eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek - w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i ŻukiOgłoszenie z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek – w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632794060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gmina.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek – w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efed49f2-14cd-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003839/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Turek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 64. Zamawiający niniejszym w postępowaniu o udzielenie zamówienia korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz
interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu
danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności zapytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel.: 531-641-425, e-mail: inspektor@osdidk.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI-GI.ZP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot oraz wielkość zamówienia składa się z 2 faz w formule „zaprojektuj i wybuduj" i obejmuje:
I. Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej,
Przedmiotem fazy projektowej jest zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki.
Nowo zaprojektowany wodociąg ma mieć średnicę: Ø 110 mm – 3 282,0 mb z możliwością przyłączenia nowych odbiorców poprzez zastosowanie opasek do nawiercania.
II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych.
Przedmiotem fazy wykonawczej jest budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Albertów, Budy Słodkowskie, Kowale Księże, Obrzębin, Turkowice i Żuki.
Nowo wybudowany wodociąg ma mieć średnicę: Ø 110 mm – 2 278,0 mb z możliwością przyłączenia nowych odbiorców poprzez zastosowanie opasek do nawiercania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno Użytkowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków
zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;2) aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców osobno. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – zał. nr 4 do SWZ. 4. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres
umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -
pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm. ) winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.3. W przypadku o którym
mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.4. W
przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien
dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 1c do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.3. Oferta wspólna, składana przez
dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale VII ust. 5 SWZ;b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 4 pkt. 2-5 dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI
ust. 16 składa każdy z wykonawców osobno;d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;f) wszyscy partnerzy będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą
spełniać łącznie.3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy: 1) dotychczasowego
wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki
wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy2) dotychczasowego wykonawcę
zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie nastronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.