eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa samochodu terenowo-dostawczego typu pick-up dla Wydziału Nauk Geograficznych i GeologicznychOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu terenowo-dostawczego typu pick-up dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61-829-43-05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kw@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu terenowo-dostawczego typu pick-up dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf330dd1-5361-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.amu.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej: a) za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl. Za
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia
na Platformie. b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres: kw@amu.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone
jest pod znakiem sprawy: ZP/5410/21. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty
konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Ilekroć w
niniejszej SWZ jest mowa o: a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa
art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j Dz.U.2020 poz.
346);b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt
9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia
Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty sporządzone i
przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
formacie PAdES;b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.:
.doc,.docx,.xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu
SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne
pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i
aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych
przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx,
.xml.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a)
załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest
dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi
przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy
wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego
przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na
Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.-Zamawiający
informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań. Tel.: 61 829 40 00, e-mail:
iod@amu.edu.pl 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres
iod@amu.edu.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji
dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Szczegółowe informacje
dotyczące RODO zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/5410/D/1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa samochodu terenowo-dostawczego typu pick-up dla Wydziału Nauk Geograficznych i
Geologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2.
Wykonawca dostarczy wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci opisu
technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawierającego wszelkie niezbędne
informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie niżej podane kryteria. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny
stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie
podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: zużycie energii

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: emisja zanieczyszczeń

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne
informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne
informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:
a) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów
dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym
przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w
wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez
Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawcę,
b) w przypadku innej zmiany przepisów, gdy nakładają one obowiązek zmiany sposobu realizacji
przedmiotu umowy, umowa może być zmieniona w odpowiednim zakresie, także w zakresie
terminu realizacji jeżeli nie ma możliwości realizacji umowy zgodnie ze zmienionymi przepisami
w dotychczasowym terminie,
c) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.