eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Św. Brata Alberta 63 w GliwicachOgłoszenie z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Św. Brata Alberta 63 w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276567632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolnych Wałów 11

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Św. Brata Alberta 63 w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-029a94d9-14e3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich
użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal
udostępnympodadresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie
ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania
oferty oraz dokomunikacjiwynosi150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125ust.1pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja
elektroniczna(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
adres email bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452).Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Korzystanie przez Wykonawcę ze wskazanej platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1.1. administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Dolnych Wałów 11;1.2. w sprawach związanych z
Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną na adres
email:iod@zbmgliwice.pl1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1
lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywającynaZamawiającym;1.4.OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.), dalej„ustawaPzp”;1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawyPzp;1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;1.8. posiada Pani/Pan:1.8.1.
na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;1.8.2. na
podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.1.8.3.na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010443/01 z dnia 2021-02-24
2021-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego.1.8.4. prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisyRODO;1.9. nie przysługuje Pani/Panu:1.9.1. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;1.9.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;1.9.3. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 136/PZ/2022/ZBM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Budynek spełnia funkcję schroniska dla 80 osób bezdomnych. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W poziomie parteru zaprojektowano 2 pokoje 4-osobowe, pokoje dla osób niepełnosprawnych i pokój izolacji - wszystkie wraz z dostępem do sanitariatów. W parterze znajdować się będzie także segment kuchenny wraz z jadalnią i zapleczem magazynowo - przygotowawczym, szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenie wstępnego wywiadu, pokój kierownika schroniska, pokój terapeuty gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia socjalne. Dodatkowo na parterze zaprojektowano pomieszczenia komunikacyjne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenia magazynowe oraz sanitariaty dla osób niepełnosprawnych przyjętych do schroniska. Na piętrze znajduje się 8 pokoi 4-osobowych z łóżkami pojedynczymi oraz 6 pokoi 6-osobowych z łóżkami piętrowymi, pomieszczenie spotkań indywidualnych i modlitwy, pomieszczenie wspólne z komputerami oraz pomieszczenie z aneksem kuchennym. Poza tym na piętrze zaprojektowano umywalnie zbiorowe z przebieralnią, prysznice oraz sanitariaty ogólnodostępne, suszarnię, pralnię oraz pomieszczenia magazynowe.
Komunikację pionową w budynku stanowią dwie klatki schodowe oraz dźwig osobowy zlokalizowany przy wyjściu z hallu na korytarz główny.

Projektowana budowa nowego budynku schroniska jest wykonana w konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropodachem płaskim pełnym. Stropy wykonane będą z prefabrykowanych płyt kanałowych. Ściany zewnętrzne pokryte sią tynkiem. Projektowana budowa posiada kształt wieloboku. Kształt budynku uwarunkowany jest funkcją pomieszczeń oraz strefą ochronną dla przechodzącą przez działkę sieć wysokiego napięcia.

Działka Inwestora nr ewid. 337 od strony północnej graniczy z działką o nr ewid. 1639; od strony zachodniej z działką z budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 336; od strony wschodniej graniczy z działką niezabudowaną nr ewid. 338; od strony południowej graniczy z działką drogową nr ewid. 1556 (ul. Św. Brata Alberta).Wjazd i wejście na działkę odbywać się będą poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej (działka drogowa nr. ewid. 1556) – ul. Św. Brata Alberta. Zjazd z działki nr ewid. 337 odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej (działka drogowa nr. ewid. 1556) – ul. Św. Brata Alberta.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (dz. nr ewid. 337) 6 680,00 m2
(powierzchnia terenu o przeznaczeniu C2.3.2/UZ2 – 6415,00 m2, 02.4/KK – 265,00 m2).
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku schroniska 742,55 m2
Powierzchnia użytkowa 1 219,95 m²
Kubatura budynku 5 750,00 m³
Szerokość budynku 38,50 m
Długość budynku 27,29 m
Wysokość budynku 8,15 m
Ilość kondygnacji 2
Powierzchnia istniejących i projektowanych dróg, parkingów, placów 1731,41 m2
Powierzchnia terenów zielonych 3 861,93 m2 (w tym zbiorników na deszczówkę, oczka wodnego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

42200000-8 - Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

42210000-1 - Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu

42214100-0 - Piece kuchenne

42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia/nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia (z wyłączeniem pokrycia dachowego i urządzeń na które zostanie udzielona osobna gwarancja i rękojmia)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia – dach

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia – urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
2.3.2. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych).
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali:
dwa oddzielne zamówienia polegające na budowie i oddaniu do użytkowania budynku kubaturowego o kubaturze minimum 3000 m3, minimum dwukondygnacyjnego, o charakterze mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym lub usługowym lub użyteczności publicznej, który został zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończony. Wykonawca potwierdzi należyte zrealizowanie tych zadań przy pomocy dowodów (np. referencje). Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót.
Uwagi:
• Dopuszcza się jedynie wskazanie doświadczenia w zakresie wznoszenia nowych obiektów. Zamawiający nie będzie uwzględniał doświadczenia w zakresie przebudowy, lub nadbudowy istniejących. Dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów (np. dobudowanie „skrzydła” budynku) pod warunkiem spełniania wyżej wymienionych warunków przez nowo powstały obiekt.
• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
• Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
• Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
2.5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
2.5.1. osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy. Wymaga się, aby osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadała:
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy minimum dwóch robotach budowlanych każdej o wartości brutto minimum 3.000.000 PLN i każdej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego lub zespołu budynków kubaturowych (potwierdzoną odbiorem końcowym lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie),
2.5.2. osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada:
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy minimum dwóch robotach budowlanych każdej o wartości brutto minimum 1.000.000 PLN i każdej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego lub zespołu budynków kubaturowych (potwierdzoną odbiorem końcowym lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie),
2.5.3. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń),
2.5.4. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń),
2.5.5. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5ustawy,obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr3 do SWZ;2.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji;2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2.2. Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą ,lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejscezamieszkaniawykonawcy.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których
mowa w pkt. 2.1 i 2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące
przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza
spełnianie warunku udziału w postępowaniu; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia dokument składa ten wykonawca, który będzie odpowiadał za spełnienie tego
warunku.2.Dokumentupotwierdzającegoubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną.3.
Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inneodpowiedniedokumenty;4.Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ ,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniających wymagania określone w punkcieIV.2.5 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Menadżera Projektu ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr 136/PZ/2022/ZBM”,
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we
Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności,
pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym jest: GLIWICE - miasto na prawach powiatu, z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 (Urząd Miasta Gliwice) NIP: 631-10-06-640 w imieniu i na rzecz którego
działa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plac Inwalidów Wojennych 12 44-100 Gliwice NIP:
631-240-89-84 Niniejsze postępowanie, w imieniu Zamawiającego przeprowadza na
podstawie zawartego Porozumienia z dnia 21.11.2021r. Menadżer Projektu: Zarząd Budynków
Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach Dane teleadresowe:
44-100Gliwice, Dolnych Wałów 11 Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS nr 0000011843 NIP: 631-
22-43-307, REGON: 276567632 Wysokość kapitału zakładowego: 64.903.500,00 zł
Email: biuro@zbmgliwice.pl Adres strony internetowej: www.zbmgliwice.pl W niniejszym ogłoszeniu dane teleadresowe,
rodzaj i zakres działalności dotyczą "Menadżera Projektu".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.