eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Remont pomieszczenia 115C wraz z wybudowaniem dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOM



Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczenia 115C wraz z wybudowaniem dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowa i prace badawczo rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczenia 115C wraz z wybudowaniem dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e23d3bd-16f4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.polatom.pl ; https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań określa SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia 115C wraz z wybudowaniem dwóch komór chłodniczych, uruchomieniem i przeprowadzeiem szkolenia pracowników Zamawiajacego na terenie NCBJ OR POLATOM.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy ETAPY:
ETAP I - Prace budowlano remontowe polegające na przygotowaniu pomieszczenia pod montaż chłodni. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w „Załącznik A. Dokumentacja_projektowa_wzmocnienie_pod_chłodnie”.
ETAP II - Prace projektowo – budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch komór chłodniczych wg wytycznych zawartych w „Załącznik B. SWU chłodnia”.
ETAP III - Dokumentacja powykonawcza, odbiory, uruchomienia i szkolenia.

3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja techniczna składająca się z poniższych załączników:
1) Załącznik A do SWZ - Dokumentacja projektowa wzmocnienie pod chłodnię
2) Załącznik B do SWZ - SWU (chłodnia)
3) Załącznik C do SWZ - Regulamin prac
4) Załącznik D do SWZ - Dodatkowe wymagania
5) Załącznik G do SWZ - Uzupełnienie prac budowlano-instalacyjnych
6) Załącznik nr 8 do SWZ - Harmonogram prac

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 109 ust. 1. pkt 1), pkt 4).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki nie podlegania wykluczeniu dotyczą każdego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli każdy z Wykonawców przedłoży wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

2. Spełniają, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej..

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki zostaną spełnione jeżeli spełnia je każdy z Wykonawców.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów
b.1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:

d.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na budowie , przebudowie chłodni o wartości netto dla każdego z zadań nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
d.2. dysponuje wykwalifikowanym personelem,
1) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
2) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881;
3) co najmniej jedną osobą na stanowisku lutowacza wykonującego lutowanie twarde zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012, posiadającego Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r;
5) co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r;
6) co najmniej jedną osobę posiadająca Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.;
7) co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.

Zamawiający dopuszcza aby co najmniej jedna osoba posiadała kwalifikacje określone w pkt. 4), 5), 6), 7) powyżej.

Uwaga: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia powinna posiadać uprawnienia budowlane w podanych wyżej specjalnościach w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 1333, 2127, 2320 z późn. zm.). „Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.” (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem).
Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki zostaną spełnione jeżeli:

- warunek określony w pkt. d.1) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust 1 pkt. 1) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty:
B.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
B.2 zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
B.3 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
B.4 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 - 123 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: C. W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
C.1 Potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykazu osób wskazanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - Załącznik Nr 6, z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłową realizację.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

C.2.1 W przypadku, gdy w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, wówczas podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej i złożyć dokumenty opisane w pkt C.1 ppkt a-b).
Ponadto konieczne jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tego podmiotu do uczestniczenia wraz z Wykonawcą w wykonywaniu zamówienia, określającego w jakim stopniu i zakresie będzie osobiście uczestniczyć przy realizacji zamówienia, ponosząc solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą.
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują ten zakres zamówienia do realizacji którego te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (np. konsorcjum/spółka cywilna), przynajmniej jeden z podmiotów musi spełniać samodzielnie warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej i złożyć dokumenty opisane w pkt C.1 ppkt a-b).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty/oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Do oferty należy dołączyć:
11.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
11.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu składają:

1. Formularz ofertowy Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału zgodnego z wymaganiami art. 125 pkt 2. ustawy Pzp. Załącznik nr 3
3. Zobowiązanie (jeśli dotyczy) Załącznik nr 9
4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.

Oferty oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie pkt b) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu pkt b), o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa takie oświadczenie, w oświadczeniu pkt b), o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dotyczące tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1. ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,
2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub wystąpienia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres konieczny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
b) przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.
c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.
d) innych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.
3. Zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi to prawidłową realizację przedmiotu umowy.
4. Zmiany osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik Nr 5 do SWZ) do realizacji przedmiotu umowy, może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. poz. 1333, 2127, 2320 z późn. zm.) oraz pod warunkiem że Wykonawca wskaże osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
5. Zmiana osób, o których mowa w pkt 4, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨ lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.