eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku GołdapOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 14

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 876156000

1.5.8.) Numer faksu: +48 876150800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goldap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1d87d91-1490-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021199/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”, dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.2 – „Dziedzictwo naturalne” Poddziałania 6.2.1 – „Infrastruktura uzdrowiskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.goldap.pl/pl/1227/6528/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-przedmiocie-dokonczenia-budowy-zakladu-przyrodoleczniczego-w-uzdrowisku-goldap.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.
2 Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dostępnej na stronie miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
4. Ze względów technicznych tzn. na ograniczona liczę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte są w SWZ - dostępnej na stronie prowadzonego postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: pom@goldap.pl. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal” https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)” https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 6156000;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach
związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-WIK.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap – Część I – Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020

Wykonane dotychczas prace zrealizowane zostały na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr mG.103.2017 z dnia 12.06.2017 r. z nieistotnymi odstępstwami względem projektu budowlanego – stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ oraz pierwotnej dokumentacji wykonawczej wraz ze STWiORB – stanowiących odpowiednio załączniki nr 12a-12i oraz nr 12j – 12s do SWZ – dostępne również pod adresem http://bip.goldap.pl/pl/1227/5732/przetarg-nieograniczony-na-budowe-zakladu-przyrodoleczniczego-wraz-z-rozbudowa-promenady-zdrojowej.html

Charakter kwalifikacji odstępstw jako zmiany nieistotne, stanowią załącznik nr załączniki nr 23, 24 i 25 do SWZ. Zmiany względem projektu budowlanego przewidziane do realizacji, tj.: kwalifikacje odstępstw - zmiany nieistotne – stanowi załącznik nr 26 do SWZ.

Stan zaawansowania robót na budowie:

Budynek o pow. zabudowy: 2192,30 m2, zamknięty w zakresie konstrukcji, z wyłączeniem pozostawionego otworu roboczego do podbasenia. Na zewnątrz wykonano prace związane z pokryciem dachowym, elewacją, większość stolarki okiennej i witryny zamontowane. W terenie wykonane w większości utwardzenia terenu dróg i parkingów oraz taras od strony basenowej i SPA. Wewnątrz stan surowy za wyjątkiem holu głównego, gdzie zamontowano docelową ściankę wspinaczkową oraz rozpoczęto prace glazurnicze w gabinetach zabiegowych, toaletach, szatniach basenowych. W pomieszczeniach chemii basenowej (podbasenie) rozpoczęto układanie płytek na ścianach i posadzkach. W części basenowej i holu głównego sufity oraz skosy zostały wykonane jako drewniane. W hali basenowej zamontowano dotąd basen z ruchomym dnem, stalowe korpusy wanien SPA oraz częściowo stalową nieckę basenu rekreacyjnego oraz rynnę niecki brodzika dla dzieci. Obwodowo zamontowano stalowe szyny odwodnienia liniowego. Część stolarki wewnętrznej została zamontowana, m.in. witryna pomiędzy halą basenową i holem.
W zakresie branży sanitarnej w większości wykonana zewnętrzna instalacja wodociągowa i solankowa, dolne źródło ciepła, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kotłownia, technologia basenowa. Częściowo/fragmentarycznie wykonano instalację wewnętrzna wod – kan, co., rozpoczęte prace związane z rozprowadzeniem instalacji wentylacji mechanicznej.

W zakresie branży elektrycznej wykonana główna linia zasilająca, w większej części: zewnętrzne linie kablowe, oświetlenie zewnętrzne terenu, kanalizacja teletechniczna, zewnętrzna instalacja uziemiająca, rozdzielnice zasilające, częściowo/fragmentarycznie: wewnętrzne linie zasilające, instalacje oświetlenia podstawowego, instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, instalacja oddymiania klatki schodowej.

Część materiałów i urządzeń niewbudowanych zgromadzone zostały na budowie w szczególności tj.: stolarka drzwiowa wewnętrzna, w zakresie technologii basenowej: dmuchawy, zawory, rury, kolanka, kształtki pcv ciśnieniowe, ogrzewania podłogowego: rozdzielacze regulacja OP, klimatyzacji: centrale wentylacyjne, oświetlenia zewnętrznego: słupy oświetleniowe, fundamenty, złącza słupowe oraz elementy niezbędne do wykończenia niecek basenowych niecek basenowych.

