eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc - Wilkówiec w km 568+820 - 573+280wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569-570 gm. CzerwińskOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569-570 gm. Czerwińsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_warszawa@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569-570 gm. Czerwińsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9c19f0b-14e5-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.127 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc - Wilkówiec w km 568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13735,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-doliny-Wychodzc-Wilkowiec-w-km-568820-573280wra.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp – komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. Platforma wypełnia definicję strony internetowej postępowania, na której publikowana jest dokumentacja postępowania. Wskazany w zdaniu 1 adres strony internetowej postępowania, to adres pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin”. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację regulaminu oraz Instrukcji.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj” (na etapie składania ofert) lub „Wiadomości” (po otwarciu ofert). Zakładki ta służą również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
2. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, niemniej jednak Zamawiający rekomenduje sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
4. Zamawiający informuje, że adres e-mail: przetargi@wody.gov.pl oraz anna.muszalska@wody,gov.pl służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej i komunikacji z Platformą eZamóweinia oraz zwrotu wadiów wniesionych w formie niepieniężnej. Ewentualne wykorzystanie poczty elektronicznej w innych celach, niż wskazane w zdaniu 1, może nastąpić jedynie w przypadku awarii Platformy, przy czym - bez względu na przyczynę - poczta elektroniczna nie może służyć do złożenia oferty.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2810.50.2022/ZZWŁ prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.50.2022/ZZWŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane mające na celu zabezpieczenia doliny Wychódźc – Wilkówiec przed przepływami wezbraniowymi Wisły poprzez przywrócenie sprawności technicznej wału przeciwpowodziowego w sposób zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów z okresu, w którym obiekt był budowany.
1. Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wyrównanie i podniesienie korony obwałowania (średnio 0,19 m) do wymaganej przepisami [1, 2] rzędnej Qm = Q1,0% + 0,50m,
- zabezpieczenia korpusu i podłoża wału przed nadmierną filtracją poprzez instalację przesłony przeciwfiltracyjnej na całej długości wału na głębokość 10 m od rzędnej wody kontrolnej Qk = Q 0,5% (łącznie z budowlami wałowymi),
- remont istniejących budowli wałowych,
- zabezpieczenie skarpy Wisły opaską brzegową na odcinku wału w km 0+000 ÷ 1+333.
2. Mając na uwadze utratę wysokości każdej zatapianej warstwy materaca wynikającej z niedopełnienia płotków materaca obciążnikiem kamiennym na etapie jego zatapiania oraz osiadania pakunku faszynowego pod ciężarem kamienia w korpusie Wykonawca przed przystąpieniem do robót realizacyjnych powinien wykonać pomiary uaktualniające faktyczną sytuację w dynamicznym i ciągle zmieniającym się korycie rzeki mogące mieć wpływ na przyjęte w projekcie wielkości przedmiarowe.
3. Drzewa rosnące w skarpie o średnicy pnia powyżej 10 cm (na wys. 1,3 m) należy pozostawić, otaczając je ubezpieczeniem a konieczne prace w ich pobliżu wykonywać ręcznie. Zakrzaczenia i drzewa cieńsze należy usunąć ze skarpy.
Na cały okres prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy po swojej stronie nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, teriologiczny, ornitologiczny i geotechniczny a w szczególności:
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonanie inwentaryzacji "stanu zero" mającej za zadanie zidentyfikowanie chronionych gatunków fauny i flory na terenie planowanych prac,
b) w trakcie wykonywania robót – kontrola prowadzonych robót pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw,
c) raportowanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed rozpoczęciem robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na zakończenie inwestycji na dzień odbioru robót.
Zadaniem nadzoru przyrodniczego będzie ocena i eliminacja potencjalnych zagrożeń dla fauny znajdującej się w obszarze działań, zwłaszcza gatunków będących przedmiotami ochrony obszarów chronionych, na terenie których prowadzone będą prace.
