eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072147187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sobieskiego 83

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 828 40 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.handzlik@szpitalpediatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-025a5dd4-d03a-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035125/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150543/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.TZP.250 TP2.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem opinii, sprawdzeń, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi koncepcja realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.
3) Szczegółowe wymagania:
a) wykonawca realizując zamówienie uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
b) opracowana dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w związku z czym musi uwzględniać przepisy art. 99 – 103 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych
c) wszystkie elementy projektu, przedmiaru, kosztorysu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV
d) zawartość i forma dokumentacji musi być zgodna normami i przepisami obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu
e) Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji projektowej; przed przystąpieniem do wykonania opracowania należy sporządzić szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym
4) Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać m.in.:
a) mapę do celów projektowych - 1 egzemplarz dla Zamawiającego /oryginał/ oraz w postaci numerycznej w formacie .dwg,
b) projekt budowlany - 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
c) projekt techniczny - wykonawczy - 5 egz. dla Zamawiającego,
d) projekty branżowe przebudowy kolidujących urządzeń obcych - po 3 egz. dla Zamawiającego,
e) przedmiary - 2 egz. dla Zamawiającego,
f) kosztorys inwestorski - 2 egz. dla Zamawiającego,
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB] dla wszystkich branż - 3 egz. dla Zamawiającego,
h) projekty organizacji ruchu - docelowej oraz na czas robót – po 3 egz. dla Zamawiającego,
i) punkty osnowy geodezyjnej opisane dodatkowo i czytelnie na planie sytuacyjnym,
j) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli dotyczy,
k) operat i pozwolenie wodnoprawne/ zgłoszenie wodnoprawne – jeżeli dotyczy,
l) uzgodnienia i decyzje właściwego konserwatora zabytków – jeżeli dotyczy,
m) uzyskane odstępstwa od warunków technicznych dla budowy parkingu – jeżeli dotyczy,
n) oryginały uzgodnień branżowych oraz uzyskane decyzje.
5) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, zatwierdzone projekty organizacji ruchu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku CD w tym w wersji edytowalnej w formatach .dwg, .dxf, .xls, .pdf.
6) Elementy dokumentacji przekazane w postaci plików .pdf winny być w formie edytowalnej – zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1062).
7) Dla wszystkich projektowanych branż należy opracować projekty wykonawcze.
8) Decyzję o pozwoleniu na budowę oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach.
9) Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, odstępstwa itp. przy czym koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca.
10) Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji „Pozwolenia na budowę”.
11) Projekty winny być zaopatrzone w następujące oświadczenia:
a) dokumentacja została sporządzona zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami, oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć
b) użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie posiadają oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności).
12) Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do:
a) wykonanie niezbędnych odkrywek celem lokalizacji sieci uzbrojenia – jeżeli będą konieczne,
b) pełnienia nieodpłatnego pełnobranżowego nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo Budowlane,
c) nieodpłatnego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
d) Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie udzielać wyjaśnień i odpowiadać na pytania zadane w postępowaniu przetargowym o wykonawstwo prac budowlanych objętych projektem
i dotyczących projektu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania listy pytań od Zamawiającego,
e) nieodpłatnego stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, minimalnie jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania,
f) w razie potrzeby Zamawiającego, bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wszystkich branż na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w okresie do 5 lat od dnia odbioru dokumentacji projektowej.
13) Zamawiający przewiduje realizację inwestycji w dwóch etapach. Wykonawca sporządzając dokumentację zobowiązany jest uwzględnić konieczność jej wykonania w podziale na dwa etapy realizacji (etap I obejmujący zakres podstawowy do wykonania w najbliższym czasie oraz etap II – część inwestycji do wykonania w późniejszym terminie).
14) Zamawiający informuje, że w „Załączniku nr 7 do SWZ_Koncepcja.zip”, folder pn. „Koncepcja”, plik pn. „Opis koncepcji”, pkt. 3 Uwagi, czwarty punktor (•), z uwagi na przywołanie nieobowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, opis należy sporządzić zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145140,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 145140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Anna Laskowska-Łapa Nazwa: PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEX" S.C. Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wojciech Łapa Nazwa: PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEX" S.C. Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5471484460

7.3.3) Ulica: Powstańców Śląskich

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 145140,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.