eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Realizacja inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów"Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 47

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447316639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6e62c66-148d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051094/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa instalacji Kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postęp. o udzielenie zam. komunikacja między Zam. a wyk. odbywa się przy użyciu Systemu e-ZP https://e-zp.kleszczow.pl/procurements lub poczty elektronicznej, adres e-mail: zamowieniaubliczne@kleszczow.pl
2) Wyk. zamierzający wziąć udział w postęp. o udziel. zam. publ., musi posiadać konto w Sys. e-ZP.
3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4)Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
5)Dokonując rejestracji Wyk. akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Kleszczów.
6) W Systemie E-ZP znajduje się także instrukcja dla Wyk. (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
7)Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
8) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a)Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b)Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c)Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) – czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9)Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a)stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b)zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c)system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d)korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, osobisty i zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
•wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
•wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
10)Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
a)kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES -pozostałe formaty);
b)podpis zaufany;
c)certyfikat osobisty;
d)dopuszczalne formaty danych, w szczególności: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .zip, .xml, .rar, (zalecany .pdf);
e)Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/ wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty ostatecznej/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB;
f)w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
11)W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otacz.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleszczów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.
b) Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, od którego można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Kontakt do Inspektora: e-mail: iod@kleszczow.pl, adres: Inspektor ochrony danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.20.2022 prowadzonym w trybie przetargu podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
h) Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów,” która obejmuje w szczególności:
1) Kogenerację:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie i zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy budowy systemu energetycznego opartego o instalację wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym dla obiektu KDS Solpark w Kleszczowie (zał. nr 1) w tym między innymi:
 wykonanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami (rzeczoznawca p.poż., itd.,.) oraz uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci (sieć gazownicza, sieć elektroenergetyczna, itd.)
 wykonanie ekspertyz budowlanych (konstrukcyjnych i instalacyjnych) dotyczących budowy oraz montażu urządzeń i instalacji,
 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i STWiORB
 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowego zamierzenia,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej
UWAGA: dokumentacja projektowa winna zawierać poniżej wymienione roboty budowlano instalacyjne oraz te prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania najlepszego efektu ekonomicznego i sprawnościowego energetycznie.
b) Wykonanie robót budowlanych w KDS SOLPARK przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie dla przedmiotowego zamierzenia w tym między innymi:
 Demontaż kotła wodnego niskotemperaturowego na gaz ziemny E w pomieszczeniu kotłowni KT-2 z posadowieniem, instalacją gazową, hydrauliczną, elektryczną i odprowadzeniem spalin;
 Demontaż przewodów hydraulicznych z kotłowni KT-2 do kotłowni KT-1;
 Transport zdemontowanego kotła wodnego niskotemperaturowego z kotłowni KT-2 do kotłowni KT-1;
 Montaż kaskady 6 modułów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym E w pomieszczeniu kotłowni KT-2 z instalacją gazową i odprowadzeniem spalin;
 Doprowadzenie przewodów hydraulicznych od kaskady modułów w kotłowni KT-2 do instalacji odbiorczej w kotłowni KT-1;
 Przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w stacji RGNN5/1 z podłączeniem wyprowadzenia mocy elektrycznej z kaskady modułów do przebudowanej rozdzielnicy;
 Zabudowa miernika referencyjnego w stacji RGNN5/1 w przebudowywanej rozdzielnicy i filtra aktywnego w pomieszczeniu kotłowni KT-2;
 Połączenie układu sterowania i automatyki kaskady modułów oraz rozruch kaskady;
 Integracja systemu sterowania instalacji kogeneracyjnej z istniejącym systemem zarządzania budynkiem (BMS), a w szczególności z monitoringiem energetycznym i systemem zarządzania energią, wraz z aktualizacją oprogramowania, wizualizacji i narzędzi analitycznych, (folder Dokumentacja zał. nr 4 - aktualizacja systemu BMS i układu sterowania),
 Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami,
 Uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi.
 Uzyskanie pozytywnej decyzji na użytkowanie przez Urząd Dozoru Technicznego
2) Fotowoltaikę:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu paneli fotowoltaicznych o mocy od 49 do 50 kW na podstawie i zgodnie z załączona koncepcją (folder Dokumentacja - zał. nr 2) oraz audytem energetycznym ( folder Dokumentacja - zał. nr 3) dla obiektu KDS Solpark w Kleszczowie w tym między innymi:
 wykonanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami (rzeczoznawca p.poż., itd.) oraz uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci (sieć elektroenergetyczna, itd.)
 wykonanie ekspertyz budowlanych (konstrukcyjnych i instalacyjnych) dotyczących budowy oraz montażu urządzeń i instalacji,
 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i STWiORB
 wykonanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA: dokumentacja projektowa winna zawierać poniżej wymienione roboty budowlano instalacyjne oraz te prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania najlepszego efektu ekonomicznego i sprawnościowego energetycznie.
b) Wykonanie robót budowlanych na obiekcie KDS SOLPARK przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie dla przedmiotowego zamierzenia w tym między innymi:
 Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem,
 Montaż osprzętu, instalacji elektrycznej i zabezpieczeń
 Integracja systemu sterowania instalacji fotowoltaicznej z istniejącym systemem zarządzania budynkiem (BMS), a w szczególności z monitoringiem energetycznym i systemem zarządzania energią, wraz z aktualizacją oprogramowania, wizualizacji i narzędzi analitycznych, (folder Dokumentacja - zał. nr 4 - aktualizacja systemu BMS i układu sterowania)
 Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami.
 Uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi;
Uwaga:
W PFU są określone warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kogeneracji gdzie zostały w pkt 6 określone dodatkowe roboty które należy zaprojektować i wykonać. W związku z tym że warunki wydane przez Energoserwis Kleszczów wygasły należy uzyskać nowe warunki dla kogeneracji i dodatkowo dla fotowoltaiki razem dla całego zadania.
3) Gwarancję, rękojmię i serwisy:
a) Instalacja Kogenarcyjna - czas gwarancji i rękojmi obowiązywania na kogeneratory - 60 miesięcy. W tym okresie gwarant zapewnia pełny serwis urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (nie mniej niż jeden przegląd na 6000 godzin pracy). Zakres przeglądu kogeneratorów zgodny z DTR urządzenia uwzględniający materiały eksploatacyjne (olej silnikowy, filtr powietrza, płyn chłodzący itp.) oraz elementy i części podlegające wymianie okresowej (akumulator, węże gumowe powietrza, płynu, uszczelki, zawór bezpieczeństwa, opaski itp.).
b) Fotowoltaika – czas gwarancji i rękojmi zgodnie z gwarancją producenta na urządzenia jednak nie mniej niż 60 miesięcy w tym przed ukończeniem gwarancji winien być wykonany przegląd i serwis urządzeń wraz z wymianą elementów podanych w DTR.
c) Modernizacja BMS – na urządzenia (sterowniki, czujniki, moduły itd.) czas gwarancji i rękojmi zgodnie z gwarancją producenta na urządzenia jednak nie mniej niż 60 miesięcy w tym dostęp do update i upgrade dla urządzeń i oprogramowania. Gwarancja 24 miesiące na wdrożenie i modernizację oprogramowania (błędy, usterki w algorytmach i wizualizacjach, raportach, alarmach, trendach, uprawniniach itp.) licząc od daty podpisania protokołu końcowego. Korekty w algorytmach systemu, wizualizacjach, raportach, alarmach, trendach itp. będą realizowane w ramach wdrożenia „modernizacji systemu BMS” w okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego inwestycji.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do SWZ program funkcjonalno – użytkowy przedsięwzięcia pn. KDS SOLPARK oraz wymagania szczególne określone w SWZ i umowie przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31121200-2 - Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

