eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631281080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-851

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618593430

1.5.8.) Numer faksu: 618593429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ba4fa21-533f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000654/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za
datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub
spakowanego katalogu (załączników).2.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.3.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5.Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.7.W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także
zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty,
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SWZ, które składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.261.2.46.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 245209,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki (ul. Zielona 8, 61-851 Poznań),
Zapotrzebowanie na paliwa, będzie uzależnione od intensywności wykonywanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i kształtować się będzie następująco:
Część I
a) Etylina Pb 95 oszacowano na 13 000 litrów,
b) Olej napędowy oszacowano na 1 700 litrów,
Warunki realizacji w poszczególnych częściach:
Część I
 Paliwo - Etylina Pb 95 i olej napędowy dostępne na sieci stacji paliw płynnych,
 Sieć stacji paliw (minimum 10 lokalizacji) na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Tankowanie w zakresie opisanym w części 1 nastąpi w oparciu o karty paliwowe.

4.2.5.) Wartość części: 72347,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Biskupicach (Jerzykowo, ul. Poznańska 37, 62-007 Biskupice, gmina Pobiedziska),
a) Etylina Pb 95 oszacowano na 600 litrów,
b) Olej napędowy oszacowano na 16 500 litrów,
 Paliwo - Etylina Pb 95 i olej napędowy dostępne na jednej wskazanej stacji,
 Stacja paliw czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, znajdująca się w odległości nie przekraczającej 10 km, licząc od siedziby Obwodu Drogowego w Biskupicach wyłącznie drogami utwardzonymi (nie w linii prostej).
Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy z dystrybutora bezpośrednio do zbiorników samochodów, a w zakresie opisanym w części 2 tankowanie może nastąpić do kanistra w celu użycia paliwa do maszyn i do sprzętu.

4.2.5.) Wartość części: 84218,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Zamysłowie (ul. Moderska 10, 62-060 Zamysłowo, gmina Stęszew).
a) Etylina Pb 95 oszacowano na 2 500 litrów,
b) Olej napędowy oszacowano na 15 500 litrów.
 Paliwo - Etylina Pb 95 i olej napędowy dostępne na jednej wskazanej stacji,
 Stacja paliw czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, znajdująca się w odległości nie przekraczającej 10 km, licząc od siedziby Obwodu Drogowego w Zamysłowie wyłącznie drogami utwardzonymi (nie w linii prostej).
Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy z dystrybutora bezpośrednio do zbiorników samochodów, a w zakresie opisanym w części 3 tankowanie może nastąpić do kanistra w celu użycia paliwa do maszyn i do sprzętu.

4.2.5.) Wartość części: 88643,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z Prawem Energetycznym (t. j Dz.U. z 2021 r. poz. 716).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ .Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
4) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4,
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy),
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr), Zamawiający żąda przedłożenia stosownego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy należy złożyć także w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zmianami), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5. W przypadku składania oferty wspólnej, w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu i w SWZ dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 8 pkt 4 winien spełniać jeden Wykonawca
lub Wykonawcy wspólnie,
b) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2 i
3.
6) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w przedmiotowym postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.