eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Dostosowanie Szpitala w ramach " Dostępności PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie Szpitala w ramach „ Dostępności PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Monte Cassino 18

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 677 57 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wszp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowa.wszp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie Szpitala w ramach „ Dostępności PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5c682f6-13d7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023140/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostosowanie Szpitala w ramach "Dostępności PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZASAD I SPOSOBÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dalej – ustawa Pzp).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
ul. Monte Cassino 18 ; 37-700 Przemyśl, tel. (16) 677 50 65 ; – 54 78.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest adw. Jakub Curzytek, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi za pomocą: adres e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl / tel.: 669 638 210.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą PZP w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie Szpitala w ramach „ Dostępności PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu : DZP/36/TP2/2022, prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy Pzp;
• podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi np. serwisowe, informatyczne, a także Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniające obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem centralnej platformy zakupowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania w zakresie udzielenia zamówienia, a następnie dla celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno–archiwalnych obowiązujących administratora.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy PZP i konieczne do przystąpienia do postępowania. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów ustawy Pzp i może nią być brak możliwości udziału w postępowaniu i od-rzucenie oferty.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do żądania sprostowania danych osobowych, z tym że, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna Pan/Pana że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/36/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie. 1 – Modernizacja drzwi wejściowych do budynków szpitalnych w ramach dostępności Plus Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 60 %
Gwarancja jakości (G) – waga kryterium 40 %

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
cena najniższa brutto*
C = ––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* – spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do projektu umowy – OPZ.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja jakości (G) – waga 40%
Okres gwarancji jakości, liczony w pełnych miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego:
Podstawą przyznania punktów w kryterium „ gwarancja jakości” będzie okres gwarancji podany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 60 -miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 84 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartość 84 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

gwarancja oferty ocenianej
G = ……………………………………………………….. x 100 x 40%
najdłuższa gwarancja spośród ocenianych ofert


Uwaga:
Okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wynosi 60 miesięcy, na wbudowane wyroby oraz urządzenia (bez warunków w stosunku do Zamawiającego i bez ograniczeń jej zakresu) wynosi 84 miesięcy- zgodnie z zapisem projektu umów
Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie. 2 – Modernizacja chodników przy wejściach do budynków szpitalnych w ramach dostosowania do wymogów Dostępności Plus Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 60 %
Gwarancja jakości (G) – waga kryterium 40 %

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
cena najniższa brutto*
C = ––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* – spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do projektu umowy – OPZ.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja jakości (G) – waga 40%
Okres gwarancji jakości, liczony w pełnych miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego:
Podstawą przyznania punktów w kryterium „ gwarancja jakości” będzie okres gwarancji podany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 60 -miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 84 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartość 84 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

gwarancja oferty ocenianej
G = ……………………………………………………….. x 100 x 40%
najdłuższa gwarancja spośród ocenianych ofert


Uwaga:
Okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wynosi 60 miesięcy, na wbudowane wyroby oraz urządzenia (bez warunków w stosunku do Zamawiającego i bez ograniczeń jej zakresu) wynosi 84 miesięcy- zgodnie z zapisem projektu umów
Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie.3 – Modernizacja Pomieszczeń szpitalnych w ramach dostosowania do wymogów Dostęp-ności Plus Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 60 %
Gwarancja jakości (G) – waga kryterium 40 %

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
cena najniższa brutto*
C = ––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* – spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do projektu umowy – OPZ.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja jakości (G) – waga 40%
Okres gwarancji jakości, liczony w pełnych miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego:
Podstawą przyznania punktów w kryterium „ gwarancja jakości” będzie okres gwarancji podany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 60 -miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 84 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartość 84 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

gwarancja oferty ocenianej
G = ……………………………………………………….. x 100 x 40%
najdłuższa gwarancja spośród ocenianych ofert


Uwaga:
Okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wynosi 60 miesięcy, na wbudowane wyroby oraz urządzenia (bez warunków w stosunku do Zamawiającego i bez ograniczeń jej zakresu) wynosi 84 miesięcy- zgodnie z zapisem projektu umów
Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
-Dysponuje certyfikatem uprawniającym do wykonywania instalacji gazów medycznych i posiada uprawnienia do nadania instalacji oznaczenia CE potwierdzającego spełnienie wszystkich stosowanych wymagań Dyrektywy 93/42/EEC, załącznik II, punkt 3 oraz certyfikat systemu zarządzania jakością według normy EN ISO 13 485 lub równoważny, wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną. ( dot. zadania nr 3).

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
Dysponuje dokumentami potwierdzającymi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej na wartość nie niższą niż 200 000,00 zł tego ubezpieczenia ( dot. zadania nr 3).

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
A) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem łącznie branżę budowlaną, instalacyjną i elektryczną, która polegała na remoncie, budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie budynku na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dot. zadania nr 3).
Uwaga:
Przez jedną kpl czynność jw. rozumie się realizację jednej umowy. Wykonawca nie może sumować wartości umów o mniejszej wartości celem spełnienia wymaganego przez Zamawiającego warunku.
B) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zadania , z uprawnieniami – jn. lub równoważnych do nich.
Równoważność uprawnień oraz kwalifikacji odnosi się do dokumentów zdobytych w innych państwach i jest opisane w dalszej części SWZ, tj. po wyrazie ,,Uwaga’’.
Kierownika budowy: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2021, poz. 275 z późn zm., t.j. z dnia 2021.02.11), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek/ żadnej grupy kapitałowej – Za-łącznik nr 3 do SWZ.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. (dot. zadania nr 3)

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – z uprawnieniami określonymi w rozdz. VIII lit. B niniejszej SWZ – w celu potwierdzenia warunku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ( dot. zadania nr 3)

Certyfikat uprawniającym do wykonywania instalacji gazów medycznych i posiada uprawnienia do nadania instalacji oznaczenia CE potwierdzającego spełnienie wszystkich stosowanych wymagań Dyrektywy 93/42/EEC, załącznik II, punkt 3 oraz certyfikat systemu zarządzania ja-kością według normy EN ISO 13 485 lub równoważny, wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną. ( dot. zadania nr 3)

Dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej na wartość nie niższą niż 200 000,00 zł tego ubezpieczenia ( dot. zadania nr 3).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości-
Zad.1 (kpl): 930,00 [zł] – (słownie: dziewięćset trzydzieści zł i 00/100)
Zad.2 (kpl): 529,00 [zł] – (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć zł 00/100)
Zad.3 (kpl): 5 990,00 [zł] – (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł i 00/100 )
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listo-pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 82 1130 1105 0005 2041 9720 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem ,,Wadium: nr postępowania (DZP/36/TP2/2022)’’.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z za-strzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – wymaga się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które ro-boty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektami umów ( załącznik nr 4 , załącznik nr 4a, załącznik nr 4b)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli do-tyczy);
4) potwierdzenie wniesienia wadium.
5) kosztorys ofertowy z przedmiarem robót- zał. nr 2a i 2b do projektu umowy( dot. zad. 2 i zad. 3)


Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tylko zadaniu numer 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.