eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont rozdzielnic piętrowych I, II, III piętro w budynku przy ul. Krzywoustego 6. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/56/NCOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont rozdzielnic piętrowych I, II, III piętro w budynku przy ul. Krzywoustego 6. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/56/NC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont rozdzielnic piętrowych I, II, III piętro w budynku przy ul. Krzywoustego 6. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/56/NC

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59805237-5330-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000229/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.69 Remont rozdzielnic piętrowych I, II, III piętro w budynku przy ul. Krzywoustego 6 w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.administracja.polsl.pl/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a)
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki
Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl.
Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) Do połączenia używany jest
szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto
na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także
funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym
w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej. d)
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na
Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia,
dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww.
zawiadomienie,
dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia
dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje
się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z
serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IA1/B/21/56/NC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont, wymiana rozdzielnic elektrycznych pierwszego, drugiego i trzeciego piętra budynku Wydziału Chemicznego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Krzywoustego 6.
2. Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni (84 dni) od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych ujętych w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, w sytuacji gdy wystąpi potrzeba ich wykonania, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi. Zamówienia w łącznej wysokości maksymalnie do 72.943,19zł netto będą każdorazowo udzielane w trybie z wolnej ręki, na warunkach ustalanych indywidualnie dla każdego zamówienia w zaproszeniu do negocjacji. Udzielanie zamówień następować będzie
z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:
a) wielkości nakładów rzeczowych, tj. robocizny, materiałów i pracy sprzętu, wynikać będą
z załączonego do zaproszenia do negocjacji przedmiaru robót,
b) wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów i najmu sprzętu nie będą mogły być wyższe niż te występujące w kosztorysie ofertowym dotyczącym zamówienia podstawowego,
c) ceny materiałów i najmu sprzętu niewystępujące w kosztorysie ofertowym dotyczącym zamówienia podstawowego, nie będą mogły przekraczać poziomu średniego cen według cenników Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wystosowanie zaproszenia do negocjacji lub faktur/ ofert handlowych dotyczących sprzedaży materiałów i wykonania usług niewystępujących w ww. cenniku Sekocenbudu,
d) w przypadku zamówienia udzielanego w terminie co najmniej 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dopuszcza się akceptację wyższych wskaźników cenotwórczych, cen materiałów i najmu sprzętu w stosunku do tych występujących
w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 roboty budowlanej, o wartości ogółem min. 100.000,00 zł brutto, obejmującej wykonanie robót elektrycznych na czynnym obiekcie.

1.2. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami (minimum 1 osobą z każdej branży) posiadającymi:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie:
• instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

i wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu;

b) kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji (E):
- urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV,

potwierdzone przez uprawnioną instytucję;
c) kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach dozoru (D):
- urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV,

potwierdzone przez uprawnioną instytucję.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z art.
127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do
tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której mowa powyżej w pkt 5.4.) niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem DOWODÓW określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ, o której mowa powyżej w pkt 5.4.) niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU OSÓB, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które
powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 5.5.) niniejszego ogłoszeniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych – o czas trwania przeszkody; wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne wraz z czasem potrzebnym na usunięcie skutków zaistnienia niekorzystnych warunków i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem przepisów i zasad BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się między innymi:
- wystąpienie średniej dziennej ujemnej temperatury niższej niż minus 5st C lub temperatury wyższej niż plus 30st C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych.
- nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych nakładów. (...)

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym polu,
pełny zakres zmian zawarty jest w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.