4. W celu eliminacji negatywnego wpływu hałasu prace prowadzone będą w porze dziennej od 6.00 do 22.00. Prace prowadzone być powinny z użyciem nowoczesnego sprzętu, w pełni sprawnego technicznie i spełniającego wymagane normy środowiskowe. Wykluczona będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym, a podczas przerw i postojów maszyny i urządzenia będę wyłączane.
5. Wykonawca ponadto zapewni osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe - dla obiektów wymagających wytyczenia i inwentaryzacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane w celu wytyczenia obiektu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000 wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać też pomiar geodezyjny rzędnej wykonanej przesłony przed przykryciem.
6. W zakresie materiałów zbędnych (odpadów, materiałów niewykorzystanych, materiałów z demontażu itp.) Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych do ustawy przepisy wykonawcze ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany zebrać i zutylizować odpady, a koszt tego uwzględnić w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.
7. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji projektowej i technicznej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w celu wprowadzenia zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji projektowej i technicznej będą uważane jako docelowe.
8. Użyte materiały muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych, a także wymagania norm powołanych w treści załączników do niniejszej SWZ lub innych norm równoważnych.
9. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazł się żaden znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, ma to wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 i 6 pzp.
10. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają załączniki do SWZ, w tym: dokumentacja techniczna (projektowa), Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Opis przedmiotu zamówienia, wchodzące w skład załącznika nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
2.1. cena brutto – waga 60
2.2. okres gwarancji – waga 40 .
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
Pg – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
3.1. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym
w pkt 2.1 poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – cena brutto oferty badanej.
3.2. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 2.2 poprzez przyznanie punktów za zaoferowany okres gwarancji w następujący sposób: „Okres gwarancji”- będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji w ofercie badanej : najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Pg = (Gb : Gn)x 40
gdzie:
Gn – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert podlegających ocenie,
Gb – ilość miesięcy gwarancji w oferty badanej.
UWAGA !
Okres gwarancji, liczony w liczbie miesięcy od dnia odbioru robót można maksymalnie wydłużyć o 36 miesięcy, zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji musi zmieścić się w następującym zakresie liczby miesięcy: od minimum 24 miesiące do maksimum 60 miesięcy.
Maksymalnie w kryterium „Okres gwarancji” można otrzymać 40 punktów.
4.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 3 .
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia;
Wymagane minimum: 6.000.000,00 zł.
UWAGA:
-W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana.
-W przypadku łączenia zdolności finansowej przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie występujących w postepowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy suma potencjałów wszystkich podmiotów wyniesie min. 6.000.000,00 zł.
- Potencjał finansowy jednego podmiotu może zostać wykazany poprzez łączną wartość środków zgromadzonych na koncie oraz zdolność finansową potwierdzoną przez podmiot (bank). Nie uznaje się za spełniony warunek zdolności finansowej wykazany poprzez sumę zdolności kredytowej potwierdzonej dla jednego wykonawcy przez różne podmioty, np. zaświadczeniem z 3 banków, w których Wykonawca mógłby uzyskać kredyt w wysokości po 2.000.000,00 zł. Powyższe zastrzeżenie jest zgodne ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2/18. KIO podkreśliła, iż wskazane ograniczenie ma na celu rzetelne zbadanie rzeczywistej sytuacji wykonawcy. To bank jest instytucją uprawnioną do weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą w celu określenia jego zdolności kredytowej. Zwielokrotnienie tej oceny przez zamawiającego, poprzez matematyczne zsumowanie informacji o zdolności kredytowej wykonawcy uzyskanej z różnych banków, nie oznaczałoby bowiem podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych przez daną instytucję. Automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby wręcz do zaburzenia oceny dokonanej prze bank, poprzez wprowadzenie mechanizmu odbiegającego przyjętego przez instytucje finansowe – do czego nie jest uprawniony Zamawiający.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 6.000.000, 00 zł
4. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.;
Wymagane minimum:
• robota budowlana obejmująca swym zakresem uszczelnienie podłoża i korpusu wałów lub/i zapór ziemnych lub/i nasypów drogowych pionową przesłoną bentonitowo-cementową wykonaną metodą wgłębnego mieszania gruntu o powierzchni min. 25 000 m2 i na głębokość min. 10 m. Zamawiający dopuszcza aby powyższy zakres robót zrealizowany był w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,
oraz
• robota budowlana obejmująca swym zakresem budowę lub/i rozbudowę lub/i remont wałów lub/i zapór ziemnych o kubaturze ≥ 8 000 m3. Zamawiający dopuszcza aby powyższy zakres zrealizowany była w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,
oraz
• wykonanie robót umocnieniowych na rzece o średnim przepływie na poziomie min. 100 m3/s w ramach jednego kontraktu.