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy – 36 miesięcy.
Uwaga! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert

2.1. Część 1 - Prace naprawcze – branża budowlana

Przedmiotem zamówienia części 1 - Prace naprawcze – branża budowlana jest:
2.1.1. W zakresie części drewnianej:
a) naprawa geometrii poprzez rektyfikację położenia dźwigarów głównych hali, po uprzednim demontażu świetlików, witryn oraz demontażu warstw pokrycia dachu i warstw izolacyjnych dachu;
b) zmiana wykonanych warstw izolacyjnych dla dachów pokrytych z dachówki i blachy trapezowej – wymiana zastosowanych płyty termoizolacyjne Thermano gr. 14 cm oraz wodoodpornej sklejki trudnopalnej z certyfikatem reakcji na ogień Bfl-s1, na wełnę mineralną, wymiana sklejki na sklejkę niezapalną liściastą, wodoodporną klasy reakcji na ogień B-S1;
c) naprawa dźwigarów - poprzez sklejanie, dokręcanie wkrętami dla dźwigarów, zabezpieczenie powierzchni drewnianych preparatem do niezapalności zgodnie z projektem.
d) Stężenia – wykonanie dodatkowych stężeń, oczyszczenie i wykonanie ocynku wraz z powłoką poliestrową istniejących stężeń.
e) Uzupełnienie brakujących śrub i zabezpieczenie istniejących.
f) Impregnacja konstrukcji drewnianych po ich odkryciu.
2.1.2. W zakresie części żelbetowej i tradycyjnej:
a) wzmocnienia ścian zewnętrznych fundamentowych z wykorzystaniem płaskowników stalowych naklejanych i kołkowanych do ścian;
b) wzmocnienia stropu podbasenia (osie 9-13 G-F) z wykorzystaniem belek stalowych HEB120;
c) wzmocnienia stropu podbasenia i jacuzzi w rejonie jacuzzi i płyt jacuzzi - dodatkowe podparcia ze słupów HEB120;
d) wzmocnienie stropu podbasenia (osie 15-17 E) z wykorzystaniem belek stalowych HEB120;
e) wzmocnienie stropu podbasenia - wykonanie nadlewki z betonu C30/37 XD3 gr. 7 cm zbrojonej;
f) zabezpieczenie płyty podbasenia od spodu farbami odpornymi na chlorki;
g) naprawa uszkodzonych posadzek podbasenia;
h) wykonanie bloków betonowych pod urządzenia technologiczne podbasenia;
i) naprawa pokrycia z papy na dachach płaskich na konstrukcji żelbetowej;
2.1.3. W pozostałym zakresie:
a) montaż nowych fasad zewnętrznych i witryn zgodnych z wymaganiami projektu;
b) poprawa obróbek blacharskich, odwodnienia dachów;

Szczegółowy zakres określony został w projekcie wykonawczym konstrukcji – stanowiącym załącznik nr 13 w projektach wykonawczych architektury stanowiących załączniki nr 16 i 17, ekspertyzie stanu technicznego stanowiącej załącznik nr 14, STWiOR - stanowiącej załącznik nr 27 oraz pomocniczo przedmiarze robót branży budowlanej (w zakresie napraw konstrukcji, poz. od 1- do 148) stanowiącym załącznik nr 32 oraz przedmiarze robót branży sanitarnej (w zakresie poz. 2) stanowiącym załącznik nr 34

UWAGA:
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania zgromadzonych na budowie materiałów i urządzeń po uprzedniej ocenie ich przydatności. Wówczas to Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dla Zamawiającego raportu z analizą ich przydatności, zgodności z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji projektowej (parametry, dokumenty itp.), celem podjęcia decyzji o ich wbudowaniu.
Materiały i urządzenie z demontaży i rozbiórek zostaną poddane komisyjnej ocenie (przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy / ich przedstawicieli) pod kątem kwalifikacji odzysku. Materiały nadające się do ponownego użycia /wbudowania zostaną przekazane dla Zamawiającego tj. złożone na budowie bądź ponownie wbudowane - zgodnie z procedurą opisana powyżej (raport z analizy przydatności i zgodności z wymogami dokumentacyjnymi).
Odzysk zakwalifikowany jako odpad budowlany zostanie przekazany do utylizacji na koszt wykonawcy.

3. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,
b) wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
c) ustanowienia kierownika robót budowlanych,
d) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.),
e) utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
f) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, itp.,
g) ponoszenia opłat administracyjnych,
h) wykonania tymczasowej organizacji ruchu;
4. Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych.
4.1. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4.2. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr 38 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 60%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

1.2. Okres gwarancji – 40%

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji na roboty budowlane uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 40 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

Gwarancja oferowana
Gwarancja = ------------------------------------------------------- x 40 pkt
Gwarancja maksymalna (tj.: 60 miesięcy)

UWAGA!
Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert – 60 miesięcy
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, dłuższego niż 60 miesięcy, oferta w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – otrzyma 40 pkt.

