eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół łączności w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół łączności w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Łączności

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000183207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Monte Cassino, 31

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-337

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@krpds.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tl.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Radców Prawnych Anna Studencka Dawid Studencki S.K.A. - Anna Studencka Pełnomocnik Zamawiającego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751760157

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Topolowa 31/1

1.11.4.) Miejscowość: Kraków

1.11.5.) Kod pocztowy: 31-506

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@krpds.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: kancelariaasds.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół łączności w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79efb510-1576-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00291095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa sanitariatów oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Łączności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8b96a32-fad0-4a17-ab09-9c065f4200e0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 14.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (w zakresie wskazanym poniżej). Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:
ZSL_Krakow
14.4. Adres poczty elektronicznej, z którego może komunikować się Zamawiający: biuro@krpds.pl
14.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Anna Studencka, e-mail: biuro@krpds.pl Zamawiający
nie przewiduje telefonicznej formy komunikacji z Wykonawcami w żadnej sprawie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.6. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
14.6.1. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
14.6.2. „Formularza do komunikacji”.
14.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
14.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
14.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
14.10. Zamawiający przekazuje informacje o postępowaniu oraz ID postępowania w treści niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
14.11.4. Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Uwaga! kluczowym jest opatrzenie podpisem
dokumentu oferty. Nie można przyjąć, że podpisanie „Formularza złożenia oferty” obejmuje już swoim zakresem ofertę.
Zamawiający zwraca uwagę, że podpis odręczny nie jest podpisem osobistym w myśl przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych ( DZ. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Kornelia Michalska, tel. 12-616-84-09 email: inspektor4@mjo.krakow.pl
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej
ustawy.
26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania)
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
26.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.
26.1.10. Będzie Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją kursu w ramach
projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych uczestników kursu,
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa w tym zakresie.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Kornelia Michalska, tel. 12-616-84-09 email: inspektor4@mjo.krakow.pl
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej
ustawy.
26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania)
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
26.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.
26.1.10. Będzie Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją kursu w ramach
projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych uczestników kursu,
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa w tym zakresie.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia stanowi:. Przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół łączności w Krakowie.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) Roboty budowlane
2) Roboty instalacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego określa załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami (przedmiar robót, rysunki, mapy).
3.3. UWAGA: Jeżeli Roboty budowlane prowadzone będą w okresie po wakacyjnym to prace wykonywane będą w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać uczniów, pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.
3.4. Wymagania dotyczące robót:
3.4.1. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.5. Gwarancja i rękojmia:
3.5.1. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Ponadto, Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urządzenia według gwarancji producenta.
3.5.2. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – równy okresowi gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45431000-7 - Kładzenie płytek

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45262522-6 - Roboty murarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 25.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień na podstawie art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP czyli zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na poziomie do 50% ilości przewidzianych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego po przeprowadzeniu stosownego postępowania w tej sprawie. Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa.
11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.3. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach
oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych
warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dopuszczalna zmiana przedmiotu umowy
2. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu
zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej, które z uwagi na swój charakter ujawniły
się na etapie realizacji przedmiotu zamówienia;
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie
zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, które z uwagi
na swój charakter ujawniły się na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, co spowoduje konieczność wykonania robót
zamiennych;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące
zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych
robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót
nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20
% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 8 poniżej.
3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu
robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego
w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub
utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.
4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej , jeżeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub
materiałów, które:
a) podwyższą jakość wykonanych robót,
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł
temu zapobiec.
Dalsze regulacje w zakresie zmiany umowy znajdują się w paragrafie 14 projektowanych postanowień umownych (załącznik
nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone
w art. 108 ust. 1 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.