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykazanie realizacji wyżej wymienionych trzech rodzajów robót w ramach oddzielnych kontraktów.
b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest:
- min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) posiada dostęp do niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj.:
• Spycharka gąsienicowa o wydajności do 100 KM- min. 2 szt.
• Koparka gąsienicowa o wydajności od 0,40 - 1,20 m3- min. 2 szt.
• Holownik – min. 1 szt.
• Samochód samowyładowczy 15-20t - min. 2szt.
• Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h - min. 1 szt.
• Zagęszczarka wibracyjna płyta wibracyjna na koparce hydraulicznej – min. 1 szt.
• Łódź ciężarowa – min. 1 szt.
• Koparka 0,6 m3 na pontonie – min. 1 szt.
• Żuraw samojezdny 7-10t - min. 1 szt.
• Walec wibracyjny samojezdny 9t - min. 1szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4a do SWZ
5. Jeśli dotyczy - oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
( na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2.4. lit.a SWZ). Zaleca się skorzystanie z druku stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
( na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2.4. lit. b SWZ). Zaleca się skorzystanie z druku stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. ( na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2.4. lit. c SWZ). Zaleca się skorzystanie z druku stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; ( na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2.3. lit. a SWZ)
5. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia ( na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2.3. lit. b SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się :
- Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,
- Kosztorys ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem Nr 10 do SWZ,
2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
- dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
- dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodny w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- Jeżeli dotyczy - Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 3a do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.
- dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi
w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Dokumenty Wykonawcy zagranicznego
1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2/ Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1/ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 200.000,00 PLN ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych
w pkt 2.2-2.4 musi być załączony do oferty w formie oryginału,
tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BGK Nr: 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.50.2022/ZZWŁ”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
7. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.
8. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu ( określonych w pkt 7.2 SWZ), wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione określone w SWZ (w pkt 10.3 SWZ) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, np.: warunków pogodowych, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy; przy czym wydłużenie terminu nastąpi o czas w którym to Wykonawca wykaże okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót
3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych przez zamawiającego jako wyposażenia, w związku z zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, bądź też wprowadzenia nowych rozwiązań – równoważnych bądź lepszych niż te wskazane przez Zamawiającego, przy czym wydłużenie terminu nastąpi o czas w którym to Wykonawca wykaże okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót;
4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych, przy czym przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni zaproponowaną i uzasadnioną przez Wykonawcę,
5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), przy czym wydłużenie terminu nastąpi o czas w którym to Wykonawca wykaże okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót
6) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, przy czym przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi w którym roboty były wstrzymane,
7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przed terminem,
8) zmiana Wynagrodzenia w przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z elementów prac objętych Dokumentacją lub kosztorysem,
9) zmiana Wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres przedmiotu umowy oraz zmiany sposobu realizacji robót, których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
10) zmiany zakresu przedmiotu umowy, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanie części robót,
11) zmiany sposobu realizacji Robót, w tym zmiany technologiczne
12) zmiany osób wskazanych w § 8 ust. 2 umowy, na osoby o kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w SWZ.
13) zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
14) zmiana Harmonogramu będąca konsekwencją zmian zaistniałych i wymienionych w podpunktach od 1) do 11) powyżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczenie liczby znaków w polu dotyczącym zmiany umowy formularza ogłoszenia tj. "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia", Zamawiający informuje że pełen katalog zmian umowy wraz z warunkami został określony w paragrafie 12 Projektowanych postanowień umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.