eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze › Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego według wymogów STANAG 6001 dla Jednostki Wojskowej będącej na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego według wymogów STANAG 6001 dla Jednostki Wojskowej będącej na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142917040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juzistek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-131

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego według wymogów STANAG 6001 dla Jednostki Wojskowej będącej na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a750c71f-14ad-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067622/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Stacjonarny kurs języka angielskiego według wymogów STANAG 6001

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale X SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/72/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego na poziomie 1 wg wymogów STANAG 6001 dla żołnierzy zawodowych, przygotowujący do egzaminu końcowego zakończonego certyfikatem

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie lektora prowadzącego kurs języka angielskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
a) dysponował co najmniej 3 wykwalifikowanymi lektorami języka angielskiego:
1. Lektor wiodący, Lektor pomocniczy - wymagane wykształcenie wyższe:
• dyplom licencjata filologii angielskiej lub dyplom licencjata filologii dwóch języków, z wiodącą filologią angielską,
• dyplom magistra filologii angielskiej lub dyplom magistra filologii dwóch języków, z wiodącą filologią angielską,
• kwalifikacje pedagogiczne, tzn. wykształcenie - jak wyżej - ze specjalnością nauczycielską lub ukończonym kursem pedagogicznym, co potwierdzone będzie stosownym dyplomem albo kserokopią potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem”,
• minimum dwuletnie doświadczenie w pracy świadczonej w latach 2019 – 2022 r. na stanowisku lektora/nauczyciela/nauczyciela akademickiego
j. angielskiego – dla jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej w ilości minimum dwóch kursów (przy czym 1 kurs = 1 umowa) po co najmniej 280 godzin każdy, przeprowadzony w okresie 2019 - 2022 r.
2. Lektor zastępczy , który w razie nieobecności lektora stałego poprowadzi zajęcia w zastępstwie. Lektor zastępczy musi spełniać wymagania lektora, którego zastępuje.
b) dysponował co najmniej 1 referencjami wystawionymi nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia oferty, poświadczającymi prawidłowo wykonaną usługę przeprowadzoną zgodnie z „Ramowym i szczegółowym programem nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ - Poziom podstawowy (SPJ 1111 wg STANAG 6001) - Warszawa 2016.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ – wzór Załącznik nr 6 do SWZ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz lektorów dedykowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje i doświadczenie, tj.:
 kopie dyplomów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną - składającą podpis na ofercie,
 dokumenty poświadczające kwalifikacje pedagogiczne (wydane przez uczelnię lub ośrodek uprawniony do prowadzenia kursów pedagogicznych),
 zaświadczenia o przeprowadzeniu przez lektorów w latach 2019 - 2022 kursów semestralnych (z podaniem terminów kursów), według wymogów Porozumienia STANAG 6001
 świadectwa pracy lub zaświadczenia dokumentujące posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy świadczonej w latach 2019 – 2022 na stanowisku lektora/nauczyciela języka angielskiego (wydane przez podmioty, na rzecz których świadczona była praca),
 pisemne zgody lektorów na udział w realizacji przedmiotowego zamówienia.
Brak doświadczenia poświadczonego referencjami będzie skutkowało odrzuceniem ofety Wykonawcy, jako niezgodnej z warunkami.
Wykaz usług – Załącznik nr 11 do SWZ wraz z co najmniej 1 referencją, wystawioną nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia oferty, poświadczającą doświadczenie w prawidłowo przeprowadzonych szkoleniach według STANAG 6001 w jednostkach organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej w latach do 2019 do 2022 r.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowy opis zawarto w Rozdziale IX SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarto w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.