenia stropu z wełny
• montaż instalacji odgromowej
• wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ oraz Decyzja nr 704/2021 z dnia 12 października 2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu budynku Sali gimnastycznej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Dyrekcją ZSTiB w Brzesku – tel. 14 6631603.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
5. Roboty budowlane powinny być wykonane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i w sposób ograniczający do minimum ich uciążliwość dla Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić szczególne bezpieczeństwo osobom pracującym i przebywającym w obiekcie. Roboty szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy obiektu.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Odpowiedzialność ta obejmuje również działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich działających na rzecz Wykonawcy.
7. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
d) dokumentacje powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
e) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, BHP, ppoż. oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
9. Wykonawca jest zobowiązany:
a) umożliwić wstęp na teren budowy oraz (w razie potrzeby) wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,
b) wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia,
c) zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników,
d) zapewnić sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatne korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponosić koszty za ich korzystanie,
e) zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

10. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru lub innych zdarzeń, które mogłyby powstać w okresie realizacji robót lub spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Na terenie budowy należy zapewnić odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
11. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
12. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Gwarancja na pokrycie dachowe zgodne z gwarancją producenta pokrycia dachowego.
13. Rękojmia za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy liczonych od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt. 3 ustawy PZP, który stanowi: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, których ceny przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.