eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Bieżące utrzymanie ulic na terenie Miasta SiedlceOgłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie ulic na terenie Miasta Siedlce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie ulic na terenie Miasta Siedlce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d165cbb-0125-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036429/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Bieżące utrzymanie dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 282056,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic na terenie miasta Siedlce.
1. Zamówienie obejmuje:
1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
2) Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych i kamiennych (trylinka, bloczki, kostka i kamień polny),
3) Wypełnienie szczelin, szwów i pęknięć elastyczną masą zalewową,
4) Frezowanie nawierzchni bitumicznych (likwidacja garbów, kolein).
5) Okresowe objazdy ulic na terenie miasta.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 1a do SWZ) oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ)
3. Podane w przedmiarze ilości robót są określone orientacyjnie w oparciu o ilości wykonanych robót w poprzednich latach i mogą ulec zmianie.
4. Na realizację robót Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia częściowe według potrzeb Zamawiającego.
5. Zlecenia będą określały rodzaj robót, lokalizację, przybliżony obmiar zlecanych remontów oraz termin wykonania.
6. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do robót w ciągu 3 dni od daty otrzymania zlecenia częściowego. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce uszkodzonej nawierzchni do momentu zakończenia remontu, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o uszkodzeniu.
7. Przewiduje się roboty awaryjne w ilości 2% robót wyszczególnionych w przedmiarze, a dotyczących remontu ulic, których realizacja następuje w czasie zaoferowanym w ofercie, to jest ilości minut od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego do kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie poszczególnych zleceń częściowych będzie wyliczane poprzez pomnożenie ilości zlecanych i wykonanych robót i cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym.
9. Okres gwarancji na remonty ulic – 12 miesięcy
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347589,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 347589,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 347589,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Robót Drogowo-Inżynieryjnych Jerzy Czerski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8210006680

7.3.3) Ulica: Brzeska 128

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 347589,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.