eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. dla KPP w Sępólnie KrajeńskimOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. dla KPP w Sępólnie Krajeńskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 47 751 52 28

1.5.8.) Numer faksu: 47 751 53 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. dla KPP w Sępólnie Krajeńskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dab6d9f8-16ed-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz lub przetarg@bg.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określają: „REGULAMIN
platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla
Wykonawców platformazakupowa.pl”. Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod
danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a)Specyfikacja połączenia: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, -komputer klasy PC lub MAC o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, -zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, z wyjątkiem Internet
Explorer (Nie zaleca się korzystania z
przeglądarki Microsoft Explorer ze względu na wycofanie się ze wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft),., -włączona
obsługa JavaScript, -zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, b)Format przesyłanych
danych:-Zamawiający określa
dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do
zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do
Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: .txt; .rft; .pdf;
.xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx;.pptx; .csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z. - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf -W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Z uwagi na ograniczoną
liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
określone zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85 – 090 Bydgoszcz, tel. 47 751-53-20, fax 47 75-
53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl. 2)kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Bydgoszczy: tel. 47 751-12-30, adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl; 3)Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ustawy Pzp; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 - 4 ustawy Pzp, jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres
wynikający z przepisów o archiwizacji oraz
przepisów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO, prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c)na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d)prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do
usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art.20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019rPrawo zamówień publicznych,
informuję że: 1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą, nie może też naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłaszanie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania, 2.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 3.Udostępnianie, o
którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy,
stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZPiFP-92-22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb KPP w Sępólnie Krajeńskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SWZ (formularz cenowy) oraz projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch
miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa rozdział XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: położenie placówki medycznej świadczącej usługi medyczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz „Oferta” oraz "Formularz cenowy"
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowana wykonawcy:
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru,
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów
3.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3 SWZ.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez
wykonawców oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
wobec każdego z wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Poz. 2.8) Ogłoszenia winna mieć brzmienie:
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: TAK
Pozycja w planie: 2022.1.3.21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.