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę, okresu gwarancji, krótszego niż 36 miesięcy, tj. okresu minimalnego wymaganego przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W przypadku, gdy w formularzu oferty, Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji lub wskaże go w innej jednostce, np. poprzez wskazanie konkretnego dnia kalendarzowego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji oraz dokona poprawy oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów = 100%. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2. Części 2 - Kontynuacja budowy wraz z usunięciem wad w zakresie pozostałych branż

Przedmiotem zamówienia części 2 postępowania będzie kontynuacja budowy w zakresie pozostałym do wykonania z uwzględnieniem korekt wykonanych już robót. Zmiany do wprowadzenia – zmiany nieistotne zgodnie z kwalifikacją projektanta – stanowiące załączniki nr od 23 do 26 SWZ.
Zakres prac kontynuacyjnych szczegółowo przedstawiają projekty wykonawcze zmian (uzupełniające) opracowane przez MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski (uszczegóławiające wprowadzanie odstępstwa od projektu budowlanego), które należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pierwotną opracowaną przez Biuro Projektowe Vitaro z zastrzeżeniem: jeżeli dokumentacja uzupełniająca nie wprowadza rozwiązań zamiennych dla pierwotnie zaprojektowanych rozwiązań, do realizacji należy przyjąć rozwiązania wypracowane w pierwotnej dokumentacji, tj.: projektach wykonawczych stanowiących załączniki nr od 12a do 12i SWZ oraz STWiORB - stanowiących załączniki nr od 12j do 12s SWZ.

