eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Sukcesywna dostawa owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w okresie od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w okresie od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366727626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 368 09 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w okresie od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23f29d1d-1305-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025779/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywna dostawa owoców i warzyw -01.09.2022r.- 31.12.2022r. wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej

1.2.18 Sukcesywna dostawa owoców i warzyw - 01.09.2022 r. - 31.12.2022 r. wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.cuwradom.pl/index.php?id_kat=27

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. W niniejszym postępowaniu składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania z miniPortalu).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, docx, .odt, .jpg.
3. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
4. Ofertę oraz oświadczenia składane razem z ofertą składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO został opisany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.1.58.2022.PŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem, im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, przy ul. A. Struga 88, 26 – 600 Radom w okresie od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, część 1.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem, im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, przy ul. A. Struga 88, 26 – 600 Radom, wraz z transportem w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminach ustalonych przez Dom Pomocy Społecznej w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Dom Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu.
3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).
4. Owoce i warzywa powinny być świeże, zdrowe, o właściwym ubarwieniu, nie mogą posiadać oznak zepsucia, zmian chorobowych, uszkodzeń mechanicznych, nadmiaru ziemi.
5. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.
6. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
1) „cena oferty” rozumiana jako cena oferty brutto za realizację zamówienia – 60 % (max 60 pkt),
2) „termin płatności faktur cząstkowych” – 40 % (max 40 pkt).
2. Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie w zakresie każdej części, w niżej wskazanych kryteriach zamówienia wg poniższych zasad:
1) ocena „ceny oferty”
– będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie:
P(Ci) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci – cena badanej oferty
2) ocena „terminu płatności faktur cząstkowych”
– będzie przeprowadzona na podstawie podanego przez Wykonawcę na druku oferty terminu płatności faktur cząstkowych za wykonanie przedmiotu zamówienia. Termin płatności faktur cząstkowych należy podawać wyłącznie w dniach.
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
1 – 13 dni – otrzyma 0 punktów P(T)
14 – 20 dni – otrzyma 20 punktów P(T)
21 – 29 dni – otrzyma 30 punktów P(T)
30 dni – otrzyma 40 punktów P(T)
gdzie:
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Termin płatności faktur cząstkowych”
3) Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:
P = P(Ci) + P(T)
gdzie:
P – liczba punktów przyznana badanej ofercie
P(Ci) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Termin płatności faktur cząstkowych”.
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur cząstkowych.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16, 26 – 600 Radom w okresie od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.12.2022r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, część 2.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16, 26 – 600 Radom, wraz z transportem w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminach ustalonych przez Dom Pomocy Społecznej w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Dom Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu.
3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).
4. Owoce i warzywa powinny być świeże, zdrowe, o właściwym ubarwieniu, nie mogą posiadać oznak zepsucia, zmian chorobowych, uszkodzeń mechanicznych, nadmiaru ziemi.
5. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.
6. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
1) „cena oferty” rozumiana jako cena oferty brutto za realizację zamówienia – 60 % (max 60 pkt),
2) „termin płatności faktur cząstkowych” – 40 % (max 40 pkt).
2. Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie w zakresie każdej części, w niżej wskazanych kryteriach zamówienia wg poniższych zasad:
1) ocena „ceny oferty”
– będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie:
P(Ci) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci – cena badanej oferty
2) ocena „terminu płatności faktur cząstkowych”
– będzie przeprowadzona na podstawie podanego przez Wykonawcę na druku oferty terminu płatności faktur cząstkowych za wykonanie przedmiotu zamówienia. Termin płatności faktur cząstkowych należy podawać wyłącznie w dniach.
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
1 – 13 dni – otrzyma 0 punktów P(T)
14 – 20 dni – otrzyma 20 punktów P(T)
21 – 29 dni – otrzyma 30 punktów P(T)
30 dni – otrzyma 40 punktów P(T)
gdzie:
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Termin płatności faktur cząstkowych”
3) Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:
P = P(Ci) + P(T)
gdzie:
P – liczba punktów przyznana badanej ofercie
P(Ci) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Termin płatności faktur cząstkowych”.
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur cząstkowych.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymogi w tym przedmiocie zawarte są w § 19 ust. 16 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości asortymentu w stosunku do ilości określonych w przedmiocie zamówienia, co będzie uzależnione od bieżących potrzeb Odbiorcy. Zmniejszenie ilości asortymentu nie może przekroczyć 25% ilości towarów stanowiących przedmiot dostawy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane ze zmniejszeniem ilości przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, tj. zastąpienie przedmiotu umowy innym równoważnym produktem o właściwościach nie gorszych niż wykazane w ofercie z zastrzeżeniem, iż spełnione zostaną parametry określone przez
Zamawiającego w SWZ oraz cena tego produktu nie ulegnie podwyższeniu. Zmiana ta możliwa jest w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy lub braku towaru. O powyższym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Odbiorcę pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną. Niezbędne dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej Odbiorcy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowo - asortymentowych przedmiotu umowy w ramach zawartej umowy, co będzie uzależnione od bieżących potrzeb Odbiorcy, przy czym zmiana taka nie może przekroczyć 25% ilości danej pozycji asortymentu. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane ze zmianą ilości przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca przy dostawie towaru zastosuje niższe ceny niż ceny jednostkowe każdego asortymentu towarowego zawarte w ofercie, Odbiorca przyjmie dostawę i zapłaci za towar ceny wynikające z faktury.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku zmienia się jedynie kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy wykazu asortymentów, których dotyczy zmiana stawki podatku VAT z jednoczesnym wskazaniem prawidłowej stawki podatku VAT.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 5 ust. 1 – 5 umowy, które wymagają udokumentowania na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.