eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy OlkuszOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ EDUKACJI W OLKUSZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32/626-01-69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eduk1@umig.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/szedukacji

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

obsługa administracyjno-organizacyjna i finansowo-księgowa szkół

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09e5f00e-14ba-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034001/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami określone zostały w rozdziale XVII SWZ.
adres strony: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych
na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platforma zakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików,podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
Maksymalny rozmiar jednego plikuprzesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a. stały dostęp do sieci Internetowej o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe crobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf.doc.xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z Wśród
formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Szczegółowe informacje w tym zakresie określono w rodz. XV, XVI i XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej "RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olkusz- Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz; 2) Administrator wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem a.janik@umig.olkusz.pl tel. 32/626-01-71; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) Na podstawie art. 75 i art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) [ Dz. U. UE.L.z2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.]:- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 w/w rozporządzenia (RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZE.331-2/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz, z miejsca zamieszkania do:
1. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem - 8 uczniów niepełnosprawnych:
2.Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Olkuszu, ul. Kosynierów 12 i z powrotem - 1 uczeń niepełnosprawny;
3. Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2 i z powrotem - 24 uczniów niepełnosprawnych:
5. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 – 2 uczniów niepełnosprawnych (w tym 1 na wózku Inwalidzkim)
Od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023 do dnia
zakończenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023, do placówek nieferyjnych
w dniach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych/letnich i innych dni dodatkowo wolnych
od nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 oraz do placówek nieferyjnych w okresie prowadzenia zajęć
dydaktyczno- opiekuńczych z wyłączeniem przerw pracy placówki w roku szkolnym 2022/2023.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj., polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.
b) Zamówienia podobne będą polegały na wykonaniu analogicznych usług jak w zamówieniu podstawowym, polegającym na dowozie niepełnosprawnych uczniów do jednostek oświatowych, przedszkoli, szkół lub specjalistycznych ośrodków z terenu Gminy Olkusz (dodatkowa trasa, inna jednostka oświatowa, przedszkole, szkoła, ośrodek).
a) Sposób realizacji usług w ramach zamówień podobnych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego, opisanych w SWZ wraz załącznikami.
b) Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenione zostaną tylko oferty zgodne z warunkami zamówienia. Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa; Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli będzie posiada aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000 zł.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 2 usług przewożenia osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich (a nie o podobnym charakterze) do szkół i ośrodków na kwotę brutto większa lub równą 150 000,00 zł każda,
b) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu, przeszkolonymi w z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w ilości gwarantującej zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc pielęgnacyjną oraz pierwszą pomoc, co najmniej pięć osób oraz kierowcami posiadającymi uprawnienia określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawą o transporcie drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej pięć osób,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tj.: co najmniej 5 pojazdów o liczbie miejsc 9 osób łącznie z kierowca każdy, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych tj. z odpowiednim i aktualnym wpisem do dowodu rejestracyjnego o przeznaczeniu do przewozu osób niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, umożliwiającymi transport wózków inwalidzkich, klimatyzację, norma emisji spalin dla każdego środka transportu min. EURO 4, specjalne oznakowanie pojazdu czyli umieszczeniu z przodu i z tyłu pojazdu informacji o osobach z niepełnosprawnością wewnątrz pojazdu, posiadające obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC i ubezpieczenie NW oraz aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz odpowiedni i aktualny wpis w dowodzie rejestracyjnym tj. wpis o przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku gdy Wykonawca nie poda danych umożliwiających Zamawiającemu samodzielne
pobranie dokumentu)
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) Licencja lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym .
Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca, który realizuje przewozy posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

d) Aktualna polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000 zł. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała swoim okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ubezpieczenia i dostarczenia kopii właściwej polisy do Zamawiającego, w terminie do 3 dni.
e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
g) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo 2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58-59 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca, który realizuje przewozy posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Liczba dowożonych uczniów w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie, a także w zależności od zmiany
miejsca zamieszkania ucznia może zmienić się przebieg tras dowozu do danej szkoły/ośrodka. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmian w wykazie w zakresie liczby uczniów albo zmian osobowych na liście uczniów. Zmiany te nie będą
skutkować zmianą wynagrodzenia za dowóz i nie będą skutkować zmianą umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania przez wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.