eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie modernizacji systemu BMS i RMS - instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz wykonanie projektu i projektu powykonawczego, w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniach cleanroom"Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie modernizacji systemu BMS i RMS
- instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz wykonanie projektu i projektu powykonawczego,
w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniach cleanroom”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adolfa Pawińskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 6086460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imdik.pan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: imdik.pan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji systemu BMS i RMS
- instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz wykonanie projektu i projektu powykonawczego,
w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniach cleanroom”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40c7376a-16e6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089733/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 wykonanie modernizacji systemu BMS i RMS - instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz wykonanie projektu powykonawczego w pomieszczeniach cleanroom

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imdik-pan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imdik-pan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: daneosobowe@imdik.pan.pl.
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów pzp;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania a także organy uprawnionym do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego niezależnie od podstawy prawnej tego uprawnienia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pzp Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania danych wynikają pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
7) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych osobowych oraz przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (art. 18 RODO);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO)
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679:
1) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnie..........

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2402-04/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

modernizacja systemu BMS i RMS - instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz wykonanie projektu powykonawczego oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu 24h/dobę i coroczny przegląd techniczny w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniach cleanroom, znajdujących się w budynku B na poziomie 0 w pomieszczeniu nr 003 przy ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 w Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe „S”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę dodatkowych prac serwisowych „R”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące także odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania podwykonawców, na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
zdolności technicznej lub zawodowej tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
I. w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty:
 jedną robotę serwisowo – rekwalifikacyjną w laboratorium typu Clean room, typu laboratoria o podwyższonej czystości lub podobnych pomieszczeniach podobnych do niniejszego zamówienia np: szpitale, obiekty farmaceutyczne, polegające na instalacji lub modernizacji systemu BMS lub BMS i RMS (instalacja, konfiguracja, uruchomienie), itp. przy czym roboty te były wykonywane na obiektach czynnych pracujących, których działanie nie może być zakłócane przerwami w dostawie energii;
 jedną robotę polegające na instalacji lub modernizacji systemu BMS lub BMS
i RMS (instalacja, konfiguracja, uruchomienie) przy czym roboty te były wykonywane na obiektach czynnych pracujących, których działanie nie może być zakłócane przerwami w dostawie energii;
o wartości:
 jedna robota co najmniej 300 000 zł brutto,
 druga robota co najmniej 150 000 zł brutto
II. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia: SEP E i D oraz G1 przy czym wszystkie te uprawnienia może posiadać jedna osoba lub kilka osób łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (§ 9 ust. 1 SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia określonych w § 7 SWZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.
Badania w zakresie zaistnienia przesłanek wykluczenia, o których mowa w § 7 ust. 8 SWZ Zamawiający dokona poprzez weryfikację statusu Wykonawcy w wykazach oraz liście,
o których mowa w § 7 ust. 8 pkt 1 – 3
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ).
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 – 123 pzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w ust. 5 pkt 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) kopia polisy,
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 ppkt II.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3a do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia
z innymi wykonawcami, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Postanowienia § 10 stosuje się.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118-123 pzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 7 w zakresie w jakim podmioty te wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia z innymi wykonawcami, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Postanowienia § 10 stosuje się.
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegaja się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawca obowiązany jest wykazać umocowanie osoby podpisującej ofertę załączając do oferty stosowne dokumenty. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, CEiDG lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów innych niż pełnomocnictwo, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Postanowienia par.13 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

na podstawie art.455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej stosowanej przez Zamawiającego https://imdik-pan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w następującym zakresie:
Zakresy prac i wymagania do wmontowywanych urządzeń w laboratorium określone w załączniku nr 3 do Umowy, załączniku nr 1 do SWZ w pozycjach:
Zakres prac dla systemu BMS – 2,3,4,5,6,8 oraz 9;
Zakres prac dla systemu RMS – 2,3,4,5,7,8 oraz 10.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.