Przedmiotem zamówienia części 2, będzie w szczególności:
2.2.1. W zakresie architektury, konstrukcji:
a) część zabiegowa:
- korekta układu funkcjonalnego (pomieszczenia zabiegowe, łazienki) wyburzenie części ścianek istniejących, budowę nowych,
- wykonanie magazynków i wc personelu,
- wykonanie recepcji w formie zabudowy oraz poczekalni,
- wykonanie zaplecza szatniowego z toaletami dla pacjentów oraz aneksu wypoczynkowego po zabiegach,
- wykończenie pomieszczeń.
b) szatnie i umywalnie basenowe:
- korekta układu funkcjonalnego wyburzenie części ścianek istniejących i przebicia, nowe nadproża w ścianie nośnej oraz budowę nowych ścianek (zmiana układu wewnętrznego szatni, wydzielenie pomieszczeń ratownika poza szatniami),
- wykonanie szatni z łazienką dla ratowników oraz pomieszczenia ratowników,
- wykończenie pomieszczeń.
c) hol główny:
- wydzielenie strefy bezpieczeństwa dla ścianki wspinaczkowej,
- wykonanie: recepcji ścianki, recepcji basenu, punktu cafe z zapleczem, recepcji zabiegowej w formie zabudowy meblowej,
- wykonanie kącika dla dzieci,
- salki konsumpcji z automatami,
- toalet ogólnych,
- wykończenie pomieszczeń.
d) część odnowy biologicznej:
- wykonanie kompleksu saun: sauna bio, sauna fińska, 2 łaźnie parowe, 2 aneksy z natryskiem, przestrzeń wypoczynku, wc,
- wykonanie magazynku czystego i brudnego oraz w bliskim sąsiedztwie odnowy szatni damskiej i męskiej wraz z łazienkami dla personelu oraz pomieszczenia socjalnego,
- wykończenie pomieszczeń.
e) korekta układu funkcjonalnego na I piętrze (magazynku) wykonanie serwerowni wraz z korytarzem i pomieszczeniem porządkowym, wykończenie pomieszczeń,
f) wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych, zamurowanie okna w osi 5, dokończenie pokrycia dachowego, dokończenie elewacji budynku, dokończenie montażu niecek basenowych,
g) wykonanie wzmocnień dla przejść instalacyjnych w stropach podbasenia nad parterem oraz 1 piętrem,
h) wykonanie podkonstrukcji pod zieleń, aranżacja wnętrza zielenią – nasadzenia w donicach, na belkach.
2.2.2. W zakresie zagospodarowania terenu:
a) dokończenie robót drogowych (utwardzenia) ok. 10 %,
b) wykonanie oznakowania, dostawa i montaż małej architektury, wykonanie ogrodzenia przepompowni,
c) urządzenie terenów zieleni: nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych, wykonanie trawników.
2.2.3. Branża elektryczna:
a) demontaż istniejących na budowie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
b) wykonanie wszystkich instalacji jako nowe tj.:
- instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
- instalacji gniazd wtykowych,
- instalacji zasilających urządzenia technologiczne,
- instalacji uziemiającej i odgromowej,
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych,
- instalacji logicznych,
- instalacji kamer ochrony,
- instalacji kontroli dostępu KD,
- instalacji SSWiN,
- instalacji systemu przyzywowego,
- instalacji systemu ESOK,
- instalacji systemu nagłośnienia,
- instalacji systemu domofonowego,
- inne instalacje teletechniczne,
- sieci elektryczne w terenie,
- kanalizacji kablowej teletechnicznej w terenie,
- rozdzielnice zasilające.
2.2.4. Branża sanitarna:
a) instalacje zewnętrzne:
- wykonanie przyłącza solankowego,
- wykonanie zewnętrznej kanalizacji technologicznej – zbiornik na ścieki technologiczne,
- doposażenie istniejących studzienek od wymienników gruntowych o armaturę odpowietrzającą, odwadniającą, odcinającą, rozdzielczą,
- korekta wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku oraz jej trasy (demontaż istniejącej kanalizacji i montaż nowej).
b) instalacje wewnętrzne:
- demontaż części istniejących instalacji wody oraz przyborów w związku z korektami w istniejącym układzie funkcjonalnym, wykonanie instalacji w nowych pomieszczeniach, montaż dodatkowych hydrantów,
- rozdzielenie instalacji technologicznej i sanitarnej - fragmenty istniejącej instalacji do demontażu,
- przepięcie wpustu dachowego z kanalizacji sanitarnej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej,
- demontaż części istniejących szaf rozdzielaczowych w holu wraz z instalacją rurową od źródła ciepła, montaż w nowych lokalizacjach,
- wykonanie instalacji ogrzewania budynku - ogrzewanie płaszczyznowe (część basenowa, doprowadzenie ciepła technologicznego do nowoprojektowanych central oraz wymienników ciepła zlokalizowanych na poziomie piwnic (do podgrzewu wody basenowej),
- wykonanie ogrzewania podłogowego,
- montaż wentylacji w docelowych lokalizacjach z wykorzystaniem istniejących złożonych na budowie central,
- wykonanie instalacji chłodzenia dla pomieszczenia serwerowni,
- wykonanie wentylacji wyciągowej mechanicznej oraz grawitacyjnej dla pomieszczeń podbasenia- pom. chlorowni, ph i koagulatu,
- wykonanie dodatkowej nitki nawiewu -wzdłuż przeszkleń hali basenowej,
- wykonanie nawiewu dla nawiewników szczelinowych - puszki rozprężne hali basenowej,
- wykonanie czerpni przy osi 2 i wyrzutni przy osi 9.
Uwaga: Zdemontowane rury, przybory do wykorzystania ponownego w nowych lokalizacjach po uprzedniej ocenie ich przydatności.
2.2.5. Dostawa wyposażenia:
- wyposażenie meblowe,
- wyposażenie medyczne,
- wyposażenie gospodarcze,
- wyposażenie AGD.

Szczegółowy zakres prac dotyczący części 2 określony został w:
- projektach wykonawczych dla poszczególnych branż opracowanych przez VITARO, stanowiących załączniki nr od 12a do 12i SWZ,
- projektach wykonawczych uzupełniających opracowanie MSW P. Marcinkowski, stanowiących załączniki nr od 15 do nr 22 SWZ,
- kwalifikacja odstępstw, stanowiących załączniki od nr 23 do nr 26 SWZ,
- STWiORB dla poszczególnych branż opracowanie VITARO, stanowiących załączniki nr od 12j do 12s SWZ,
- STWiORB uzupełniających opracowanie MSW P. Marcinkowski, stanowiących załączniki nr od 28 do nr 31 SWZ,
- przedmiarze robót branży budowlanej (w zakresie poz. od 149 do 463), przedmiarach robót branży sanitarnej (bez uwzględniania poz. 2 dla instalacji wewnętrznych) oraz przedmiarach robót branży elektrycznej - stanowiących odpowiednio załączniki nr od 32 do nr 37 SWZ.

