eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022 - leśnictwo Jędrzejów - postępowanie VOgłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022 – leśnictwo Jędrzejów – postępowanie V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GOŁDAP

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 33

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876150048

1.5.8.) Numer faksu: 876151421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goldap@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goldap.bialystok.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022 – leśnictwo Jędrzejów – postępowanie V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5ee63e6-170e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00062280/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_goldap

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_goldap

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_goldap tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Formica
Szerszenowicz Sp.J.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Ewelina Sapieszko z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
ewelina.sapieszko@formica.com.pl lub telefonicznie pod numerem 728 363 382.
21.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
21.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
21.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
21.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
21.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w
oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
21.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
21.8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
21.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
21.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie
Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 - Usługi zalesiania

77110000-4 - Usługi doraźne produkcji rolnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część
Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu
Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź
atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub
publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach
podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania
wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3.7. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego.
3.8. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot
niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które
wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Gołdap bądź które w związku z
zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami
przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
3.9. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty
został w Załączniku nr 4 do SWZ.
3.10. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. nie przekroczy wartości 25 % wartości
niniejszego zamówienia.
3.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.12. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego
usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży
drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości
wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo
zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
3.13. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gołdap

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował wyłącznie jedynym kryterium: „Cena”
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ).

16.3 Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
16.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która zawiera najniższą cenę.
16.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
16.6. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując standardy tj.: opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (załącznik nr 4 do SWZ), jakim ma ono odpowiadać. Przy tak precyzyjnym zdefiniowanym standardzie jakościowym przedmiotu zamówienia tj.: opisie standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (załącznik nr 4 do SWZ) górny pułap wagi kryterium cenowego nie będzie obowiązywać. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle wyczerpujące (dotyczy wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia), że bez względu na fakt, kto będzie wykonawca przedmiotu zamówienia jedyną różnica będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
16.7. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie
Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 - Usługi zalesiania

77110000-4 - Usługi doraźne produkcji rolnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część
Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu
Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź
atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach
podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania
wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3.7. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego.
3.8. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot
niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które
wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Gołdap bądź które w związku z
zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami
przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
3.9. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty
został w Załączniku nr 4 do SWZ.
3.10. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. nie przekroczy wartości 25 % wartości
niniejszego zamówienia.
3.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.12. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego
usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży
drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości
wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo
zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
3.13. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gołdap

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował wyłącznie jedynym kryterium: „Cena”
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ).

16.3 Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
16.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która zawiera najniższą cenę.
16.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
16.6. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując standardy tj.: opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (załącznik nr 4 do SWZ), jakim ma ono odpowiadać. Przy tak precyzyjnym zdefiniowanym standardzie jakościowym przedmiotu zamówienia tj.: opisie standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (załącznik nr 4 do SWZ) górny pułap wagi kryterium cenowego nie będzie obowiązywać. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle wyczerpujące (dotyczy wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia), że bez względu na fakt, kto będzie wykonawca przedmiotu zamówienia jedyną różnica będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
16.7. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 i 6.5 SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na
podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e) art. 7 ust. 1 pkt 1 – pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę
konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
b) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określony we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SWZ) w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł dla pakietu VII i VIII
f) umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami lub oświadczenie,
że zużyte sorbenty zostaną przekazane firmie posiadającej uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych
olejami
g) dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ) dot. osób wykonujących w
realizacji Przedmiotu Umowy czynności polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:
(i) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających
informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres
obowiązków pracownika.
(ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
(iii) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę
ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Dokumenty wymienione powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu wyłącznie w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy również wniesienia zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy w formie
niepieniężnej).
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) oświadczenie, o których mowa w pkt 9.1 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek
dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego
oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to
oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi
się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12
do SWZ.
18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy
warunków ich wprowadzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_goldap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.
20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1 % ceny łącznej wynikającej na daną część
zamówienia (dla wszystkich pakietów).
20.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
20.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
20.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 20.3. SWZ, powinno
zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza,
iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej
korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od
przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem
Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
20.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.