44622100-7 - Urządzenia do odzyskiwania ciepła

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111320-7 - Rozbiórka instalacji ochronnych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421132-8 - Instalowanie okien

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

72212960-6 - Usługi opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1
Pzp oraz uzyska maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
A) Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prace:
a) co najmniej 1 zadanie/umowę polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu co najmniej 1 instalacji kogeneracyjnej w budynku z silnikiem lub silnikami gazowym zasilanymi gazem ziemnym,
b) co najmniej 1 zadanie/umowę polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40kW .
Dopuszcza się łączenie doświadczenia opisanego w punkcie A) lit. a) z doświadczeniem opisanym w punkcie A) lit. b)

B) Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonywania zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, tj.:
a) osobą, która będzie kierownikiem budowy w branży budowlanej (w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 2 ustawy Prawo budowlane), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
b) osobą, która będzie kierownikiem robót w branży elektrycznej (w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 2 ustawy Prawo budowlane), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) osobą, która będzie kierownikiem robót w branży sanitarnej (wod-kan) (w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 2 ustawy Prawo budowlane), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, która wykaże się doświadczeniem jako kierownik budowy lub robót w wykonaniu co najmniej jednego zadania obejmującego wykonanie instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym.

UWAGA:
1) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.
2) Dopuszcza się łączenie funkcji kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem.
3) Doświadczenie zawodowe osoby wykazanej w celu spełnienia warunku dotyczy doświadczenia zawodowego w ramach jednej osoby.
4) Wskazane osoby, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
5) Wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego, która zapewni należyte pełnienie określonych funkcji. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.
6) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
7) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania, wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA:
 Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w zakresie wskazanym w ust. 1 , aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeśli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się nie kompletne zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie rozwiązań równoważnych, w szczególności tych, o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
5) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, określone w punkcie 22 SWZ;
6) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.
7) Dowody równoważności, o których mowa w pkt 6 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający określa kwotę wadium:
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 z dopiskiem WADIUM – ZP.271.20.2022
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) gwarancja lub poręcznie winny umożliwić wniesienie roszczenia za zdarzenie mające miejsce w okresie obowiązywania terminu związania ofertą również po jego upływie – z zastrzeżeniem, że jeżeli koniec terminu do żądania wypłaty z gwarancji lub poręczenia przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy oraz sobotę, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego – pod rygorem uznania, że wadium wniesiono w sposób nieprawidłowy.
6) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
7) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami opisanymi w art. 98 ust.1,2,4,i 5 Pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami opisanymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały zamieszczone w
projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ dostępny na stronie https://ezp.
kleszczow.pl/procurements

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system E-ZP dostępny pod adresem: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.