eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Dostawa sprzętu do pracowni graficznej w ramach projektu Okno na zawód przyszłościOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu do pracowni graficznej w ramach projektu Okno na zawód przyszłości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340390118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 54 280 96 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.jadzinska@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipmzoo.rypin.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/619732

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu do pracowni graficznej w ramach projektu Okno na zawód przyszłości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87b90b8f-dff7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037324/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu do pracowni graficznej w ramach projektu Okno na zawód przyszłości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Okno na zawód przyszłości” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZOO.331.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Liceum Sztuk Plastycznych, znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, przy ul. Sportowej 24 w Rypinie, niżej wymienionego sprzętu do pracowni graficznej:
1) Zestawy komputerowe z oprogramowaniem
a) Zestaw Komputerowy z oprogramowaniem – 17 zestawów – każdy zestaw składający się z komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym, monitora, myszy i klawiatury.
b) Oprogramowanie biurowe – 17 sztuk.
c) Oprogramowanie graficzne – 17 sztuk.
d) Wytyczne testów SYSMark 25:
Testy muszą zostać przeprowadzone na konfiguracji zaoferowanej Zamawiającemu:
- zachowanie modelu procesora,
- zachowanie taktowania, ilości i pojemności pamięci RAM,
- zachowanie modelu dysku SSD,
- zachowanie modelu płyty głównej,
- zachowanie chipsetu dodatkowej niezintegrowanej karty graficznej,
- zachowanie rodziny systemu operacyjnego (Microsoft Windows 10
w wersji 21H1 lub nowszej).
Testy SYSmark® 25 muszą być wykonane w konfiguracji komputera identycznej z wymaganą przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głebi koloru.
Testy muszą zostać wykonane z włączonymi wszystkimi ustawieniami
z zakładki „Required” oraz „Recommended”. Nie dopuszcza się w teście używania żadnej opcji z zakładki „Optional”.
Nie dopuszcza się modyfikacji ustawień BIOS (overclockingu) w celu osiągnięcia wyższej wydajności urządzenia.
Wykonawca w Załączniku Nr 2a do SWZ - Formularz ofertowy - Część 1 zobowiązany jest wskazać liczbę uzyskanych punktów dla procesora
i dodatkowej niezintegrowanej karty graficznej. Opisy dotyczące wymagań zostały zawarte w Załącznik Nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

30234100-9 - Dysk magnetyczny

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237410-6 - Myszka komputerowa

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

4.5.5.) Wartość części: 82275,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Liceum Sztuk Plastycznych, znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, przy ul. Sportowej 24 w Rypinie, niżej wymienionego sprzętu do pracowni graficznej.
Sprzęt dodatkowy:
a) Projektor – 1 sztuka,
b) Głośnik z pilotem – 1 sztuka,
c) Dysk zewnętrzny – 17 sztuk,
d) Skaner A3 – 1 sztuka,
e) Słuchawki z mikrofonem – 17 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

30234100-9 - Dysk magnetyczny

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

32342100-3 - Słuchawki

32342412-3 - Głośniki

38652100-1 - Projektory

4.5.5.) Wartość części: 12580,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82275,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98268,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82257,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482528507

7.3.3) Ulica: ul. Wolność 8 lok. 4

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82275,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-07-08 do 2022-07-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11752,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12580,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12580,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIUINF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540391927

7.3.3) Ulica: ul. Kaszubska 17/D

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-048

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12580,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-07-08 do 2022-07-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.