UWAGA:
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania zgromadzonych na budowie materiałów i urządzeń po uprzedniej ocenie ich przydatności. Wówczas to Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dla Zamawiającego raportu z analizą ich przydatności, zgodności z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji projektowej (parametry, dokumenty itp.), celem podjęcia decyzji o ich wbudowaniu.
Materiały i urządzenie z demontaży i rozbiórek zostaną poddane komisyjnej ocenie (przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy / ich przedstawicieli) pod kątem kwalifikacji odzysku. Materiały nadające się do ponownego użycia /wbudowania zostaną przekazane dla Zamawiającego tj. złożone na budowie bądź ponownie wbudowane - zgodnie z procedurą opisana powyżej (raport z analizy przydatności i zgodności z wymogami dokumentacyjnymi).
Odzysk zakwalifikowany jako odpad budowlany zostanie przekazany do utylizacji na koszt wykonawcy.

3. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,
b) wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
c) ustanowienia kierownika robót budowlanych,
d) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.),
e) utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
f) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, itp.,
g) ponoszenia opłat administracyjnych,
h) wykonania tymczasowej organizacji ruchu;
4. Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych.
4.1. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4.2. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr 38 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 60%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

1.2. Okres gwarancji – 40%

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji na roboty budowlane uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 40 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

Gwarancja oferowana
Gwarancja = ------------------------------------------------------- x 40 pkt
Gwarancja maksymalna (tj.: 60 miesięcy)

UWAGA!
Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert – 60 miesięcy
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, dłuższego niż 60 miesięcy, oferta w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – otrzyma 40 pkt.

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę, okresu gwarancji, krótszego niż 36 miesięcy, tj. okresu minimalnego wymaganego przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W przypadku, gdy w formularzu oferty, Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji lub wskaże go w innej jednostce, np. poprzez wskazanie konkretnego dnia kalendarzowego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji oraz dokona poprawy oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów = 100%. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 Ustawy Pzp, a dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII, pkt. 1.3 SWZ oraz wykaże, że:

a) na czas realizacji zamówienia dysponował będzie co najmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, posiadającą co najmniej 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, która predestynowana będzie do pełnienia funkcji Kierownika Budowy;

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, posiadającą co najmniej 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, posiadającą co najmniej 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności;

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 220) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 1000,00 m2 i wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł każda;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat;
b. [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
c. [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający, żąda:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załączniku nr 8 do SWZ,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załączniku nr 9 do SWZ;
2.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3.2.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.2. potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówień wspólnie wykonywanych z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt XVII, pkt 2, ppkt. 2.2. lit b), dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3.4. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:

1.1. Formularz oferty.

1.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

1.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, a których zakres wskazany został przez zamawiającego w Rozdziale, XIV, XV i XVI SWZ – zalecaną treść których oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do SWZ;
1.3.1. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału SWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie się niego ubiegających. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy pzp);
1.3.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1.3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zalecaną treść oświadczeń stanowią odpowiednio załaczniki nr 4 i 5 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy pzp).

1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (art. 117 ust. 4 ustawy pzp) – wzór, którego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ

1.6. Inne dokumenty:
1.6.1. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
1.6.2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki kalkulacyjne (m.in. koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, itp.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
a) część 1 - 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
b) cześć 2 – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/ EŁK 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463. Zamawiający zaleca, aby w tytule wpłaty podać oznaczenie „Zakład Przyrodoleczniczy” oraz wskazać część lub części, której ono dotyczy
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 14 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Okoliczności, zasady zwrotu, bądź jego zatrzymania, określone są w art. 98 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający wskazuje, że z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
10. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego wystawcy, a na który Zamawiający, będzie miał możliwość złożenia/ przesłania, oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. SWZ oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wzór, którego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych/ mających bez-pośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia; zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego;
4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej;
5) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy;
6) zmiana postanowień umowy w kontekście implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe;
7) zmiana trybu realizacji zamówienia;
8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;
9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy;
10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy;
11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych;
12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy;
13) zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy PZP, tzn. dotyczą kwestii czysto porządkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowiązań stron umowy, treści oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy czy postępowania o udzielenie za-mówienia publicznego.
Ze względów technicznych tzn.: na ograniczoną liczbę znaków jaka można wprowadzić do niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis przesłanek oraz rodzaj i zakres zmian umowy zawarty został w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, dostępnego wraz z dokumentami zamówienia na stronie prowadzonego postępowania:
http://bip.goldap.pl/pl/1227/6528/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-przedmiocie-dokonczenia-budowy-zakladu-przyrodoleczniczego-w-uzdrowisku-goldap.html

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dostępnej na stronie miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000,00 euro, przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie występuje.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit „a” PZP.


Uwaga!
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.